пользователей: 28210
предметов: 12107
вопросов: 227579
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Суспільне виробництво

Білет № 31

Завдання 1

  1. Суспільне виробництво - це сукупна організована діяльність людей із перетворювання речовин і сил природи з метою створення матеріальних і нематеріальних благ, необхідних для їх існування та розвитку.

Найважливішими елементами процесу виробництва у будь-якому суспільстві є:

Праця - свідома доцільна діяльність людини, яка спрямована на створення тих чи інших благ з метою задоволення потреб.

Предмети праці - всі речовини природи, на які спрямована праця людини і які становлять матеріальну основу майбутнього продукту.

Засоби праці - це річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці.

Суспільне виробництво має і галузеву структуру

  • Матеріальне виробництво- сукупність галузей і сфер, які виробляють матеріально-речові блага й надають матеріальні послуги.
  • Нематеріальне виробництво- сукупність галузей і сфер, які виробляють нематеріальні блага й надають нематеріальні послуги, які задовольняють духовні та соціальні потреби людей. ( духовне виробництво: праця художника, скульптора, письменника, кінорежисера, фотографа)

 

2)Безробіттям називається соціально-економічна ситуація в суспільстві, за якої частина активних працездатних грома­дян не може знайти роботу, яку вони здатні виконувати, що обумовлена переважанням пропозиції праці над попитом на неї.

Рівень безробіття= к-ть безробітних/к-ть робочої сили*100%

Види безробіття:

  • Структурне безробіття виникає при масштабних структурних зрушеннях економіки, швидкій зміні структури потреби в ро­бочій силі.
  • Фрикційне безробіття, пов'язане з тим, що встановлення рівноваги між пропозицією робочої сили і попитом на неї потребує певного ча­су, зокрема на пошук робочого місця, яке відповідає вимогам без­робітного та його кваліфікації. 
  • Циклічне безробіття – безробіття, викликане спадом виробництва. Коли сукупний попит на товари і послуги зменшується, а безробіття росте;

Наслідки :

1. Незайнята робоча сила означає недовикористання економічного потенціалу суспільства, прямі економічні втрати, що є наслідком природного й фактичного безробіт­тя (і відповідно зайнятості).

2. Безробіття сковує вимоги профспілок про підвищення заробітної плати, тобто спрацьовує на користь вимог союзів підприємців.

3. При тривалому безробітті працівник втрачає кваліфі­кацію, а одержання нової кваліфікації й адаптація до нових умов часто протікають для нього болісно. 

 4. Безробіття веде до прямого падіння раніше досягнуто­го рівня життя. Допомога по безробіттю завжди є меншою, аніж за­робітна плата і має тимчасовий характер.

5. Сам факт безробіття наносить людині тяжку психо­логічну травму, порівняну із самими неприємними обстави­нами

6. Безробіття – найважливіша умова нормального й безперебійного функціонування економіки. Воно, зокрема, забезпечує форму­вання резерву робочої сили.

7. Забезпечується необхідний виробництву пере­розподіл кадрів та їх зосередження в тих видах діяльності, що необхідні споживачам.

      8. Роботодавці мають можливість підібрати висококваліфікованих кваліфікованих спеціалістів. Відбувається стимулювання робітника до систематичного підвищення своїх фахових навичок і вмінь.

9. Безробітна людина має вільний час і може приділяти його родині, вихованню дітей, одержуючи при цьому допомогу по безробіттю.

Закон Оукена — емпірично встановлена зворотна залежність між рівнем безробіття й обсягом виробленого ВВП, кількісне значення якої коливається в межах від 2 до 3 %. Тобто, він вважає, чим більше безробіття, тим більше відстає реальний обсяг ВВП від обсягу за умови повної зайнятості. Суть його закону полягає в тому, що якщо фактичний рівень безробіття перевищує природний на 1%, то реальний обсяг ВВП відстає на 2,5%. 

 

Завдання 2

1)б)

2)б)

3)г)

4)г)

5)г)

 

Завдання 3

1)Ринкова економіка – це економічна система, господарська діяльність якої базується на рівноправності різних форм і масштабів власності та економічної ініціативи, свободі учасників підприємницької діяльності, вільному ціноутворенні та вільній конкуренції.

2)Еластичність попиту — зміна попиту на даний товар під впливом економічних і соціальних факторів, зв'язаних зі зміною цін. Попит може бути еластичним, якщо процентна зміна його обсягу перевищує зниження рівня цін, і нееластичним, якщо ступінь зниження цін вище приросту попиту.

3)Валюта – грошова одиниця, яка використовується для вимірювання вартості товарів.

4)Дефіци́т — перевищення попиту над пропозицією. Дефіцит засвідчує про розбіжність між попитом та пропозицією та відсутність урівноважуючої ціни.

5)Інвестиції – довготермінові вкладення капіталу в різні сфери та галузі народного господарства всередині країни та за її межами привласнення прибутку.

 


23.06.2015; 23:42
хиты: 269
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
политическая экономия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь