пользователей: 27952
предметов: 11960
вопросов: 222119
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Інфляція

Білет 25

Завдання 1

  1. Інфляція – це знецінення грошей, спричинене диспропорціями в суспільному виробництві й порушенням законів грошового обігу, яке виявляється у стійкому зростанні цін на товари та послуги.

Причини інфляції: Порушення пропорцій суспільного виробництва; Надмірна емісія паперових грошей; Дефіцит грошового бюджету; Мілітаризація економіки; Значне зростання внутрішнього і зовнішнього державного боргу; Недосконалість податкової системи; Кризові явища у фінансово-кредитній системі; Монополізація виробництва; Зовнішньоекономічні фактори.

Типи інфляції:

Залежно від переважаючого впливу факторів:

Інфляція попитиу– це порушення рівноваги між попитом і пропозицією з боку попиту.

Інфляція пропозиції – зростання цін внаслідок підвищення витрат на виробництво чи скорочення сукупної пропозиції.

За темпами зростання :

  • – інфляція, що розвивається поступово коли ціни зростають поступово і незначною мірою ( 5 - 10 % на рік)
  • – інфляція коли ціни зростають на 20 – 100 % на рік.
  • - інфляція коли ціни зростають на 1- 2% щодня або на 500% і більше на рік.

За характером прояву:

  • – розвивається вільно і ніким не стримується

Прихована – це така інфляція ,коли держава вживає заходи спрямовані на безпосереднє стримування цін на товари і послуги

За співвідношенням темпів зростання цін на товари:

Збалансована – коли ціни товарів різних товарних груп відносно один від одного не змінюються

Незбалансована – коли співвідношення цін у різних товарних групах змінюється на різні відсотки і по –різному на кожний вид товару.

За ступенем прогнозування :

  • – зазвичай помірна інфляція, яку можна спрогнозувати на будь-який період часу.

Неочікувана інфляція – характеризується раптовим стрибком цін, зумовленим збільшенням під впливом інфляційних очікувань суспільного попиту населення на споживчі товари. Товаровиробників – на сировину та засоби виробництва.

Соціально-економічні наслідки: Інфляція руйнує нормальні господарські зв’язки, знижує життєвий рівень усіх верств населення, знецінює попередні грошові заощадження, капітали переливаються з виробництва у сферу обігу,  порушується нормальне функціонування кредитно – грошової системи, посилює безробіття, підриває мотивацію до ефективної  трудової діяльності.

  1. Банківська система — сукупність різних видів національних банків і кредитних установ, що діють в рамках загального грошово-кредитного механізму. Включає Центральний банк, мережу комерційних банків і інших кредитно-розрахункових центрів. Центральний банк проводить державну емісійну і валютну політику, і є ядром резервної системи. Комерційні банки здійснюють усі види банківських операцій.                         

Банківська система України складається з:  Національного банку України та інших банків, а також філій іноземних банків, що створені і діють на території України відповідно до положень закону «Про банки і банківську діяльність».

Банк самостійно визначає напрями своєї діяльності і спеціалізацію за видами послуг. Національний банк України визначає види спеціалізованих банківта порядок набуття банком статусу спеціалізованого. Національний банк України здійснює регулювання діяльності спеціалізованих банків через економічні нормативи та нормативно-правове забезпечення здійснюваних цими банками операцій.

Структура банківської системи

У країнах з розвиненою ринковою економікою склалися дворівневі банківські системи. Верхній рівень системи представлений центральним (емісійним) банком. На нижньому рівні діють комерційні банки, що підрозділяються на універсальні та спеціалізовані банки (інвестиційні банки, ощадні банки, іпотечні банки, банки споживчого кредиту, галузеві банки, внутрішньовиробничі банки), і небанківські кредитно-фінансові інститути (інвестиційні компанії, інвестиційні фонди, страхові компанії, пенсійні фонди, ломбарди, трастові компанії).

Банки як елементи банківської системи не можуть успішно розвиватися лише у взаємодії з іншими її елементами і, перш за все, з банківською інфраструктурою. До її елементів відносяться:

•             Законодавчі норми, що визначають статус кредитної установи, перелік виконуваних ним операцій.

•             Внутрішні правила здійснення операцій, що забезпечують виконання законодавчих актів та захист інтересів вкладників, клієнтів банку, його власних інтересів, в цілому методичне забезпечення.

•             Побудова обліку, звітності, аналітичної бази, комп'ютерна обробка даних, управління діяльністю банку на базі сучасних комунікаційних систем.

•             Структура апарату управління банком.

Завдання 2

1.  в        2.г          3. б        4. а         5. б

Завдання 3

1.  Конвертованість валюти - це здатність національної валюти до вільного обміну на валюти інших країн по діючому валютному курсу.

2. Підприємницький дохід — дохід, отриманий від підприємницької діяльності.

3. Ревальва́ція — підвищення курсу вартості національної валюти відносно іноземних чи міжнародних валют.

4. Економічні відносини – сукупність відносин між людьми у процесі виробництва матеріальних і духовних благ та їх привласнення в усіх сферах суспільного відтворення (безпосередньому виробництві, розподілі, обміні та споживанні).

5. Біметалізм– грошова система, при якій роль всезагального еквівалента закріплена за двома металами (золото та срібло).

Завдання 4

Дано:

Вироблено за рік =  100 тис. телевізорів

Собівартість = 200 грн.

Р реалізації = 300 грн.

Знайти:

а) ∆Пр. собі варт. ↙ на 15 грн. - ?

б) Н прибутку за нових умов; як вона зросте - ?

Розв*язання:

1) (100 тис × 300 грн.) - (100 тис × 200 грн.) = 10 млн. грн. – Пр. при собі варт = 200 грн.

2) 200 грн.  – 15 грн. = 185 грн. – собі варт. за нових умов

3) (100 тис × 300 грн.) - (100 тис × 185 грн.) = 11500000 грн. – Пр. при собі варт = 185 грн.

4) 11500000 грн. – 10000000 грн. = 1500000 грн. – прибуток ↗ за нових умов

5) Н пр. 1 =(300 – 200) : 200 × 100% = 50% - початкова норма прибутку

6) Н пр. 2 =(300 – 185) : 185 × 100% = 62,2% - норма прибутку за нових умов

7) 62,2% - 50%  = 12,2% - норма прибутку ↗ за нових умов

Відповідь: на 1500000 грн., на 12,2%.


23.06.2015; 23:37
хиты: 243
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
политическая экономия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь