пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

3 курс:
» социология
» цивильное право
I семестр:
» идпу

цивильное право

1 Форми захисту цивільних прав, свобод та інтересів фізичних осіб, юридичних осіб та інтересів держави.
2 Судова форма захисту цивільних прав, свобод та інтересів фізичних осіб, юридичних осіб та інтересів держави (поняття та значення).
3 Розмежування різних видів судочинства.
4 Поняття цивільного процесу (цивільного судочинства).
5 Стадії цивільного процесу.
6 Поняття цивільної процесуальної форми (суть, основні риси та значення).
7 Предмет цивільного процесуального права.
8 Метод правового регулювання цивільних процесуальних відносин.
9 Джерела цивільного процесуального права.
10 Конституція України як джерело цивільного процесуального права.
11 Поняття і значення принципів цивільного процесуального права.
12 Система принципів цивільного процесуального права.
13 Принцип диспозитивності в цивільному процесі.
14 Принцип змагальності в цивільному процесі.Принцип процесуальної рівноправності сторін у цивільному процесі.
15 Принцип оперативності. Принцип об’єктивної істини.
16 Цивільні процесуальні правовідносини. Поняття, ознаки та підстави виникнення, зміни та припинення цивільних процесуальних правовідносин.
17 Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин та їх класифікація.
18 Об'єкти та зміст цивільних процесуальних правовідносин.
19 Суд як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин. Склад суду.
20 Підстави для відводу судді.
21 Порядок вирішення заяви про відвід.
22 Наслідки відводу самовідводу суду (судді).
23 Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ.
24 Розгляд кількох пов'язаних між собою вимог.
25 Порядок передачі спору на розгляд третейського суду.
26 Поняття підсудності. Види підсудності.
27 Наслідки порушення правил підсудності.
28 Передача справи з одного суду до іншого.
29 Недопустимість спорів про підсудність.
30 Поняття і склад осіб, які беруть участь у справі.
31 Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність.
32 Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі.
33 Поняття, процесуальні права і обов'язки сторін.
34 Поняття, умови і порядок заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідачів.
35 Процесуальне правонаступництво
36 Наслідки заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідачів.
37 Поняття та види процесуальної співучасті. Умови процесуальної співучасті.
38 Процесуальні права та обов'язки співучасників.
39 Поняття третіх осіб, їх процесуальні права та обов'язки.
40 Підстави та процесуальний порядок залучення (вступу) третіх осіб.
41 Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору.
42 Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.
43 Процесуальне правонаступництво. Поняття й умови участі у справі правонаступника.
44 Види процесуального правонаступництва.
45 Відмінність заміни осіб у процесі у порядку правонаступництва від заміни осіб у порядку заміни неналежного відповідача належним.
46 Поняття, значення та види судового представництва.
47 Законне представництво у суді.
48 Договірне представництво у суді. Особи, які можуть бути представниками.
49 Особи, які не можуть бути представниками.
50 Повноваження представника у суді.
51 Документи, що посвідчують повноваження представника.
52 Особи, які є іншими учасниками цивільного процесу (секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, особа, яка надає правову допомогу).
53 Поняття, мета та етапи доказування у цивільному процесі.
54 Межі доказування у цивільному процесі.
55 Поняття судових доказів та засобів доказування у цивільному процесі.
56 Визначення предмета доказування у конкретних цивільних справах.
57 Обов'язки доказування і подання доказів
58 Правові презумпції (поняття, значення).
59 Витребування доказів.
60 Підстави звільнення від доказування.
61 Належність доказів та допустимість доказів.
62 Класифікація доказів.
63 Пояснення сторін, третіх осіб, їх представників.
64 Визнання обставин, відмова від визнання обставин.
65 Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків.
66 Порядок допиту свідків.
67 Використання свідком письмових записів.
68 Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків. Оголошення показань свідків.
69 Частина перша статті 182 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 1397-VI від 21.05.2009
70 Оголошення і дослідження змісту особистих паперів, листів, записів телефонних розмов, телеграм та інших видів кореспонденції.
71 Протокол судового засідання як різновид письмових доказів.
72 Повернення оригіналів письмових доказів.
73 Речові докази та порядок їх дослідження.
74 Огляд речових доказів, що швидко псуються.
75 Повернення речових доказів.
76 Підстави і порядок призначення експертизи.
77 Обов'язкове призначення експертизи.
78 Судові доручення щодо збирання доказів.
79 Підстави, способи і порядок забезпечення доказів.
80 Поняття, види та порядок обчислення процесуальних строків.
81 Початок перебігу та закінчення процесуальних строків.
82 Зупинення процесуальних строків.
83 Наслідки пропущення процесуальних строків.
84 Поновлення та продовження процесуальних строків.
85 Поняття та види судових витрат.
86 Витрати, що пов'язані з розглядом справи.
87 Розподіл витрат у разі відмови від позову і укладення мирової угоди.
88 Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу.
89 Види заходів процесуального примусу.
90 Попередження.
91 Видалення із залу судового засідання.
92 Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом.
93 Привід свідка.
94 Поняття і сутність позовного провадження.
95 Поняття позову та його елементи.
96 Види позовів.
97 Пред'явлення позову.
98 Позовна заява та її реквізити.
99 Об'єднання та роз'єднання кількох позовних вимог.
100 Мирова угода.
101 Зміна позову. Відмова від позову.
102 Визнання позову.
103 Забезпечення позову.
104 Відкриття провадження у справі.
105 Матеріально-правові і процесуально-правові наслідки відкриття провадження у справі.
106 Мета порядок та строк проведення попереднього судового засідання.
107 Попереднє судове засідання повинно бути призначено і проведено протягом десяти днів з дня відкриття провадження у справі.
108 Призначення справи до судового розгляду.
109 Судові виклики і повідомлення.
110 Строки розгляду справ.
111 Дослідження доказів.
112 Судові дебати.
113 Порядок ухвалення і проголошення судового рішення.
114 Фіксування цивільного процесу.
115 Протокол судового засідання.
116 Журнал судового засідання.
117 Фіксування судового засідання технічними засобами.
118 Поняття і види судових рішень.
119 Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал, їх форма. Видача або направлення копій судового рішення особам, які брали участь у справі.
120 Питання, які вирішуються судом під час ухвалення рішення.
121 Зміст судового рішення як процесуального документа.
122 Додаткове рішення суду.
123 Роз'яснення рішення суду.
124 Виправлення описок і арифметичних помилок у судовому рішенні.
125 Набрання рішенням суду законної сили.
126 Види ухвал суду першої інстанції. Зміст ухвали суду.
127 Окремі ухвали суду.
128 Доступ до судових рішень.
129 Умови та порядок проведення заочного розгляду справи.
130 Форма і зміст заочного рішення. Форма .
131 Розгляд заяви про перегляд заочного рішення.
132 Скасування та оскарження заочного рішення.
133 Поняття та особливості наказного провадження.
134 Вимоги за якими може бути виданий судовий наказ.
135 Форма і зміст заяви про видачу судового наказу.
136 Підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу.
137 Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу.
138 Зміст судового наказу.
139 Надіслання боржникові копії судового наказу.
140 Набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачеві.
141 Скасування судового наказу.
142 Поняття окремого провадження. Справи, що розглядаються в порядку окремого провадження.
143 Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи
144 Статтю 236 доповнено частиною другою згідно із Законом№ 1837-VI від 21.01.2010
145 Частина перша статті 238 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 4416-VI від 21.02.2012
146 Частина перша статті 241 в редакції Закону№ 3551-IV від 16.03.2006
147 Частина друга статті 241 в редакції Закону№ 3551-IV від 16.03.2006
148 Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.
149 Статтю 242 доповнено частиною другою згідно із Законом№ 1837-VI від 21.01.2010
150 Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.
151 Частина перша статті 248 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 901-VIII від 23.12.2015
152 Розгляд судом справ про усиновлення.
153 Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.
154 Частину першу статті 256 доповнено пунктом 9 згідно із Законом№ 1568-VI від 25.06.2009
155 Статтю 256 доповнено частиною четвертою згідно із Законом№ 2453-VI від 07.07.2010- зміни щодо здійснення повноважень Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ вводяться в дію після початку діяльності Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ - з 1 листопада 2010 року
156 Статтю 257 доповнено частиною другою згідно із Законом№ 1837-VI від 21.01.2010
157 Кодекс доповнено статтею 257-1згідно із Законом№ 990-VIII від 04.02.2016
158 Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.
159 Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою.
160 Частина перша статті 274 в редакції Закону№ 1533-VIII від 20.09.2016
161 Частина перша статті 276 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 1533-VIII від 20.09.2016
162 Статтю 277 доповнено частиною другою згідно із Законом№ 1533-VIII від 20.09.2016
163 Розгляд судом справ про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку.
164 Розгляд судом справ про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.
165 Стаття 283 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 4565-VI від 22.03.2012
166 Частина перша статті 284 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 4565-VI від 22.03.2012
167 Частина друга статті 284 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 4565-VI від 22.03.2012
168 Частина перша статті 285 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 4565-VI від 22.03.2012
169 Частина друга статті 285 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 4565-VI від 22.03.2012
170 Частина перша статті 286 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 4565-VI від 22.03.2012
171 Частина друга статті 286 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 4565-VI від 22.03.2012
172 Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб.
173 Право апеляційного оскарження.
174 Межі розгляду справи апеляційним судом.
175 Строки апеляційного оскарження.
176 Форма і зміст заяви про апеляційне оскарження і апеляційної скарги.
177 Порядок подання заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги.
178 Порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду.
179 Підготовка розгляду справи апеляційним судом.
180 Призначення справи до розгляду в апеляційному суді.
181 Порядок розгляду справи апеляційним судом.
182 Наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі.
183 Повноваження апеляційного суду
184 Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал апеляційним судом.
185 Право касаційного оскарження.
186 Межі розгляду справи судом касаційної інстанції.
187 Форма і зміст касаційної скарги.
188 Частина четверта статті 326 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 3570-IV від 16.03.2006
189 Строки касаційного оскарження. Порядок подання касаційної скарги.
190 Підготовка справи до касаційного розгляду. Попередній розгляд справи.
191 Частина перша статті 332 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 2875-IV від 08.09.2005
192 Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції.
193 Частина перша статті 333 в редакції Закону№ 2875-IV від 08.09.2005
194 Повноваження суду касаційної інстанції.
195 Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал касаційним судом.
196 Пункт 6 частини першої статті 344 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 2453-VI від 07.07.2010- зміни щодо здійснення повноважень Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ вводяться в дію після початку діяльності Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ - з 1 листопада 2010 року
197 Частину першу статті 344 доповнено пунктом 7 згідно із Законом№ 2453-VI від 07.07.2010- зміни щодо здійснення повноважень Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ вводяться в дію після початку діяльності Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ - з 1 листопада 2010 року
07.12.2016; 10:43
хиты: 9969
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь