пользователей: 28037
предметов: 12004
вопросов: 223410
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


57-63

 57  Природні, духовні, соціальні і духовні основи суспільства.

 

Суспільство – одна з основних категорій філософії в цілому і соціальної філософії зокрема. Здебільшого суспільство розглядається як вище, але не саме вдале творіння природи, а людина – як найнедосконаліша жива істота, обтяжена генетичним прагненням до руйнації та насилля. 

Духовне життя суспільства. Важливою стороною розвитку функціонування суспільства є духовне життя. Воно може бути змістовним, внаслідок чого виникає сприятлива духовна атмосфера життя людей, хороший морально-психологічний клімат. Воно ж може бути бідним і невиразним, а інколи у ньому панує справжня бездуховність. А в змісті духовного життя суспільства виявляється його справжня людська сутність, адже духовне притаманне лише людині, виділяє й підносить її над світом. Саме зростання ролі людини як суб'єкта суспільних відносин, зумовлює функціонування і збагачення духовного життя суспільства. В основі розвитку духовного життя суспільства лежить духовне виробництво, яке постає насамперед як виробництво свідомості.

Основним суб'єктом духовного життя суспільства є людина, особистість.

Природні основи .природа — необхідне середовище існування суспільства. Вона дає матеріали и енергію, природні шляхи сполучення і харчові речовини, воду й повітря і багато іншого, необхідного для життєдіяльності людини. Залежно від того, якими є природні умови, природні багатство і природні ресурси, вони можуть позитивно чи негативно вмивати на розвиток людського суспільства, прискорювати або сповільнювати його розвиток. Сприятливі кліматичні умови, багатство земних надр, флори і фауни, наявність зручних природних шляхів сполучення сприяють становленню і розвитку суспільства, особливо на певних етапах його історії. плив природи на суспільство проявляється і в тому, що циклічність багатьох природних процесів (зміни дня і ночі, пір року, цикли сонячної активності та інше) визначає ритмічність людської життєдіяльності: праці і відпочинку, проведення сільськогосподарських робіт, діяльності промислових підприємств, роботи транспорту, споживання води і електроенергії тощо. 

Соціальні основи.Соціальна структура суспільства — це сукупність взаємозв'язаних і взаємодіючих між собою соціальних груп, спільностей та інститутів, пов'язаних між собою відносно сталими відносинами.

Отже, соціальна структура суспільства являє собою будову цієї соціальної системи, визначає характер взаємозв'язків і взаємовідносин між її складовими частинами. Факт нерівності, як засвідчує досвід, зумовлює розвиток і зміну соціальної структури. Нерівність людей виявляється у різних аспектах їх буття. Але не все, що різнить їх, є соціально значущим. Про соціальну нерівність йдеться тільки тоді, коли вона за якимось критерієм закріплена інституціально як базовий принцип вертикальної класифікації людей. Наприклад, у простих (досучасних) суспільствах соціально значущими були належність до певного роду, стать, вік, що відповідно трансформувалися в ієрархію родинних, вікових і статевих груп. У сучасному суспільстві кількість класифікаційних ознак істотно зросла. Соціологія соціальну нерівність розглядає як результат соціальної стратифікації.

 58 Стадійні і цивілізаційні моделі історії.

Цивілізаційна

Засновником цивілізаційного підходу до історичного процесу став російський вчений Н.Я.Данілевський, автор книги "Росія та Європа", який вважав, що головні суб'єкти історичного процесу - не держави або нації, а культурно-релігійні спільноти (культурно-історичні типи) і підкреслював принципові цивілізаційні розбіжності Росії та Європи. Пізніше цей принцип - зона впливу однієї цивілізації - здобуває назву "великого простору". Ці принципи розвивали К.Н.Леонтьев, О.Шпенглер, П.Н.Савицький, Л.Н.Гумільов, А.Тойнбі.

Проблема цивілізації посідає важливе місце у філософії історії та соціальній філософії. В історії філософії існують різні визначення поняття «цивілізація»: Взагалі під цивілізацією потрібно розуміти, з одного боку, рівень розвитку культури і суспільства в цілому, а з другого — спосіб засвоєння культурних цінностей (матеріальних і духовних), який визначає все соціальне життя, його специфіку, що дозволяє судити про нього як про певну цивілізацію

За Шпенглером :Цивілізаційна проблематика є провідною у філософському вченні О. Шпенглера. Філософ категорично відкидав ідею загальнолюдської історії і стверджував абсолютну самодостатність і автаркійність окремих «великих культур», рівноцінних і одномасштабних. Цивілізація. за О. Шпенглером, це органічно-логічний наслідок, завершення і відхід культури. «У кожної культури є своя власна цивілізація, — пише філософ. — Ці два слова виражають сувору і необхідну органічну послідовність. Цивілізація — неминуча доля культури. Тут досягається вершина, з якої стає можливим розв’язання найскладніших питань історичної морфології. Цивілізації є крайніми і штучними станами, які властиві більш високому типу людей. Вони — завершення; вони слідують за становленням як стале, за життям як смерть, за розвитком як оціпеніння...» О. Шпенглер стверджував, що кожна культура має свої дитинство, юність, зрілість та старість, після чого настає смерть. Він виділяє відповідні фази у циклічному розвитку культурно- історичних систем, зародження, зростання, розквіт, занепад, загибель. На думку О. Шпенглера, культура зароджується раптово, зростання означає саморозвиток культури, саморозкриття, реалізацію її духовного змісту в усіх сферах життєдіяльності людей. Розквіт є станом максимальної реалізації її внутрішніх потенцій, після чого всі можливості культури вичерпуються, і вона поступово переходить від органічних до механічних форм. Саме тоді починається занепад — фаза цивілізації, доба експансії та мілітаризму, після чого наступає загибель.

Російська дослідниця Н.Мотрошилова розглядає цивілізацію як зворотній бік варварства. Ці поняття взаємозалежні і водночас протилежні. Доказом даного твердження є той факт, що ознаки варварства можуть бути притаманними будь-якому цивілізованому суспільству. Наприклад, небезпечна для життя підробка товарів, шахрайство та безкарність шахраїв, злочинність, культ бандитського способу життя, масова корупція правоохоронних органів, мільйони безпритульних дітей та ін.. Проте, з іншого боку, цивілізація визначається як етап людської історії, котрий є більш прогресивним і досконалим, ніж варварство. Тому можна зробити висновок про нерозривність і одночасне протистояння даних понять.

Класичним представником цивілізаційного напряму у світовій філософії історії є А.Тойнбі. Його праці, такі як «Дослідження історії» ], «Цивілізація перед судом історії» ], показують множину, поліваріантність суспільного розвитку. Отже, цивілізаційний підхід розкриває сутність історичного шляху людства, який постає не як однолінійний та неухильно поступальний рух єдиного суб’єкта — людського суспільства загалом, а як сукупність самобутніх історичних організмів.

А.Тойнбі відносить шість цивілізацій, єгипетську, шумерську, мінойську, китайську, майя і андську. Філософ відкидає расу і географічне середовище в якості позитивних факторів цивілізаційного процесу.

Проблему генезису цивілізації А.Тойнбі розв’язує за допомогою власної концепції «Виклику-і-Відповіді», «творчої меншості» і «мімезису». Цивілізації, таким чином, виникають із примітивних суспільств як результат «відповіді» на «виклик», зумовлений складною ситуацією, яка породжена природним середовищем або ж людським оточенням. А.Тойнбі формулює закон «золотої середини», згідно з яким виклик має бути не слабким, щоб послідувала відповідь, а також не занадто сильним, щоб не знищити цивілізацію у зародку

Стадійна

Ідея стадійності є традиційною для європейської філософії історії із середини XVII ст. Теорія стадійного розвитку виходила з того, що процеси розвитку проходять послідовними, якісно відмінними етапами - стадіями. Теорія стадійного розвитку - це вчення про закономірності індивідуального розвитку людських спільнот. Вона передбачає наявність певних визначених стадій історичного розвитку людства. У той же час ідея стадійності розвитку людства має бути доповнена баченням його полілінійності та унікальності окремих цивілізаційних систем. Теорії стадіального розвитку людства досліджують цивілізацію як єдиний процес прогресивного розвитку людства, в якому виокремлюють визначені стадії - локальні цивілізації.

У межах цих теорій міжнародні відносини досліджуються на кожному окремому етапі, на структурному рівні - між групами синхронних цивілізацій, між окремими елементами цивілізаційної системи.Згідно з коваріантною теорією К.Ясперса, історичний час обмежений початком і кінцем і поділяється на чотири періоди. К.Ясперс починає відлік історичного часу з III тис. до н.е., виокремлюючи "осьовий час" (приблизно 500 років), коли сформувалась сучасна людина з усією повнотою її духовного світу. Відповідно до цього ним виокремлюється наступні чотири зрізи в історії:

- виникнення мов,

-винайдення знарядь праці;

- виникнення високих культур Єгипту, Месопотамії, Індії, Китаю (V-III тис. до н.е.);

-духовне основоположення людства, становлення історії людства.

 

59Проблема джерел пізнання: раціоналізм і сенсуалізм.

 

існують дві прямо протилежні точки зору - сенсуалізм і раціоналізм.

Принцип сенсуалізму--- (нічого немає в інтелекті, чого не було б раніше в почутті). Їхня мета - не відкриття абсолютних і безперечних істин про всесвіт, а розробка правдоподібних гіпотез про навколишній світ.

Сенсуалісти (від латинського sensus - Почуття, відчуття) вважали, що вирішальна роль у процесі пізнання належить органам почуттів, а відчуття і інші форми живого споглядання визнавалися єдиним джерелом достовірного знання і засобом досягнення істини.
Сенсуалістична переконання в самодостатності, самоочевидність чуттєвих даних протиставляє останні мислення. Але чи справді чуттєве відображення зовнішнього світу утворює єдине джерело усіх наших знань? Історія науки, її сучасні досягнення в особливості, анітрохи не применшуючи значення чуттєвості пізнавального, негативно відповідають на це питання. Так, геліоцентрична система Коперника є не узагальнення чуттєвих (і взагалі емпіричних) даних, а умоглядну, у всякому разі, у своєму первісному вигляді, гіпотезу, яка складається з розумових припущень, здогадок, гіпотез. Так, чи не головним аргументом Коперника було твердження: логічно припустити, що не Сонце, багаторазово перевершує за своїми розмірами Землю, обертається навколо останньої, а саме Земля здійснює свій рух навколо Сонця. Теза Д. Бруно, одного із перших послідовників Н. Коперника, що Всесвіт нескінченний і існує нескінченна кількість сонячних систем, зрозуміло, грунтується аж ніяк не на чуттєвих даних. Затвердження Д. Бруно носило умоглядний, спекулятивний характер, але вона передбачала наступні емпіричні відкриття астрономії. спробу пояснення нашого знання в термінах чуттєвого досвіду Дж. зробив Локк (1632-1704). У "Досвід про людське розуміння» він намагається довести, що все наше знання походить з вражень, що отримуються від органів почуттів і що у нас немає вроджених ідей. Локк стверджував, що спочатку розум є не що інше як «лист чистого паперу, позбавлений яких би то не було образів та ідей». Все наше знання грунтується на досвіді, отриманому або за допомогою органів чуття, або в результаті спостережень над тим, що відбувається в наших головах. Французький філософ К. Гельвецій вважав, що «все, що недоступно почуттям, недосяжне для розуму».

Сенсуалістамі були представники як матеріалізму (Т. Гоббс, Л. Фейєрбах та ін), так і ідеалізму (Дж. Берклі, Д. Юм та ін.)
 

Раціоналізм

Раціоналісти (від латинського ratio - Розум, мислення), спираючись перш за все на успіхи математики, прагнули довести, що загальні і необхідні істини (а вони безперечно існують) не виводяться безпосередньо з даних чуттєвого досвіду та його узагальнень, а можуть бути почерпнуті тільки з самого мислення.

Вони стверджують, що за допомогою одного тільки розуму ми можемо осягнути знання в строгому сенсі цього слова, тобто достовірне знання, яке ні за яких обставин не може бути помилковим. Такі погляди розвивали Платон, Декарт, Лейбніц, Гегель та ін

За Декарту, розум, озброєний такими засобами мислення, як інтуїція і дедукція, може досягти у всіх областях знання повної достовірності, якщо тільки керуватиметься дійсним методом. Останній є сукупність точних і простих правил, суворе дотримання яких завжди перешкоджає прийняттю помилкового за істинне.
Сенсуалізм абсолютизував чуттєве пізнання, не беручи (або зовсім відкидаючи) роль мислення.Раціоналізм же заперечував дослідне походження загальності та необхідності як найважливіших ознак достовірного знання і надмірно перебільшував значення мислення - аж до відриву його від реальності.

Розвиток філософії, науки та інших форм духовної діяльності показує, що насправді будь-яке знання є єдність двох протилежних моментів, сторін - чуттєвого і раціонального. Вона неможлива як без одного, та і без іншого. Органи почуттів доставляють розуму відповідні дані, факти. Розум їх узагальнює і робить певні висновки. Без органів почуттів немає роботи розуму, а чуттєві дані в тій чи іншій мірі завжди осмислені, теоретично навантажені, регулюються розумом. Їх єдність є тією фактичною основою, на якій може бути, нарешті, здійснено теоретичний синтез сенсуалізму (емпіризму) та раціоналізму.

60Рівні та форми пізнання

Будь-яке знання є поєднанням двох протилежних сторін – чуттєвого та раціонального знань.

Чуттєве пізнання (живе споглядання) здійснюється за допомогою органів чуття – зору, слуху, дотику та ін., які щодо людини є продуктами не тільки біологічної еволюції, а й всесвітньої історії. Живе споглядання як момент чуттєво-предметної діяльності здійснюється у трьох головних взаємопов'язаних формах. Це – відчуття, сприйняття та уявлення.

Відчуття — відображення у свідомості людини певних сторін, якостей предметів, які безпосередньо діють на органи чуття.

Сприйняття — цілісний образ предмета, безпосередньо даний у живому спогляданні в сукупності всіх його сторін, синтез певних окремих відчуттів.

Уявлення — узагальнений чуттєво-наочний образ предмета, який справляв вплив на органи чуття в минулому, але вже не сприймається зараз.

Раціональне пізнання найбільш повно й адекватно виражене в мисленні.

Мислення — активний процес узагальнення й опосередкованого відображення дійсності, який забезпечує розгортання на основі чуттєвих даних закономірних зв'язків цієї дійсності та вираження їх у системах понять.

Зважаючи на давню філософську традицію, яка сягає античності, виділяють два основні рівні мислення — розсудок і розум.

Розсудок — початковий рівень мислення, де оперування абстракціями відбувається в межах певної незмінної, наперед заданої схеми.

Розум — вищий рівень раціонального пізнання, якому властиві творче оперування абстракціями та рефлексією, спрямованість на усвідомлення власних форм та передумов, самопізнання.

Основою форм мислення (логічних форм) є поняття, судження та умовивід, на основі яких вибудовуються складніші форми.

Поняття — форма мислення, яка відображає загальні історичні зв'язки, сутнісні ознаки явищ, поданих у їх визначеннях.

Судження — форма мислення, яка відображає явища, процеси дійсності, їх зв'язки.

З понять та суджень складається умовивід, який є рухом від одних понять до інших і відображає процес отримання нових результатів у пізнанні. Умовивід — форма мислення, завдяки якій з попередньо здобутого знання з одного чи декількох суджень виводиться нове знання теж у вигляді судження.

Наукове пізнання — це процес (система знань), який розвивається і охоплює два рівні — емпіричний та теоретичний. На емпіричному рівні переважає живе споглядання — чуттєве пізнання. Раціональний момент та його форми (поняття, судження) хоча й присутні, але підпорядковані чуттєвості.

Теоретичному рівню наукового пізнання властиве переважання раціонального моменту — понять, теорій, законів та інших форм, пов'язаних з діяльністю мислення. Живе споглядання при цьому не заперечується, але стає підпорядкованим. Прагнучи істинного знання, теоретичне пізнання користується такими пізнавальними засобами, як абстрагування (відхід від певних якостей та відношень речей), ідеалізація (процес створення суто мислительних речей та предметів), синтезу(поєднання в систему набутих у результаті аналізу елементів), дедукція (рух пізнання від загального до окремого, сходження від абстрактного до конкретного тощо).

Структурними компонентами теоретичного пізнання є проблема, гіпотеза, теорія, які є вузловими ланками побудови й розвитку знання на вищому, теоретичному рівні.

Проблема — форма знання, змістом якої є те, що не пізнане людиною, але потребує свого пізнання.

Гіпотеза — форма знання, основою якого є передбачення, сформульоване за допомогою певних фактів, але це знання є невизначеним і потребує доведення.

Теорія — найрозвинутіша форма наукового знання, яка дає цілісне, системне відображення закономірних та сутнісних зв'язків певної сфери дійсності.

Теоріями є класична механіка Ньютона, еволюційна теорія Ч. Дарвіна, теорія відносності А. Ейнштейна, теорія цілісних систем, що самовпорядковуються (синергетика) тощо. Важливим елементом теорії є закон. Теорію певним чином можна розглядати як систему законів, що відображають сутність досліджуваного об'єкта. Закон — об'єктивний, істотний, необхідний, сталий зв'язок або відношення між явищами.


61Основні екзистенціали людського буття. Сутнісні сили людини

 

Термін “екзистенціал ” походить від слова “екзистенція”, що його у філософії ХХ століття вживають для позначення цілісної специфіки людського існування. З цього погляду термін “екзистенціал ” означає:

  • те, поза чим немає людини як людини;
  • те, чого немає у світі без людини, тобто саме те, що людина вносить у світ своїм способом буття.

основні екзістенціали та їх характеристики:

  • не пряме, безпосереднє, тобто природне, а опосередковане культурою, знанням, усвідомленням ставлення до дійсності; крім того цей екзістенціал позначають іноді як відпадання, відлучення людини від цілісного буття, як закинутість у світ, саме тому, що людина опиняється на певній дистанції від прямих реакцій на дійсність та від прямого впливу на неї;
  • трансцендентування (дослівно перекладається як вихід за межі) – залучення людини ні до чого остаточно і на назавжди, своєрідний перехід від одних форм прилучення до інших, нескінченність людини яка переходить в подальший екзестенціал.
  • Свобода або незапрограмованість, наявність вибору типу дій та поведінки;
  • Індивідуація: у природних процесах будь-які явища завжди вплетені в певні системи взаємодій і не мають власного автономного статусу буття; у людському ж бутті навпаки – на перший план виходить людська індивідуальність, унікальність та неповторність; в цьому випадку багатство форм індивідуальності стає умовою розмаїтості людства взагалі;
  • Принципова своєрідність початку буття: завдяки свідомості, розумінню, спілкуванню людина усвідомлює себе частиною людства;

Перебування (буття) “на межі”; цей екзістенціал людського буття ніби інтегрує всі інші, бо фіксує проблематичність, неузасадженість, але водночас і рухливість, динамізм та діалогізм людського існування [2:327].

Екзістенціали відображають різнобічно глибинний зв’язок діяльності людини та людського буття взагалі. Ця взаємопов’язаність характерна для всіх можливих взаємодій людини з оточуючим світом.

Життєвим завданням людини постає її самотворення, самоздійснення, самовираження через розвиток форм діяльності, соціальних відносин та ін. При тому, людина використовує свої якості, здібності, задатки. Л. Фейєрбах, відомий представник німецької класичної філософії, наполягаючи на тому, що людину слід розглядати всебічно, виділив такі її “сутнісні сили”: “Якими постають відмінні ознаки істинно людського в людині? Розум, воля та серце. Досконала людина володіє силою мислення, силою волі та силою почуття. ”

Під сутнісними силами людини, як звичайно, розуміються ті сили та здібності, спираючись на які, людина здатна стверджуватись у світі специфічно людським способом. У сучасному розумінні сутнісні сили виглядають дещо ширше, оскільки до названих Фейєрбахом додають ще й людську тілесність.

Людська тілесність постає досить унікальною, надзвичайно складною, такою, що концентрує в собі майже всі відомі нам космічно-природні якості: сaме через людську тілесність якості, властивості речовини постають у своїх яскравих проявах, так що ми маємо підстави стверджувати, що тільки в людському сприйнятті кольори починають набувати повноти спектральних проявів, запахи – належної варіативності, смаки – реакцій, та ін. Слід відзначити, що людська тілесність має надзвичайну практичність та дуже високий рівень саморегуляції [2:329].

Людські почуття завжди предметно навантажені, та до певної міри інтелектуалізовані. Через це вони, по-перше, сягають найвищого рівня почуттів, таких як любов, самовідданість, ненависть, надія. Такого роду почуття, по-друге, здатні бути провідними чинниками, значно перевищуючими усякі інші, в тому числі інстинкт самoзбереження.

Людське розуміня людина підносить над всім сущим, дозволяючи судити про нього, оцінювати, подумки переробляти, проникати у глибинні закономірності світу, перебувати на дистанції по відношенню до всякої реальності.

Воля, воління наділяє людину унікальною у світі живого здатністю зосереджувати свої сили, енергію, задуми на певній меті, на певних діях, що можуть не мати безпосереднього вітального (життєвого) значення, а також можуть знаходитись на величезній часовій та просторовій відстані від людини.

Всі ці сили ніби виводять людину у перший ряд того всесвітнього процесу, де відбувається саморозкриття та самопродукування світових сил та нових сутностей. Через це сучасне розуміння людини дозволяє нам, належною мірою, оцінити давнє філософське твердження Протагора, що все на світі для людини та через людину. А звідси випливає, що ми не повинні ставитись до людини, як до “біомаси ”, що цінність людини не може бути обмежена, ні її соціальними функціями, ні, навіть, її думками, та ідеалами.

62Проблема істини у філософії. Поняття істини і фальші

 

Істина — адекватна інформація про об'єкт (ним може бути і сам суб'єкт), отримана завдяки його чуттєвому чи інтелектуальному осягненню або завдяки свідченню (повідомленню) про нього.

Крім класичної концепції істини, яка розглядає пізнання як взаємодію та взаємозалежність об'єкта і суб'єкта, доводячи, що пізнання не є копіюванням об'єкта, існують й інші концепції. Згідно з неопозитивістськоюконцепцією когерентної істини, знання є істинним, якщо воно є внутрішньо узгодженим, несуперечливим. Його істинність полягає не в адекватності об'єкту, а в самоузгодженості. Завдяки цьому все знання є самоузгодженою системою. Прихильники кореспондентної концепції істини виходять з того, що твердження повинні відповідати зовнішній дійсності. Йдеться про твердження, що містять поняття, які відображають доступні для сприймання органами відчуття (споглядання) якості та відношення («червоний», «кулеподібний», «солодкий»). Якщо прихильники когерентної концепції шукають критерій істини в логічному доведені, а творці кореспондентної концепції знаходять його в прямому спогляданні, то згідно з прагматистською концепцією істини він полягає в її практичній корисності, ефективності. Тобто, істинність знань перевіряється успіхом у певній діяльності.

Із розумінням істини як процесу пов'язана проблема абсолютного та відносного в ній. Уточнюючи та поповнюючи знання, долаючи помилки, пізнання рухається від істин відносних до істин абсолютних. Зв'язок істини з конкретними умовами місця й часу, з певною системою координат (точкою відліку) зумовлює її конкретність. А це означає, що істина завжди конкретна.

63Класична і некласична теорії істини. Критерії істини.

 

Центральною в класичній теорії пізнання є проблема істини, яка концептуально розробляється як самостійна (в межах гносеології) тема: з'ясування сутності понять "істина" (як знання, адекватне речам, дійсності), "об'єктивна істина" (збіг змісту пізнання з предметністю явищ), "абсолютна істина" (вичерпне, повне, правильне знання), "відносна істина" (часткове, неповне, ситуативно змінне знання), "конкретна істина" (знання щодо певного обраного об'єкта дослідження), "помилкове, хибне уявлення, яке претендує на істинне". При цьому істиною чи оманою вважають відповідність або невідповідність людських знань дійсності, тотожність людської думки, представленої у змісті судження щодо істини і реальності. Питання про відповідність знань дійсності, міру цієї відповідності є одним із найдискутивніших. Про це свідчить, наприклад, запитання Понтія Пілата, звернене до Христа як провідника і носія істини: "Що є істина?". Відповіді на це запитання спричинюють суттєві розбіжності між різними філософськими напрямами і школами з найдавніших часів і дотепер. У гносеологічній теорії істини особлива увага приділяється двом питанням: які ознаки (властивості) істини; що є критерієм (мірилом, показником) істини? Ознаками істини вважають такі її інваріантні (незмінні) властивості, як об'єктивність за змістом, обґрунтованість, переконливість доведень.

 

В некласичній філософії істина позбавлена об'єктивного статусу й мислиться як форма психічного стану особистості (К'єркеґор), як цінність, що «не існує, але значить» (Ріккерт й у цілому баденська школа неокантіанства), феномен метамови формалізованих систем (Тарський), спекулятивний ідеальний конструкт (Н.Гартман) тощо. У контексті філософії життя й філософської герменевтики, що дистанціюють пояснення й розуміння як взаємовиключні когнітивні стратегії, феномен істини виявляється принципово несумісним з науковим номотетичним методом (Гадамер) і реалізує себе сугубо в контексті мовної реальності, що практично трансформує проблему істинності в проблему інтерпретації. Паралельним вектором некласичного трактування істини виступає позитивізм, у контексті якого істина також трактується як феномен сугубо мовного ряду, конституюючись у контексті проблеми верифіковуваності.

Постмодерна філософія уникає формулювання проблеми істини взагалі, оскільки в якості єдиної й граничної предметності в постмодернізмі виступає текст, що розглядається як самодостатня реальність, співвідношення якої до реальності об'єктивної не є актуальним[14]. Мішель Фуко позначає статус істини як рід «ефекту», що виникає в результаті когнітивного вольового зусилля (через процедуру фальсифікації): «воля до істини… має тенденцію робити на інші дискурси свого роду тиск і щось начебто примусової дії».

Постмодернізм бачить свою програму у відмові від «дзеркальної теорії пізнання»; якщо для класичної філософії «головними ціннісними категоріями… є адекватність, правильність і сама Істина» (Джеймісон), то у постмодерній філософії процес пізнання зазнає вирішального «зрушення», що полягає в переорієнтації з фігури «безпристрасної точки зору індиферентного спостерігача» до фігури «взаємодії учасника» (Тулмін). Істина розглядається як «сукупність правил, відповідно до яких істинне відокремлюють від помилкового й зв'язують із істинним специфічні ефекти влади» (Фуко).

Найважливішим аспектом розгляду істини виступає аспект соціально-політичний: в основі будь-яких постмодерністських аналітик істини завжди лежить та презумпція, що, за словами Фуко, «істина належить цьому світу, у ньому вона виробляється за допомогою численних примусів, і в ньому вона має у своєму розпорядженні регулярні ефекти влади»

 

Критерій істини — термін епістемології, який визначає стандарти, правила й процедури, за якими можна було б судити про істинність тверджень.Критерії істини є інструментами верифікації. Розуміння критеріїв істини філософського вчення наріжний камінь в оцінці цього вчення. Правила логіки не можуть самі по собі відрізнити істину від неправди. Філософами пропонуються різні критерії істини, деякі з них очевидні, інші викликають суперечки.

 

Критерії

Авторитет

Думку досвідченого, кваліфікованого фахівця можна розглядати як своєрідний доказ. Обізнаність із певною областю викликає пошану, й дозволяє назвати свідчення спеціаліста одним із критеріїв істини. Те ж можна сказати про книги й спеціальну літературу. Проте цей критерій не завжди певний — часто думки фахівців щодо того чи іншого питання можуть розбігатися.

Систематичність

Систематичність (когерентність) означає таке пояснення, яке несуперечливо й послідовно охоплює всі факти. Для того, щоб певне твердження було систематичним, усі факти, що його стосуються, повинні бути класифіковані й упорядковані таким чином, щоб утворити ціле. Теорія, яка дає найефективніше пояснення усім відомим фактам, може вважатися істинною. Системність, як критерій істини, потенційно ефективна саме тому, що охоплює всі елементи. Основне обмеження цього критерію в неспроможності людини отримати з досвіду всі факти. Вся інформація доступна тільки абсолютно досконалому розуму. Вчений повинен приймати за істину найсистемніше пояснення, яке охополює найбільшу множину фактів.

Заперечувати систематичність як критерій істини складно, оскільки це означало б ратувати за безсистемність, що безумовно нелогічно.

Загальний консенсус

Деякі філософські напрямки вважають істинною думку, якої притримуються всі люди — consensus gentium. Вважається, якщо всі люди у світі вірять у щось, то це неодмінно є правдою. Цей критерій має цінність, якщо мова йде про базові істини, такі як закони логіки та математики. В тому випадку, коли це тільки згода, як, наприклад, при одноголосному вирішенні питання, цінність такого критерію спірна. Колись усі люди вважали, що Земля пласка, й Сонце обертається навколо неї.

Несуперечливість

При строгій несуперечливості істинні твердження пов'язані таким чином, що одне з них є наслідком іншого. Прикладами таких несуперечливих теорій є математична логіка. Обмеження ланцюжків пов'язаних тверджень в тому, що вони опираються на певні аксіоматичні апріорні положення. Істинність апріорних положень вимагає іншого критерію. Крім того, строга низка розмірковувань може призвести до суперчливого результату, або результату, який не охоплює всіх фактів. Філософська система може бути дуже строгою щодо тих фактів, які вона розглядає, але для визначення її істинності небхідно взяти до уваги всі можливі факти, незалежно від того, як їх розглядає будь-яка система.

Відповідність

Проста вимога того, щоб твердження відповідало своєму об'єктові, розцінюється багатьма філософами, як найправильніший критерій істини. Наприклад, твердження, щоМадрид столиця Іспанії істинне тому, що Мадрид насправді є столицею Іспанії. Ідея, яка відповідає своєму об'єктові, справді істинна, але проблема в тому, що визначення того, що така відповідність досконала, вимагає застосування додаткових критеріїв істини. Це вказує на те, що відповідність є правильним означенням істини, але сама по собі не є хорошим критерієм істини. Для встановлення ступеню відповідності між твердженням та об'єктивною реальністю, необхідні інші критерії, що виходять за межі означення.

Згідно з "натуралістичною" філософією (О.М.Костенко) критерієм істини є відповідність ідеї законам Матері-Природи: усе, що відповідає цим законам є істинним, а що не відповідає їм - неістинне.

Звичай

Багато людей свідомо, або несвідомо, аналізують істинність чи хибність, виходячи зі звичаїв. Вважається, що освячене звичаєм допоможе запобігти помилці. Особливо це стосується питань моралі. Як говориться в прислів'ї: в чужий монастир із своїм статутом не ходять. Люди притримуються звичаїв, використовують в розмовах місцеві говірки, одягаються так як інші тощо. Звичай не вважається серйозним чи строго правильним критерієм істини. Звичні забобони часто не відповідають дійсності.

Емоції

Люди часто довзволяють почуттям впливати свої судження, іноді навіть всупереч свідченням на користь протилежного, а іноді навіть не намагаючись зібрати факти. В таких випадках вони дозволяють емоціям виступати в якості критерія істини. Більшість визнає, що емоції й почуття не можуть адекватно виконувати таку фукнцію. Досвідчений бізнесмен, приймаючи рішення про капіталовкладення. відкине свої симпатії чи антипатії. Аналогічно вчинить і науковець, відкидаючи суб'єктивні судження при оцінці знань.

Інтуїція

Інтуїція дає людині щось, що приймається за істину, хоча джерело інформації чи знання невідоме. Це судження без раціонального вивчення фактів. Люди часто мають інтуїтивні ідеї, істинність яких згодом підтверджується. До науковців теж часто іноді приходять правильні теорії та припущення тоді, коли вони роблять щось зовсім стороннє. Але інтуїція в найкращому разі може тільки постачати правильні думки, не будучи критерієм їхньої правильності. Для підтвердження справедливості інтуїтивних здогадок необхідно застосовувати інші критерії.

 

 

Визначення

1.  Філософія (від грец. φιλοσοφια) в дослівному перекладі означає: "любов до мудрості". Введення поняття "філософія" приписується грецькому мислителю Піфагору (з Самосу). Філософія це — теоретичний світогляд, вчення, яке прагне осягнути всезагальне у світі,влюдині і суспільстіі. Філософія вибудовується з сумнівів і обґрунтовувань, доведень, живе у вільних дискусіях. Філософськимидисциплінами є метафізика, онтологія, гносеологія, філософська антропологія, логіка, етика, естетика та інші. Філософія вивчає всіфеномени культури під кутом зору всезагальності, тобто їх суті, місця та функції в культурі.

2. Мудрість-  (грец. Σοφία) — володіння знанням, розумінням, досвідом, обачністю та інтуїтивним розумінням включно зі здатністю також вживати ці якості. Це — розсудливе та грамотне застосування знання. Великий, глибокий розум, що опирається на життєвий досвід. Здатність знаходити рішення різних проблем, в тому числі життєвих, опираючись на свій і чужий досвід, уникаючи часом безпосередніх логічних операцій і розумінняонтології того що відбувається.
 

3. Філософування - стиль мислення, спрямований на з'ясування сутності речей, смислів людського життя.Характерними ознаками філософування є заглиблена думка, діалогічний (дискурсивний) спосіб спілкування співрозмовників, тяжіння до логічної аргументованості і переконливості висловлюваних суджень.


4. історія філософії— розділ філософії, що вивчає історичні типи філософії. В його рамки включені, як філософські системи окремих філософів, так і розвиток їхніх поглядів в рамках філософських шкіл.

Термін історія філософії також застосовується, як позначаючий процес розвитку філософської думки в цілому, згідно з визначеними часовими періодами та існуючими в них філософськими тенденціями.


5. Світогляд- сукупність переконань, оцінок, поглядів та принципів, які визначають найзагальніше бачення та розуміння світу і місце особистості у ньому, а також її життєві позиції, програми поведінки та діяльності. Світогляд людини зумовлений особливостями суспільного буття та соціальними умовами.
6. філософський світогляд-  світогляд, основою якого є раціональне, філософське усвідомлення світу.
7. Метафізика-  філософія буття, роздуми про граничні і надчуттєві принципи і засади буття.Термін метафізика походить від сполучення грецьких μετά (metá) (після) і φυσικά (фізика). Тобто метафізика — це те, що йде після фізики. Так назвали учні Арістотеляйого твори, що не потрапили до твору "Фізика".

8. Епістемологія-(грец.επιστήμη — знання, λόγος — вчення) — філософсько-методологічна дисципліна, у якій досліджується знання як таке, його будова, структура, функціонування і розвиток. Термін введений і активно застосовувався у англо-американській філософії XX ст. Традиційно ототожнюється з теорією пізнання.


17.06.2015; 02:04
хиты: 326
рейтинг:0
Гуманитарные науки
философия
философия социологии
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь