пользователей: 28037
предметов: 12004
вопросов: 223410
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Інфраструктура

Білет №29

Завдання 1

1) Інфраструктура (в економічному аспекті) — сукупність базових галузей (або матеріальна основа економічної системи) та сукупність економічних відносин (передусім відносин економічної власності), що виникають і розвиваються у процесі діяльності людей щодо використання об'єктів інфраструктури та привласнення умов і результатів такої діяльності, а також державного регулювання цих галузей.

Функції:

 1. постачання різних видів ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових, інформаційних) між функціонуючими підприємствами та організаціями, виробниками і споживачами;
 2. купівля-продаж різноманітних товарів;
 3. забезпечення інформацією учасників ринку;
 4. підвищення ефективності роботи суб'єктів регульованих ринкових відносин внаслідок їх спеціалізації;
 5. організаційно-правове оформлення регульованих ринкових відносин;
 6. відображення економічної кон'юнктури загалом, найважливіших видів ринку зокрема;
 7. сприяння процесу державного регулювання економіки та контролю над ринковими процесами.

До основних об'єктів інфраструктури відносять різні види бірж (найважливіші об'єкти), аукціони, ярмарки, банки, страхові компанії, інформаційні центри, рекламні агентства, торгові палати, консалтингові та аудиторські компанії та ін.

Фондова біржа — базова установа сучасної інфраструктури, в межах якої функціонують і розвиваються економічні відносини у процесі купівлі-продажу цінних паперів акціонерних компаній, облігацій державних позик, біржових місць, діяльності посередників, а також мобілізації коштів для довготермінових інвестицій, на основі яких відбувається привласнення додаткового продукту.

Товарна біржа (в економічному аспекті) — високоорганізована форма оптової торгівлі, в межах якої (форми) виникають і розвиваються економічні відносини, в тому числі відносини привласнення між учасниками (передусім компаніями) торгівлі у процесі купівлі-продажу товарів в умовах реального і ф'ючерсного товарообороту через механізм різних цін (купівельних і продажних), спекулятивних операцій, страхування операцій тощо.

Валютна біржа (у політекономічному аспекті) — установа, на якій у процесі торгівлі іноземними валютами за підтримки центральним банком ринкового курсу національної валюти між учасниками виникають відносини економічної власності з приводу привласнення доходів, отриманих внаслідок коливання валютних курсів, курсової різниці, спекулятивних операцій на цьому ринку тощо.

 

2) Витрати виробництва - вартісна оцінка затрат економічних ресурсів, здійснених підприємцями задля виробництва продукції

Види витрат:

 • Явні витрати виробництва - це ті, що набувають форми явних (грошових) платежів постачальникам чинників виробництва й незавершених виробів.
 • Неявні витрати пов'язані з використанням факторів виробництва, які перебувають у власності самої фірми (грошовий капітал, технічне та інше обладнання, підприємницькі здібності тощо), а також з деякими її перевагами (місцезнаходження, престижність торгової марки тощо).
 • Економічні витрати — це витрати випуску благ,обумовлені вартістю найкращої упущеної можливості застосуванняресурсів виробництва, що забезпечують максимальний прибуток.
 • Бухгалтерські витрати - не включають вартість факторів виробництва, що є власністю влас-ників фірм

Прибу́ток — сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати. Чистий прибуток це прибуток після сплати податків. Прибуток також визначають як суму, на яку зріс власний капітал компанії за даний період у результаті діяльності цієї компанії.  PR=TR-TC( валовий дохыд, загальна виручка-сукупны витрати)

Бухгалтерський прибуток — це різниця між доходом фірми і яв-ними витратами. Бухгалтерський прибуток перевищує економічнийна величину неявних витрат.

Нормальний прибуток виникає тоді, коли сукупний виторг фірмидорівнює загальним витратам (явним і неявним). Він дорівнює неяв-ним витратам, вкладеним у справу, але не спрямованим у виробниц-тво, і є винагородою за виконання підприємницьких функцій.

Маса прибутку- це абсолютний розмір прибутку в грошовому вираженні.

Норма прибутку- характеризує  ступінь прибутковості капіталу і визначається як відсоткове співвідношення маси прибутку до всього авансованого капіталу. = маса приб./велич. Авансованого кап.*100%

 

Завдання 2

 1. г)
 2. а, б,в)( не знаю чому так, але там всі 3 )
 3. г)
 4. а)
 5. в?)

 

Завдання 3

 1. Мінова вартість – це властивість товару обмінюватись на інший товар у відповідних пропорціях, при чому , ці пропорції змінюються з розвитком суспільства, це те, що об`єднає всі товари і виражає кількісну сторону товару.
 2. Оборот капіталу — це кругообіг капіталу, узятий не як окре­мий акт, а як процес, що безперервно повторюється. Оскільки капітал, рухаючись, проходить сферу виробництва і сферу обігу, то його час обороту складається з часу виробництва і часу обігу.
 3. Кредитна система — сукупність кредитних відносин та інститутів, яку організовують ці відносини. Кредитними називаються ті відносини, які складаються у зв'язку з мобілізацією тимчасово вільних грошових коштів підприємства, організацій, бюджету та населення, і використання цих коштів відбувається на умовах повернення для задоволення економічних і соціальних потре
 4. Перехідна економіка — це особливий стан економічної системи на етапі її становлення (еволюції до зрілого врівноваженого стану) і реформування (еволюції до нової економічної системи, до нового врівноваженого стану). На межі 80—90-х років майже в усіх соціалістичних країнах змінився політичний устрій
 5. Засоби виробництва – сукупність предметів та засобів праці, які використовуються людьми в процесі виробництва матеріальних благ і послуг.


23.06.2015; 23:49
хиты: 128
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
политическая экономия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь