пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Філософія

3. Екзамен
3.1 1.антропосоціогенез:сутність головні етапи та форми
3.2 2. Атомістична філософія Левкіппа-Демокрита.
3.3 4. Будова суспільства. Соціальні відносини. Соціальні групи.
3.4 5. Відмінності суспільного пізнання від природничо-наукового
3.5 6. Вчення І. Канта про пізнавальні здібності людини.
3.6 7. Вчення Парменіда про "істинне буття" та пізнання. Апорії Зенона.
3.7 8. Групи соціально-філософських концепцій: апологетичні, нігілістичні, нейтральні.
3.8 9. Джерела, складові частини і сутність філософії марксизму.
3.9 10.Діалектика конкретного й абстрактного. Метод сходження від абстрактного до конкретного.
3.10 11. Діалектика, метафізика і поняття розвитку.
3.11 12. Діалектико-матеріалістичне рішення проблеми природи й походження свідомості.
3.12 13. Діалектична філософія Геракліта.
3.13 14. Єдність і різноманіття історичного процесу.
3.14 15. Загальна характеристика античної філософії
3.15 16. Загальна характеристика елліністичної філософії.
3.16 17. Загальна характеристика німецької класичної філософії
3.17 18. Загальна характеристика та течії філософії Відродження
3.18 19. Загальна характеристика філософських поглядів Г. Гегеля
3.19 Загальна характеристика цивілізаційної концепції суспільства.
3.20 Закон взаємного переходу кількості в якість та його поняттєве поле.
3.21 22.Закон єдності і боротьби протилежностей та його поняттєве поле.
3.22 Зміст категорії "рух" та її поняттєве поле.
3.23 Зміст поняття основного питання філософії. Його сторони.
3.24 Ірраціоналізм та філософія життя (Ф. Ніцше та А. Бергсон).
3.25 Категорії "буття" і "субстанція" в історичному розвитку.
3.26 Концепції постіндустріального суспільства.
3.27 Концепції суспільного договору та громадянського суспільства в філософії Нового часу.
3.28 Концепція суспільного прогресу Г. Гегеля.
3.29 Критерій істини та концепції істини (прагматична, фаллібілістична, діалектико-матеріалістична).
3.30 Матерія як субстанція. Історичні зміни змісту категорії "матерія".
3.31 Натурфілософія Мілетської школи.
3.32 Об’єкт, предмет і структура філософії.
3.33 Пізнання як предмет філософського аналізу.
3.34 Проблема відчуження в філософії марксизму.
3.35 Проблема людини в філософії екзистенціалізму.
3.36 Проблема людини і смислу життя в філософії екзистенціалізму.
3.37 Проблема методу в філософії Ф. Бекона. Вчення про "примари".
3.38 40.Проблема природи свідомості та різні підходи до її вирішення.
3.39 41. Проблема свободи і необхідності в філософії Б. Спінози.
3.40 42. Проблема співвідношення віри та розуму у філософії Середньовіччя.
3.41 43. Проблеми свободи і відповідальності в філософії екзистенціалізму
3.42 44. Раціональне пізнання: поняття, судження й умовиводи.
3.43 45.Рівні, форми та відповідні методи теоретичного пізнання.
3.44 46. Розуміння істини як відповідності в ідеалізмі і матеріалізмі
3.45 47. Розуміння категорій простору і часу в діалектичному матеріалізмі. Принцип єдності буття.
3.46 48. Світогляд: головне світоглядне питання, основні сторони, будова, типи.
3.47 49. Сенсуалізм і раціоналізм у філософії 17 сторіччя.
3.48 50.Складність визначення змісту поняття філософії
3.49 51. Специфіка індуктивного і дедуктивного методу в філософії нового часу
3.50 52.Сторони цілого і його поняттєве поле. Ціле як загальне ікатегорія всезагального в їхній єдності
3.51 53. Субстанціональне та реляційне розуміння категорій простору і часу
3.52 54. Сукупність і цілісність. Цілісність як образ і ціле як поняття.
3.53 55.Сумнів, cogito, дуалізм, нативізм і проблема методу в філософії Р. Декарта.
3.54 56. Сутність і характеристика типів раціоналізму в філософії Нового часу.
3.55 57.Сутність матеріалістичного розуміння історії
3.56 58. Сутність та історичні форми позитивізму.
3.57 59. Схоластика і проблема універсалій (номіналізм, реалізм і концептуалізм).
3.58 60.Теорія подвійної істини (аверроїзм, Шартрська школа, У. Оккам).
3.59 61.Трансцендентальна філософія І. Канта. Головні положення критичного періоду.
3.60 62.Феноменологічна філософія Е. Гуссерля.
3.61 63.Філософії тотожності Ф. Шеллінга.
3.62 64.Філософія активності Й.Г. Фіхте.
3.63 65.Філософія Аристотеля (вчення про буття, вчення про пізнання і душу, вчення про державу).
3.64 66.Філософія Платона (вчення про ідеї, теорія пізнання, вчення про державу).
3.65 67.Філософія позитивізму та неопозитивізму. Принципи верифікації та фальсифікації.
3.66 68.Філософія постпозитивізму. Концепція наукових революцій Т. Куна.
3.67 69.Філософія софістів. Сутність релятивізму.
3.68 70.Філософія Стародавньої Індії та Стародавнього Китаю.
3.69 71.Філософські погляди Сократа
3.70 72.Форми чуттєвого та раціонального пізнання.
3.71 73.Функції філософії
3.72 74.Характеристика формаційного та цивілізаційного підходу до розуміння історичного процесу.
3.73 75.Чуттєве пізнання: відчуття, сприйняття, уявлення. Особливість наочності.

25.12.2015; 07:41
хиты: 7698
рейтинг:0
Гуманитарные науки
философия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь