пользователей: 28040
предметов: 12010
вопросов: 223531
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

II сесія:
» Макроекономіка

Тема 3:Теорія макроекономічної нестабільності: економічні цикли, безробіття, інфляція.

 

 1.  Антициклічні показники – запаси готової продукції, запаси факторів виробництва, рівень безробіття, рівень інфляції, рівень банкрутства.
 2. Ациклічні показники – такі, які безпосередньо не пов’язані з діловим циклом.
 3. Дезінфляція – зниження темпів зростання цін у період рецесії, погіршення кон’юнктури ринку.
 4. Детерміністські теорії – економічні цикли з’являються зі стійкою регулярністю, причому для всіх циклів характерні одні й ті ж самі властивості.
 5. Дефляційний (прецесійний, регресивний) розрив – величина, на яку повинен зрости сукупний попит для того, щоб підвищити рівноважний рівень ВВП до не інфляційного рівня повної зайнятості.
 6. Довгі (великі) хвилі М. Кондратьєва – довгі (60 років) хвилі, що впливають на економічну кон’юнктуру.
 7. Економічний цикл – постійне повторення періодів підйому і спаду екон. Активності, що відбивається через зміни взаємозалежних показників – темпу екон. Росту, рівнів зайнятості, виробництва і інфляції.
 8. Ефект Танзі-Олівера – свідома затримка платниками податків термінів внесення податкових платежів в держ. Бюджет в умовах підвищеного рівня інфляції.
 9. Ефект Фішера – національні процентні ставки відображають можливі рівні інфляції.
 10. Закон Оукена – емпірично встановлена зворотна залежність між рівнем безробіття й обсягом виробленого ВВП, кількісне значеня якої коливається в межах від 2 до 3 %.
 11. Імпульсно-поширювальний підхід – екон. Цикли є наслідком випадкових впливів (імпульсів), що викликають в економіці циклічну модель відгуку.
 12. «Індекс злиднів» - сума рівнів безробіття й інфляції як двох основних показників макроекономічної нестабільності.
 13. Індекс Ласпейреса – показує, як змінюються ціни за два періоди, що порівнюються, якщо структура виробленого ВВП залишається незмінною.
 14. Індекс Пааше – частково усуває обмеженість індекса Ласпейреса, оскільки вагомою в даному випадку є товарна структура виробництва поточного року.
 15. Індекс споживчих цін – характеризує зміни у часі загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання.
 16. Індекс Фішера – середнє геометричне значення індексів Ласпейреса і Пааше, який усуває їхню обмеженість.
 17. Інституційне безробіття – це безробіття, яке зумовлене правовими нормами, що впливають на попит і пропозицію праці.
 18. Інституціально – соціологічна школа зайнятості – проблеми в області зайнятості можуть бути вирішені з допомогою інституціальних реформ.
 19. Інфляційний податок – вимушена плата всіх екон. Агентів в результаті зростання середнього рівня цін, яка перерозподіляє частину їхніх доходів на користь держави.
 20. Інфляційний розрив – величина, на яку повинен скоротитися сукупний попит для того, щоб зменшити рівноважний рівень ВВП до не інфляційного рівня повної зайнятості.
 21. Інфляція витрат – виникає як наслідок підвищення середніх витрат на одиницю продукції і зниження сукупної пропозиції.
 22. Інфляція попиту – виникає як наслідок надлишкових сукупних витрат в умовах, близьких до повної зайнятості.
 23. Кейнсіанська теорія бізнес-циклу – інвестиційні витрати-основні джерела імпульсу, що викликає циклічні коливання.
 24. Кейнсіанська школа зайнятості – обсягу доходу відповідає певний рівень зайнятості.
 25. Контрактна теорія зайнятості – концепція, основана на синтезі неокласичних уявлень із кейнсіанськими.
 26. Концепція гнучкого ринку – за основу взяте положення про необхідність дерегламентації ринку праці, переходу до більш гнучких, функціонально індивідуалізованих і нестандартних форм зайнятості.
 27. Концепція політичних шоків – циклічні коливання обсягів випуску є результатом періодичної зміни характеру монетарної політики.
 28. Крива Беверіджа – показує оберену залежність між числом вакансій і рівнем безробіття.
 29. Крива Філліпса – графічна можедь, що показує обернену залежність в короткостроковому періоді між рівнем інфляції та рівнем безробіття.
 30. Латентна (подавлена) інфляція – вид інфляції закритого типу, коли вона проявляється у вигляді постійного дефіциту товарної маси.
 31. Моделі взаємодії мультиплікатора й акселератора – імпульсом для виникнення циклічних коливань в економіці служить автономне збільшення якої=небудь складової автономного попиту.
 32. Модель ділового циклу А. Бернса і У. Мітчелла – обумовлює екон. Ріст, відомий як зростаючий тренд, а цикл ділової активності являє собою коливання навколо тренда.
 33. Модель екон. циклу Калдора – спроба пояснити циклічні коливання екон. Активності ендогенними чинниками, якими виступають процеси формування заощаджень і інвестицій у різноманітних фазах циклу ділової кон’юнктури.
 34. Модель економічного циклу Самуельсона-Хікса – рівень цін і ставка відсотка постійні, при цьому модель розглядає тільки ринок благ.
 35. Модель коливань розмірів інвестицій у запаси Ллойда Мецлера – за несподіваним збільшенням попиту виникає незаплановане збільшення виробництва і скорочення запасів, і навпаки – за скороченням попиту піде скорочення виробництва і ріст запасів.
 36. Монетаристська концепція зайнятості – ринкова економіка являє собою самонастроювану систему, ціновий механізм котрої самий визначає раціональний рівень зайнятості.
 37. Неокласичні теорії бізнес-циклу – моделі з абсолютно гнучкими цінами і зарплатою, у яких імпульси сукупного попиту можуть породжувати не тільки зміни в пропозиції, але й циклічні коливання.
 38. Неокласична теорія зайнятості – регулятором ефективної зайнятості повинен служити ринковий механізм.
 39. Природний рівень безробіття – частка безробітних, яка відповідає доцільному рівню повної зайнятості в економіці, тобто потенційному ВВП.
 40. Проциклічні показники – ті, які мають тенденцію до зростання в період піднесення та скорочення у фазі екон. Спаду.
 41. Рівень безробіття – співвідношення чисельності безробітних і чисельності робочої сили.
 42. Рівень зайнятості – частка від ділення числа до чисельності населення у віці 16 років і старше
 43. Сеньйораж – доход держави, який вона отримує в процесі монетизації дефіциту бюджету.
 44. Стагфляція – термін, що використовується для позначення кризового стану економіки, при якому стагфляція у виробництві відбувається одночасно з інфляцією.
 45. Сучасна теорія циклів – сукупність різноманітних моделей із деякими спрощеннями, що формалізують процес економічної динаміки. 
   


хиты: 543
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь