пользователей: 28236
предметов: 12120
вопросов: 228087
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Предмет політичної економії та еволюція його трактування різними школами

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №2

Завдання 1.

  1. Предмет політичної економії та еволюція його трактування різними школами.

Політична економія – фундаментальна методологічна частина економічної науки, що розкриває сутьність законів функціонування і розвитку ек систем у різні історичні епохи.

Обєкт політичної економії - економічне життя суспільства. цей обєкт вивчають понад 50 окремих наук. Політична економія насамперед вивчає соціально-економічні віднеосини людей в їх єдності і взаємодії з продуктивними силами та політичними, ідеологічними, соціальними інститутами.

Предмет політичної економії – складний та багатогранний тому неможлово дати чітке визначення, яке було б правильне для сіх етапів розвитку. Але насамперед предметом є соціально-економічні відносини між людьми в процесі виробництва, обміну, розподілу і споживання різноманітних товарів і послуг. Політична економія вивчаючи реальні економічні процеси, постійно є в пошуку і розвитку. Предмет змінюється і уточнюється.

Еволюція визначення предмета політичної економії:

1) Давньогрецькі і давньоримські мислителі : вчення про закони домашнього господарювання.

2) Мернкантелісти фізікрати : наука про створення, примноження, та розподіл багацтва нації.

3) Класична політична економія та Марксизм : наука про виробничі відносини і закони, що управляють виробництвом, розподілом, обміном та споживчими благами.

4) Сучасні західні економісти : А)П. Самуельсон : наука про дії людей у процесі вибору обмежених ресурсів для виробництвава. Б) Макконнелл, Брю: ефективне використання обмежених виробничих ресурсів або управління ними з метою досягнення максимального задоволення потреб.

Політична економія — це наука про основні закономірності розвитку економічної системи, поведінку і діяльність людей у виробництві, розподілі і споживанні життєвих благ з метою задоволення своїх потреб.

Пізнаючі Закони, політична економія показує, як люди і суспільство мають вибирати рідкісні ресурси, розподіляти і обмінювати з метою максимального задоволення потреб.

 

  1. Сучасна глобалізація світогосподарських зв’язків. Природа і види глобальних проблем сучасності та їх класифікація.

Глобальні проблеми – всезагальні проблеми згальнопланетарного масштабу, пов’язані з життєвими інтересами людства і мможуть бути вирішені спільними діями всіх країн.

Виникнення глобальних проблем пов”язане як із конкретною сферою життєдіяльності суспільства, так і з конкретним соціально-економічним середовищем, де реалізується та чи інша сфера діяльності людей. одні вчені до глобальних проблем відносять досить вузьке коло питань - перенаселення планети, порушення екологічної рівноваги, виснаження ресурсів. Інші найголовнішою глобальною проблемою вважають економічну відсталість країн, що розвиваються.

Проблеми взаємовідносин людини і суспільства з природою і самих суспільних відносин класифікують як глобальні, якщо: а) вони мають загальносвітовий характер; б) нерозв”язання їх викликає загрозу людству, регрес в умовах життя людей, у розвитку продуктивних сил; в) вони потребують невідкладних і рішучих дій на основі колективних та скоординованих зусиль світового співтовариства. Глобальність - не географічне поняття. Вона означає, що подібні проблеми стосуються інтересів усіх класів і верств населення, усіх країн і народів планети, впливають на всі сфери суспільного життя і відбиваються певною мірою на стані справ у всіх районах планети.

Глобальні проблеми поділяють на три сфери дії.

- До першої належать проблеми, які виникають у сфері взаємодії природи й суспільства. Серед них: надійне забезпечення людства сировиною, енергією, продовольством тощо, освоєння ресурсів світового океану, оволодіння космічним простором. Особливість переростання цих проблем у глобальні полягає в тому, що сьогодні споживання ресурсів, що відновлюються і що не відновлюються, досягло величезних масштабів і характеризується тенденцією до подальшого зростання.

- До другої сфери належать проблеми суспільних взаємовідносин, а саме: між державами різних економічних устроїв, подолання економічної відсталості багатьох країн світу, локальні, регіональні та міжнародні кризи тощо. На перший план серед них вийшла проблема регіональних конфліктів, у тому числі і в державах, що переходять до ринкових відносин. У розв”язанні цієї проблеми зацікавлені не лише держави, які мають ракетно-ядерний потенціал, а й народи усієї планети.

- Третя сфера – розвиток людини, забезпечення її майбутнього. Вона охоплює передусім проблеми пристосування сучасної людини до умов природного й соцго середовища, що змінюються під впливом НТП, питання сучасної урбанізації, боротьби з епідеміями і тяжкими захворюваннями.

Класифікація глобальних проблем за сферами дії не означає, що вони відокремлені одна від одної. Межі між сферами часто мають умовний характер.

 

Завдання 2.

1. в)

2. г)

3. в)

4. г)

5. в)

Завдання 3.

1.  Амортизація – це процес перенесення вартості основних фондів на вартість новоствореної продукції з метою їхнього повного відновлення.

2. Банк - кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює послуги за фінансовими операціями.

3. Валютний курс – це вираз ціни грошової одиниці однієї країни в грошових одиницях іншої.

4. Картель – це об'єднання кількох підприємств однієї галузі, учасники якого укладають угоду щодо розподілу ринків збуту й цін і зберігають свою власність на засоби виробництва і продукцію; найпростіша форма монополістичного об'єднання.

5. Податок - це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і у терміни, передбачених законодавством.


23.06.2015; 21:51
хиты: 534
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
политическая экономия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь