пользователей: 28208
предметов: 12106
вопросов: 227564
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


27.Монополія: суть, види, причини виникнення та форми прояву. Подолання монополізму:

Монополія – окремі підприємства, їх об’єднання, господарські товариства які виробляють значну кількість продукції певного виду і таким чином займають монопольне (привілейоване) становище на ринку і впливають на процес ціноутворення і отримують більш високі прибутки.

Види: 1)природна; 2)адміністративна; 3)економічна.

Причини виникнення: 1)процес концентрації та централізації; 2)наслідок дій держави; 3)поява акціонерної капіталістичної власності; 4)кризові явища в економіці.

Природна монополія виникає внаслідок об'єктивних причин. Вона відбиває ситуацію, коли попит на даний товар чи послугу найкраще задовольняється однією або кількома фірмами. В її основі — особливості технологій виробництва й обслуговування споживачів. Тут конкуренція неможлива або небажана, бо при входженні в галузь інших фірм, витрати на виготовлені продукції зростуть. 

Адміністративна монополія виникає внаслідок дій державних органів. 3 одного боку, це надання окремим фірмам виключного права на виконання певного роду діяльності. 

Економічна монополія. Саме про неї ітиме головним чином мова далі. Її поява зумовлена економічними причинами, вона виростає на базі закономірностей господарського розвитку. Йдеться про підриємців, які зуміли завоювати монопольне становище на ринку. До нього ведуть два основні шляхи. Перший полягає в успішному розвитку підприємства, постійному зростанні його масштабів шляхом концентрації капіталу. Другий — набагато швидший — базується на процесах централізації капіталів, тобто на добровільному об'єднанні або поглинанні переможцями банкрутів.

Форми монополій:

1)Картелі – об’єднання підприємств галузі які зберігають за собою виробничу самостійнісь і комерційну самостійність, а домовляються про ринки збуту, ціну, виробництво.

2)Синдикат – невелике об’єднання однієї галузі де учасники зберігають виробничу незалежність, але втрачають комерційну.

3)Трест – акціонерні товариства у вигляді об’єднань підприємств однієї галузі або декількох галузей, при якому учасники втрачають і виробничу і комерційну незалежність, тобто об’єднуюит виробництво, збут і фінанси, управління ведеться на підставі частки акцій у які вкладений капітал.

4)Концерн – багатогалузеве об’єднання підприємств промисловості, транспорту і торгівлі, де все повністю об’єднано, а головна фірма здійснює контроль над іншими учасниками об’єднання через систему контрольних пакетів акцій.

5)Конгломерат – монополістичне об’єднання яке утворилося шляхом поглинання прибуткових різногалузевих підприємств, які не мали, ні виробничої, ні технологічної єдності.

Монополістичні стани:

1)проста або повна монополія – це монополія певного підприємства

2)олігополія – стан коли на ринку є кілька продавців одного товару

3)монопсонія – є єдиний покупець даного товару

4)олігофонія – стан на ринку за якого наявна невелика кількість покупців певного товару

Деконцентрація виробництва – розукрупнення надто великих підприємств на окремі самостійні підприємства з їх наступним поступовим відокремленням у межах системи малих підприємств.

Роздержавлення — передача майна (засобів виробництва тощо) державного підприємства у володіння, розпорядження та використання трудовому колективу роздержавлюваного підприємства за збереження незалежності цього майна суспільству, державі.

Приватизація — політика чи процес продажу або передачі державної чи суспільної власності (особливо націоналізованої промисловості) у руки приватних інвесторів. Приватизація сфери послуг включає державні контракти з приватними фірмами для забезпечення послуг, які раніше виконувалися громадськими установами.


21.06.2015; 23:58
хиты: 381
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
международная экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь