пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

История культуры

1 1 Наука про культуру. Визначте предмет і основні категорії культурології
2 2 Дайте визначення культури, доведіть її полісемантичність, назвіть основні структурні елементи.
3 3 Розкрийте сутність основних функцій культури.
4 4 Висвітліть сутність поняття "національна культура", вкажіть її ознаки та способи оволодіння нею.  
5 5 Поясніть особливості основних культурологічних концепцій українських вчених.
6 6  Охарактеризуйте основні форми культури. --1,2
7 7 Визначте джерела та історичне коріння української національної культури.  
8 8 Доведіть, що сучасний український етнос типологічно неоднорідний, схарактеризуйте його частини.
9 9.      Визначте особливості ранніх форм культури на українських теренах (період палеоліту та мезоліту).
10 10. Схарактеризуйте головні досягнення Трипільської цивілізації. Визначте символічний зміст форми та орнаментації трипільського посуду.
11 11.  Дайте визначення видам язичницьких вірувань. Доведіть,  що раннім формам культури притаманний синкретичний характер.
12 12.  Визначте логіку міфологічного мислення.
13 13. Доведіть, що епоху бронзи справедливо вважають рубежем кардинальних змін у культурі.
14 14. Визначте особливості кочових культур, що побутували на території України.
15 15. Доведіть, що вірування давніх слов'ян були політеїстичними. Розкрийте символічне значення Збруцького ідола.
16 16.   Розкрийте сутність феномену двовір'я за часів Київської Русі.
17 17. Визначте значення запровадження християнства для еволюції культури східних слов'ян. и 18.   Розкрийте, якими є культурні новації доби Київської Русі.
18 19.   Схарактеризуйте розвиток архітектури та мистецтва  Київської Русі.
19 20.  Розкажіть про перекладну, оригінальну, житійну літературу та літописання  Київської Русі.
20 21.   Визначте особливості розвитку писемності та освіти Київської Русі.
21 22. Формування ренесансно-гуманістичного світогляду в Україні. Видатні українські гуманісти.
22 23. ----6  Розкрийте роль Братського руху в історії української культури.
23 24. Визначте особливості функціонування культури в умовах козацької державності.
24 25  Охарактеризуйте діяльність Острозького культурного осередку.
25 26.  Доведіть, що Києво-Могилянська академія була колискою національної науки та професійного мистецтва.
26 27.    Визначте в чому полягають особливості українського (козацького) бароко.
27 28.    Розкажіть про формування української національної архітектурної школи та розвиток будівництва в добу бароко.
28 29.   Розкажіть про розвиток української літератури протягом XVI – XVIII ст.
29 30.   Охарактеризуйте сутність епохи Просвітництва та її особливості в Україні
30  31. Визначте засади ідей Г.С.Сковороди, їх наукове та культурологічне значення.
31 32. Розкажіть про антиукраїнську асиміляційну політику Російської й Австрійської імперій та перешкоди на шляху розвитку української культури.
32 33.   Визначте основи ідейного спрямування діяльності Руської трійці, Кирило-Мефодіївського братства, діячів Харківського та Київського гуртків.
33 34.    Світоглядне і культуротворче значення  доробку Т.Г.Шевченка у генеруванні національної ідеї українського суспільства.
34 35.    Охарактеризуйте національну модель романтизму  в українській культурі.
35 36.    Розкажіть про особливості розвитку освіти в Україні в ХІХ ст.
36 37.    Охарактеризуйте класичну українську літературу.
37 38.    Визначте роль П.Чубинського, М.Драгоманова, П.Куліша, М.Грушевського в історії української культури.
38 39.    Охарактеризуйте Львів як центр розвитку культури ХІХ ст.
39 40. Визначте значення поглядів і творчості І.Я.Франка для формування української культури.
40 41. Розкажіть про особливості розвитку українського театру в XVIII – XIX ст.
41 42. Охарактеризуйте імпресіонізм та символізм як інноваційні тенденції української культури.
42 43. Розкрийте зміст концепції "неовізантизму" М.Бойчука у контексті художніх пошуків українського живопису ХХ ст.
43 44. Поясніть роль українського модернізму в розвитку світових тенденцій авангардного мистецтва.
44 45. Розкажіть про політику в сфері культури в першій чверті ХХ ст.
45 46. Поясніть специфіку культуро творчих процесів у період існування радянської України. Розкрийте сутність методу соціалістичного реалізму.
46 47. Поясніть фразу: "від політики "коренізації" до Розстріляного відродження".
47 48. Розкажіть про внесок Л.Курбаса та О.Довженка в розвиток українського мистецтва.
48 49. Визначте провідні тенденції української літератури ХХ ст.
49 50. Охарактеризуйте постмодерністські тенденції в українській художній культурі.
50 52. Розкрийте феномен мультикультурності українського суспільства та проблему національної ідентичності.
51 53. Визначте роль медіа середовища та інформаційних технологій у формуванні картини світу особистості.
52 54. Дайте характеристику культури мережевого спілкування.
53 Визначте основні проблеми, що постали перед українською культурою в роки розбудови незалежної держави.
54 56. Кого ви вважаєте найвидатнішим діячем української культури. Відповідь обґрунтуйте.
55 57. У чому полягає виключне значення Києво-Печерської лаври в історії української культури.
56 58. Розкажіть про свій улюблений вид мистецтва, провідних авторів та визначні твори.
57 59. Охарактеризуйте меценатську діяльність як ментальний вимір української моральної культури.
58 60. Пригадайте основні етапи розвитку українського друкарства.
хиты: 18651
рейтинг:+27
Гуманитарные науки
история
история культуры
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь