пользователей: 28043
предметов: 12014
вопросов: 223654
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Попит

Білет  27

Завдання 1

  1. Попит -- це запит фактичного або потенційного покупця, споживача на придбання товару за наявних у нього коштів, що призначені для цієї покупки.

Закон попиту — величина (об'єм) попиту зменшується у міру збільшення ціни товару. Математично це означає, що між величиною попиту і ціною існує обернено пропорційна залежність. Тобто підвищення ціни викликає зниження величини попиту, зниження ж ціни викликає підвищення величини попиту.

Закон попиту відображає головну тенденцію — згортання об'єму закупівель зі зростанням цін на товар в умовах, коли грошові можливості покупця обмежені певною межею.

Еластичність попиту — це реакція ринку на відсутність товару, можливість його заміни, ціну конкурентів, пониження цін, небажання покупців міняти свої споживчі звички і шукати дешевші товари, підвищення якості товарів, природне зростання інфляції і на інші чинники.

Графік попиту (Крива попиту) — відношення між ринковою ціною товару і грошовим виразом попиту на неї. Крива попиту показує вірогідну кількість товару, який вдається продати за певний час та за певною ціною. Що еластичніший попит, то вища ціна може бути встановлена на товар.

Пропозиція характеризує можливість і бажання продавця (виробника) пропонувати свої товари для реалізації на ринку за певними цінами.

Закон пропозиції — при інших незмінних чинниках величина (об'єм) пропозиції збільшується у міру збільшення ціни на товар.

Зростання величини пропозиції товару при збільшенні його ціни обумовлене в загальному випадку тією обставиною, що при незмінних витратах на одиницю товару із збільшенням ціни росте прибуток і виробникові (продавцеві) стає вигідним продати більше товару. Реальна картина на ринку складніша за цю просту схему, але виражена у ній тенденція має місце.

Еластичність пропозиції — показник, що відтворює зміни сукупної пропозиції, які відбуваються у зв'язку зі зростанням цін. Еластичність пропозиції характеризує чутливість (реакція) пропозиції товарів на зміни їхніх цін.

Графік пропозиції (крива пропозиції) показує співвідношення між ринковими цінами і кількістю товарів, які виробники бажають запропонувати.

  1. Цінні папери – це грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також забезпечують інші права, що випливають з цих документів, іншим особам.

Акція – цінний папір, який свідчить про внесення певного паю в капітал акціонерного товариства й дає право її власнику на отримання доходу в формі дивіденду.

Курс акцій – ціна, за якою акції продаються й купуються на біржі.

Дивіденд – це та частина прибутку акціонерного товариства, яка виплачується власникам акцій згідно з розмірами вкладеного капіталу.

Акціонерне товариство – це підприємство, капітал якого утворюється за рахунок внесків його учасників (акціонерів) шляхом придбання ними акцій.

Капітал, утворений таким чином, називається акціонерним капіталом.

Характерні риси акціонерного товариства : статутний фонд розділений на певне число акцій рівної номінальної вартості;акції розміщені між засновниками й учасниками; відповідальність за зобов’язаннями лише майном товариства; акціонери відповідають лише в межах акцій

Етапи створення акціонерного товариства: оголошення про намір створити акціонерне товариство, проведення підписки на акції, проведення установчих зборів, державна реєстрація товариства

Органи управління акціонерного товариства: Вищий орган – загальні збори, Контрольно-законодавчий орган – Рада (спостерігальна рада), Виконавчий орган – правління, Контролюючий орган – ревізійна комісія

Значення ринку цінних паперів полягає в тому, що він є : могутнім засобом мобілізації вільних фінансових ресурсів ; гнучкою формою перетікання капіталів з одних сфер в інші, більш привабливі; інтегратором біржових інтересів – барометром ділової активності в економіці

Ринок цінних паперів

  1. ПЕРВИННИЙ реалізуються вперше емітовані цінні папери.
  2. ВТОРИННИЙ здійснюється перепродаж цінних паперів

На ринку цінних паперів можуть здійснюватися такі види професійної діяльності: торгівля цінними паперами; депозитарна діяльність; розрахунково-клірингова діяльність; діяльність з управління цінними паперами; діяльність із ведення реєстру власників іменних цінних паперів; діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів.

Завдання 2

1.  в        2. в         3. а         4. б        5. г

Завдання 3

1.  Фінансова система – сукупність фінансових операцій, які проводяться суб'єктами фінансової діяльності з використанням певного фінансово-кредитного механізму.

2. Головними суб'єктами ринку є домашні господарства, фірми (підприємства), держава.

3. Ва́ртість — втілена й уречевлена в продукті суспільна праця; економічна категорія, яка виражає відносини між суб'єктами господарської діяльності, що пов'язані суспільним поділом праці й обміном товарами та послугами.

4. Державне регулювання економіки — це система заходів задля здійснення підтримуючої, компенсаційної та регулюючої діяльності держави, спрямованої на створення нормальних умов ефективного функціонування ринку та вирішення складних соціально-економічних проблем розвитку національної економіки й всього суспільства.

5. Гіперінфляція — інфляція, що вийшла з-під контролю, ситуація, коли ціни стрімко зростають разом із швидким знеціненням грошової одиниці. Формально визначається як інфляція з темпами більше ніж 50 % на місяць.

Завдання 4

Дано:

К = 200 млн. грн.

Р річний = 10 млн. грн.

N акцій = 1 млн.

Знайти:

К акцій, якщо Н проц. = 4% -?

Р засновницький, якщо продано всі акції - ?

Яке джерело засновницького прибутку- ?

Розв*язання:

1)  К акц. = 10 млн. грн. : 4 % = 2,5 (грн.)

2) Р засновницький =  2,5 × 1 млн – 200 тис. грн. = 2 300 000 грн.

3) Сума засновницького прибутку — це різниця між величиною продажу акцій за курсовою вартістю та номіналом.

Відповідь: 2, 5 грн., 2 300 000 грн.


23.06.2015; 23:38
хиты: 152
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
политическая экономия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь