пользователей: 27948
предметов: 11958
вопросов: 222107
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

13. Major Schools of Thought in Psychology


Psychology  is the study of the human  mind and behavior.  William James defined psychology as the science of mental life, but it could equally by defined as the science of human nature.  Research in psychology seeks to understand and explain thought, emotion, and behavior. Psychology is distributed on the major schools thought in  psychology: historical and current  schools  of thought.
The first school of thought, structuralism, was advocated by the founder of the first psychology lab, Wilhelm Wundt. Almost immediately, other theories began to emerge and vie for dominance in psychology.  The following are some of the major schools of thought that have influenced our knowledge and understanding of psychology: 
Structuralism vs. Functionalism:
1) Structuralism was the first school of psychology, and focused on breaking down mental processes into the most basic components.  Major structuralist thinkers include Wilhelm Wundt and Edward Titchner.  
2) Functionalism focused on the functions of human behaviors and not their structure.  Major functionalist thinkers included John Dewey and Harvey Carr.  
Gestalt Psychology:
3) Gestalt psychology is based upon the idea that we experience things as unified wholes.. Rather that breaking down thoughts and behavior to their smallest element, the gestalt psychologists believed that you must look at the whole of experience. According to the gestalt thinkers, the whole is greater than the sum of its parts. Max Wertheimer is often credited as the founder of this movement.  
Psychoanalysis:
Sigmund Freud was the found of Psychodynamic approach. This school of thought emphasizes the influence of the unconscious mind on behavior. Freud believed that the human mind was composed of three elements: the id, the ego, and the superego. Other major psychodynamic thinkers include Anna Freud, Carl Jung, and Erik Erikson. 
Behaviorism:
5) Behaviorism. Based upon the work of thinkers such as John Watson, Ivan Pavlov, and B. F. Skinner,  behaviorism holds that all behavior can be explained by environmental causes, rather than by internal forces. Behaviorism is focused on observable behavior. Theories of learning including classical conditioning and operant conditioning were the focus of a great deal of research. 
Humanistic Psychology:
6) Humanistic psychology developed as a response to psychoanalysis and behaviorism. Humanistic psychology instead focused on individual free will, personal growth, and self-actualization. Major humanist thinkers included Abraham Maslow and Carl Rogers.
Cognitive Psychology:
7) Cognitive psychology is the branch of psychology that studies mental processes including how people think, perceive, problem solve, remember, and learn. One of the most influential theories from this school of thought was the stages of cognitive development theory proposed by Jean Piage.   Later work in this field was pioneered by names like Albert Ellis and Aaron Beck.
8) Social psychology is concerned with how your behaviour can be explained in terms of the way other co-specifics affect you. It focuses on the development  and expression of attitudes, peoples attributions about their own behavior and tha of others. Major social thinkers included Daniel Gilbert,Robert Caldini, Erick Hoffer.
9) physiology psychology 
Physiology psychology seeks to explain behaviour in terms of body system. Major social physiology thinkers included David Hubel, Robert Thayer.
10) Developmental Psychology
Development refers to the changes that take place over a person s lifetime. Major Developmental thinkers included Mary Ainsworth, Alfred Binet,Howard Gardner.
11)Comparative Psychology
It sses to make comparison between the behavior of different animals, with the intention of gaining insights into human behavior. Major comparative thinkers comparative included  Edward L. Thorndike, C. Lloyd Morgan, B.F. Skinner.
12)Personality Psychology
Psychologists define personality as the uniqe attitudes, behaviour, and emotions that characterize person.
Major personality  thinkers included Isabel Briggs Myers, Hans Eysenck.
13)Abnormal Psychology
Abnormal Psychology is the study of people who suffer from psychological disorders .Abnormal thinkers included  Martin Seligman,  William James.
14)Positive Psychology
Positive Psychology is a more recent development in the cognitive field, which has sought to reorient the discipline away from mental problems to the study what make people happy, optimistic, and positive. Positive  thinkers included Martin Seligmanm , Mihaly Csikszentmihalyi(сікзестантмаялі)

13. Основні школи думки в психології
Психологія є вивчення людської свідомості і поведінки. Вільям Джеймс визначається психологію як науку про психічної життя, але вона може в рівній мірі визначається як наука про людську природу. Дослідження в області психології прагне зрозуміти і пояснити думки, емоції і поведінку. Психологія поширюється на основні школи думки в психології: історичних і сучасних шкіл думки.
Перша школа думки, структуралізму, відстоювалася засновником першої психологічної лабораторії Вільгельма Вундта. Майже відразу ж, інші теорії стали з'являтися і боротися за домінування в психології. Нижче наведені деякі з основних шкіл думки, які вплинули на наше знання і розуміння психології:
Структуралізм проти функціоналізму:
1) Структуралізм був першою школою психології, і зосереджені на руйнуванні психічних процесів в самих основних компонентів. Основні структуралістські мислителі включають в себе Вільгельм Вундт і Едвард Тічнер.
2) Функціоналізм зосереджені на функціях людської поведінки, а не їх структури. Основні функционалистские мислителі були Джон Дьюї і Харві Карр.
Гештальт-психологія:
3) гештальтпсихология заснована на ідеї, що ми переживаємо речі, як єдиним целостностями .. Швидше за все, що руйнування думки і поведінку їх найменшого елемента, Гештальт психологи вважали, що ви повинні дивитися на весь досвід. Згідно гештальт мислителів, ціле більше, ніж сума його частин. Вертгеймер часто приписують як засновник цього руху.
психоаналіз:
Зигмунд Фрейд був знайдений психодинамического підходу. Ця школа думки підкреслює вплив несвідомого на поведінку. Фрейд вважав, що людський розум складається з трьох елементів: ідентифікатор, его і суперего. Інші великі психодинамической мислителі включають в себе Анна Фрейд, Карл Юнг, і Ерік Еріксон.
біхевіоризм:
5) Біхевіоризм. На основі роботи таких мислителів, як Джон Уотсон, Іван Павлов і Скіннер, біхевіоризм вважає, що вся поведінка можна пояснити екологічними причинами, а не внутрішніми силами. Біхевіоризм орієнтований на спостерігається поведінка. Теорії навчання, включаючи класичний кондиціонування і оперантного кондиціонування були в центрі уваги велику кількість досліджень.
Гуманістична психологія:
6) Гуманістична психологія розвивалася як реакція на психоаналіз і біхевіоризм. Гуманістична психологія, а не зосереджені на індивідуальній вільної волі, особистісного росту і самореалізації. Основні гуманістичні мислителі включали Абрахам Маслоу і Карл Роджерс.
Когнітивна психологія:
7) Когнітивна психологія це галузь психології, яка вивчає психічні процеси, в тому числі, як люди думають, сприймати, вирішувати проблеми, пам'ятайте, і вчитися. Одним з найбільш впливових теорій з цієї школи думки були етапи розвитку когнітивної теорії, запропоновані Жан Piage. Надалі робота в цій області була вперше такими іменами, як Альберт Елліс і Аарон Бек.
8) Соціальна психологія стурбовані тим, як ваша поведінка може бути пояснено з точки зору того, як інші супутні особливості впливають на вас. Вона зосереджена на розробці і вираження поглядів, атрибуції народів про їх власній поведінці і тха інших. Основні соціальні мислителі включали Даніель Гілберт, Роберт Чалдіні, Ерік Хоффер.
9) фізіологія психологія
Фізіологія психологія намагається пояснити поведінку з точки зору системи організму. Основні соціальні мислителі фізіології включені Девід Хьюбел, Роберт Thayer.
10) психологія
Розробка відноситься до змін, які відбуваються протягом усього життя людини с. Основні Розвиваючі мислителі включали Мері Ейнсворт, Альфред Біне, Говард Гарднер.
11) Порівняльна психологія
Це держсанепіднагляду, щоб зробити порівняння між поведінкою різних тварин, з метою отримання розуміння людської поведінки. Основні порівняльні мислителі порівняльний включені Едвард Л. Торндайк, К. Ллойд Морган, B.F. Скіннера.
12) Психологія особистості
Психологи визначають особистість як відношення, вартість створення ексклюзивної поведінки і емоцій, які характеризують людину.
Основні мислителі особистості включали Ізабель Бріггс Майерс, Айзенк.
13) Психопатологія
Психопатологія є вивчення людей, які страждають від психологічних розладів .Abnormal мислителі включали Селигман, Вільям Джеймс.
14) Позитивна психологія
Позитивна психологія є більш недавнє розвиток в когнітивної сфері, яка прагнула переорієнтувати дисципліни від психічних проблем до вивчення того, що робить людей щасливими, оптимізм, і позитивний результат. Позитивні мислителі були Мартін Seligmanm, Чіксентміхайі (сікзестантмаялі)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13.06.2016; 06:39
хиты: 146
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь