пользователей: 27938
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Фінанси

Білет №30

Завдання 1

  1. Фінанси - це сукупність економічних відносин з приводу формування, розподілу та використання фондів грошових коштів. Ці відносини не включають рух грошей, одержаних від обміну товарів, набуття спадщини, дарування тощо. До фінансових відносин належать лише ті, що пов'язані з формуванням спеціальних фондів, які мають суворо визначені принципи їх розподілу і використання.

Функції:

  • Відтворювальна полягає в тому, що через фінансову систему здійснюються нагромадження необхідної кількості грошових фондів суб'єктами господарювання (підприємництва) для здійснення процесу розширеного відтворення (нагромадження).
  • Розподільна-через систему фінансів відбувається перерозподіл доданої вартості, що зрештою приводить до перерозподілу валового внутрішнього продукту. Фінанси є основним цільовим інструментом розподілу і перерозподілу національного продукту.
  • Стимулююча функція. Система формування фондів грошових коштів базується на таких засадах, коли вона може створювати заінтересованість суб'єктів підприємництва у розширенні діяльності, підвищенні її ефективності, а може і гальмувати її, сприяючи розширенню "тіньової" діяльності.
  • Контрольна-Держава здійснює свій регулюючий вплив на цих суб'єктів саме через фінансові відносини, встановлюючи певні нормативи відрахувань від їх доходів на реалізацію загальносуспільних потреб. 

 

2)Основний капітал - частина промислового капіталу, яка функціонує у натуральній формі засобів виробництва протягом кількох виробничо-технологічних циклів, частинами переносячи свою вартість на новостворену продукцію.

Оборотний капітал - частина промислового капіталу, що функціонує у вигляді предметів праці, незавершеного виробництва, готової продукції, грошових коштів (ут.ч. заробітної плати), обертаючись і переносячи свою вартість на новостворену продукцію протягом одного виробничо-технологічного циклу.

Амортизáція— теж що і амортизаційні відрахування — процес поступового перенесення вартості основних фондів на продукт, що виготовляється з їх допомогою. Для заміщення зношеної частини основних засобів виробництва підприємства роблять амортизаційні відрахування, тобто відрахування певних грошових сум відповідно до розмірів фізичного і морального зносу засобів виробництва.
Розрахунки норм амортизаційних відрахувань на повне відновлення (реновацію) основних фондів здійснюють централізовано за формулою:
Н ав = (Ф-Л)\ (Ан *Ф) * 100
де Ф — балансова (первісна чи відновна) вартість основних фондів; Л — ліквідаційна вартість основних фондів; Ан — амортизаційний період (нормативний строк функціонування) основних фондів

Відтворення основних фондів
Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення ефективності виробництва можливе за умови інтенсифікації відтворення та ліпшого використання діючих основних фондів підприємств.                                                                                                                                    Ці процеси, з одного боку, сприяють постійному підтримуванню належно­го технічного рівня кожного підприємства, а з іншого—дають змогу збільшувати обсяг виробництва продукції без додаткових інвестиційних ресурсів, знижувати собівартість виробів за рахунок скорочення питомої амортизації й витрат на обслуговування виробництва та його управління, підвищувати фондовіддачу і прибутковість.
    Показники ефективності. Система показників, яка може вичерпно характеризувати ефективність основних фондів, охоплює два блоки:
перший — показники ефективності відтворення окремих видів і всієї сукупності засобів праці;
другий— показники рівня використання основних фондів у цілому та окремих їхніх видів. Необхідність виокремлення в самостійну групу показників відтворення засобів праці, які характери­зують процес їхнього руху, технічний стан та структуру, зумовлена тим, що відтворювальні процеси істотно й безпосередньо впливають на ступінь ефективності використання застосовуваних у виробництві машин, устаткування та інших знарядь праці. Необхідно також розрізняти дві форми оновлення основних фондів — екстенсивну та інтенсивну.
Екстенсивне оновлення характеризує темпи збільшення обсягу експлуатованих основних фондів.
Інтенсивне оновлення передбачає заміну діючих основних фондів новими, більш ефективними.

 

Завдання 2

1)в)

2)г)

3)в)

4)а)

5)в?)

 

Завдання 3

  1. Грошова́ систе́ма — це визначена державою форма організації грошового обігу, що історично склалася й регулюється законами цієї держави. Її основу становить сукупність економічних відносин та інститутів, які забезпечують її функціонування
  2. Бюдже́т — грошове вираження збалансованого розпису доходів і видатків держави, адміністративно-територіальної одиниці (областірайонумістасела),підприємства, установи за певний період.
  3. Товарна біржа – високоорганізована економічна фірма оптової торгівлі в межах якої виникають і розвиваються відносини привласнення між учасниками (компаніями торгівлі у процесі купівлі-продажу товарів за умов реального ф’ючерського товаро-експорту через механізм різних цін)
  4. Світове господарство - це сукупність внутрішньо суперечливих національних економік, пов'язаних міжнародним поділом праці, виробничими, торговельними, фінансовими та науково-технічними зв'язками.
  5. Торговельний капітал — особливий вид сукупного капіталу, що базується передусім на найманій праці і функціонує у сфері обігу для ведення торгових операцій, власником якого (капіталу) є окрема група капіталістів.


23.06.2015; 23:40
хиты: 141
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
политическая экономия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь