пользователей: 28234
предметов: 12118
вопросов: 227998
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Українська мова

1 Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. Збори як форма прийняття колективного рішення.
2 Автобіографія
3 Анотація.
4 Багатозначні слова й омоніми у професійному спілкуванні.
5 Бесіда з роботодавцем
6 Бланки документів
7 ВІДМІНЮВАННЯ СЛІВ ИНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ
8 ВІЗИТНА КАРТКА
9 Велика літера у власних назвах
10 Вживання м'якого знака і апострофа
11 Вимоги до виконання та оформлювання курсової,бакалаврської робіт
12 Вимоги до тексту документів. Оформлення сторінки.
13 Витяг із протоколу.
14 Вставні та вставлені конструкції
15 Відмінювання і правопис числівників
16 Дискусія. Наукова дискусія. Науковий етикет. Повідомлення про захід. Етапи підготовки і проведення.
17 Довідка.
18 Договір (зразки)
19 Доручення
20 Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. Жанри офіційно-ділового стилю. Документ і його функції. Вимоги до оформлення документів.
21 Електронний документ
22 Етика ділових взаємин керівника з підлеглими
23 Етикет в Інтернеті. Правила спілкування в чаті.
24 Закінчення іменників чоловічого роду у формі родового відмінку однини.
25 Запрошення
26 Заява. Види заяв.
27 КУЛЬТУРА УСНОГО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ. Функції та види бесід, ділові бесіди та мистецтво перемовин
28 Класифікація документів. Національний стандарт України.
29 Кличний відмінок
30 Лексика іншомовного походження в українській мові. Запозичені слова в різних стилях мови
31 Лекція
32 Мовний стиль. Функціональні стилісучасної української літературноїм мови. Призначення, сфери використання, основні ознаки та мовні засоби офіційно-ділового стилю, його підстилі.
33 Мовні норми .мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови
34 Наказ. Види наказів.
35 Нарада, її види
36 Науковий стиль мовлення. Наукова стаття
37 ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ. АКТ
38 Оголошення
39 Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки. Науково—технічний текст як засіб комунікації.
40 Особовий листок з обліку кадрів
41 Оформлення результатів наукової роботи. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці.
42 ПАРОНІМИ у професійному спілкуванні. Синоніми в різних стилях української мови.
43 ПРАВОПИС ВЛАСНИХ НАЗВ. Складноскорочені слова. Номенклатура
44 ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯК РІЗНОВИД ПУБЛІЧНОГО МОВЛЕННЯ
45 План робіт. Звіт
46 Подвоєння та подовження приголосних
47 Покликання
48 Поняття ділового спілкування. Лексичні засоби української мови.
49 Поняття національної та літературної моаи. Найістотніші ознаки літературної мови
50 Пояснювальна записка
51 Правопис прикметникових форм, утворених від географічних назв.
52 Правопис складних займенників.
53 Правопис складних прислівників
54 Правопис службових частин мови.
55 Правопис слів іншомовного походження
56 Префікс
57 Призначення, ознаки і мовні засоби художнього та розмовного стилів. Сфера використання , підстилі.
58 Призначення, сфера використання, основні ознаки, мовні засоби публіцистичного стилю, його підстилі.
59 Приклад доповідної записки
60 Прикметники
61 Протокол
62 Професійна лексика. Професіоналізми в різних сферах спілкування
63 Пряма і непряма мова. Цитати.
64 Публічний виступ як важливий засіб комунікації.
65 Публічний виступ як специфічна форма репрезентації усного професійного мовленя (доповідь, промова,лекція, бесіда).
66 Реферат, види рефератів, структура і ознаки реферату, Стилістика реферату
67 Рецензія
68 Розгляд скарг в установі.
69 Службові листи
70 Спрощення в групах приголосних
71 Становлення та розвиток наукового стилю української мови, мовні засоби наукового стилю
72 Сучасна українська ділова мова її писемна та усна форми
73 Твореннянових слів та їх форм
74 Телефонний етикет
75 Термін та його ознаки. Термінологія як система. Загальнонаукова, міжгалузева та вузькоспеціальна термінологія. Термінологія обраного фаху. Способи творення термінів
76 Типи словників. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури
77 Трудова книжка.
78 Трудовий договір
79 Ускладнені прості речення
80 Форми і види перекладу. Буквальний, адекватний, реферативний, анотаційний переклади. Редагування наукового тексту.
81 Фразеологічні засоби української мови. Фразеологічні звороти, їх походження, ознаки. Уживання фразеологізмів у різних стилях мови. Стійкі словосполучення в науковому й офіційно — діловому стилях.
82 Документ Характери́стика. Визначення, види та оформлення.
83 Числівники. Правопис числівників
28.04.2014; 02:56
хиты: 40632
рейтинг:+472
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь