пользователей: 27935
предметов: 11943
вопросов: 221566
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Необхідність і межі державного регулювання ринкової економіки

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 21

 

Завдання 1.

 

            Дайте повну відповідь на питання:

 

  1. Необхідність і межі державного регулювання ринкової економіки.

Неохідність державного регулювання економіки зумовлена її економічними функціями. Серед них американські автори підручника “Економікс” К.Р.Макконнелл і С.Л.Брю виділяють:

1.Забезпечення правової бази і суспільної атмосфери з метою сприяння ефективного функціонування ринкової системи. 2. Захист конкуренції. 3. Перерозподіл доходу і багатства. 4.Корегування розподілу ресурсів з метою зміни структури національного продукту. 5. Стабілізація економіки, тобто контроль за рівнем занятості і інфляції, а також стимулювання економічного зростання

Верхні та нижні межі регулювання. Розрізняють мінімально необхідні та максимально допустимі межі регулювання. Нижні межі спричинені неспроможністю ринкового механізму саморегулювання економіки розв'язати багато важливих для наступного розвитку економічної системи проблем, про які йшлося вище. Без державного втручання економічна система, а отже підсистема ринкового саморегулювання, існувати не може.

Складнішою є проблема щодо верхніх меж державного регулювання економіки. З одного боку, виникає можливість майже повного витіснення ринкових важелів регулювання і встановлення централізованої системи управління економікою з одного центру, що призводить до виникнення адміністративно-командної або державної економіки, як це сталося в СРСР. З іншого боку, верхня межа зумовлена потребами та інтересами підприємців у співпраці з державою. Зокрема тим, що прибутки на тривалий період можуть бути стабільнішими і вищими за такої співпраці (або наявності державного регулювання) і нижчими у разі недостатнього втручання держави в економіку. Частково верхня межа регулювання визначається загальнонаціональними інтересами. Повніше межі державного регулювання економіки можна визначити, з'ясувавши його економічну основу, яку розглядають у широкому і вузькому значеннях.

 

  1. Кругооборот та оборот капіталу: стадії і функціональні форми.

Кругооборот капіталу. Перш ніж почати процес виготовлення товарів та послуг, підприємець повинен мати певну суму грошей. Це означає, що підприємець володіє капіталом у грошовій формі. Але перетворення грошей на грошовий капітал відбудеться лише тоді, коли ці гроші будуть пущені в оборот з метою отримання прибутку. Після цього підприємець закуповує необхідні засоби виробництва і робочу силу, внаслідок чого відбувається перетворення грошового капіталу на продуктивний (або виробничий), що означає першу стадію руху капіталу. Друга стадія здійснюється в процесі виробництва, результатом її є виготовлення товару. Водночас відбувається перетворення продуктивної форми капіталу на товарну, вартість якої вища від вартості коштів, витрачених підприємцем на засоби виробництва і робочу силу. Відповідь на те, наслідком чого є таке зростання, можна отримати, згадавши особливості змінного капіталу. На третій стадії відбувається реалізація товару, і товарний капітал перетворюється на грошовий. На цій основі можна дати визначення кругообороту капіталу.

Кругооборот капіталу - безперервний рух капіталу, в якому він послідовно перетворюється з однієї форми на іншу і повертається до вихідної точки з приростом.

Названі три форми капіталу — продуктивний (виробничий), торговельний і грошовий — називають функціональними.

Оборот капіталу. Проте рух капіталу не обмежується лише кругооборотом. Оборот капіталу — кругооборот капіталу, який розглядається не як одиничний акт, а як процес, що постійно повторюється. Оборот авансованого підприємцем основного капіталу відбувається тоді, коли витрачені ним кошти на придбання засобів праці повністю повертаються до нього. Це означає, що основний капітал підприємства здійснив один оборот. Час обороту основного капіталу складається з часу виробництва і часу обігу.

Завдання 2:

1. б) 2.г) 3г) 4.г) 5.б)

 

 

Завдання 3.

 

 

  1. Еластичність пропозиції – це  відношення процентної зміни величини пропозиції до процентної зміни ціни цього товару.
  2. Первісне нагромадження капіталу  – це  процес відокремлення маси дрібних товаровиробників від засобів виробництва та їх перетворення на вільних найманих працівників, з одного боку, і зосередження засобів виробництва та інших об'єктів власності й видів багатства в руках незначної меншості — з іншого, внаслідок чого капіталізм на певному етапі перетворюється на прогресивніше і гуманістичніше суспільство
  3. Потреби  – це це внутрішні спонукальні мотиви діяльності людини
  4. Вартість (цінність) – це втілена й уречевлена в продукті суспільна праця; економічна категорія, яка виражає відносини між суб'єктами господарської діяльності, що пов'язані суспільним поділом праці й обміном товарами та послугами.
  5. Грошовий обіг – це  це рух грошей у готівковій і безготівковій формах, який обслуговує реалізацію товарів і нетоварні платежі в господарстві.


23.06.2015; 23:32
хиты: 200
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
политическая экономия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь