пользователей: 28034
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Психологія

Психологія

1 1.Особливості психології як науки та її місце у системі наук
2 2.Етапи розвитку психології як науки
3 3.Проблема предмету психології.
4 4.Звязок психології з іншими науками(філософією,анатомією,фізіологією,педагогікою,технічними науками)
5 5.Структура сучасної психології.Характеристика її галузей.
6 6.Методи наукової психології
7 7.Спостереження як метод психологічного дослідження,його види.Вимоги та сфера застосування
8 8.Організаційні методи наукового дослідження(порівняльний,люнгітюдний,комплексний)
9 9.Експеримент як метод пізнання психіки.Види експерименту.
10 10.Тест як стандартизований метод дослідження психіки.Види тестів.
11 11.Методи дослідження міжособистісних стосунків у групі.
12 12.Основні форми прояву психіки та їх взаємозв'язок:психічні стани,процеси,властивості
13 13.Діяльність як форма активності особистості.Структура діяльності.
14 14.Характеристика видів діяльності.Поняття провідної діяльності.
15 15.Процес оволодіння діяльністю(знання,вміння,навички)
16 16.Спілкування як суб’єкт-субєктна взаємодія
17 17.Характеристика видів спілкування.Засоби спілкування
18 18.Спілкування як обмін інформацією
19 19.Спілкування як взаємодія
20 20.Спілкування як сприймання,розуміння і оцінка соціальних обєктів
21 21.Співвідношення змісту понять «людина», «індивід», «суб’єкт», «особистість», «індивідуальність»
22 22.Спрямованість особистості та її характеристики
23 23.Структура особистості.Варіативність підходів до визначення структури особистості
24 24.Характеристика сучасних теорій особистості
25 25.Проблема періодизації особистісного розвитку
26 26.Етапи соціалізації особистості
27 27.Поняття про групу.Значення груп.Класифікація груп та їх характеристика
28 28.Психологічна характеристика малих груп. Міжособистісна інтеграція та динамічні групові процеси .
29 29.Поняття ролі,статусу та позиції особистості у групі.Лідерство,керівництво та їх характеристика
30 30.Відчуття як психічний процес. Походження відчуттів. Види відчуттів.
31 31.Анатомо-фізіологічні механізми відчутттів. Аналізатор як орган відчуттів.
32 32.Загальні закономірності відчуттів:якість,просторова локалізація,тривалість,інтенсивність.
33 33.Поняття чутливості,абсолютного та відносного порогів чутливості.
34 34.Сприймання як активний процес побудови перцептивного образу за допомогою перцептивних дій.
35 35.Фономенологія сприймання:сприймання простору,часу,руху, людини людиною
36 36.Поняття про пам*ять. Значення пам*яті у житті людини.
37 37.Види пам’яті та їх характеристика.
38 38.Процеси пам’яті та їх характеристика.Явище ремінісценції
39 39.Теорії пам’яті та їх характеристика
40 40.Індивідуальні особливості пам’яті.Виховання та самовиховання пам’яті.
41 41.Мислення як психічна діяльність. Мислительні дії та операції. Теоріятпоетапного формування розумових дій.
42 42. Мислення як вища форма пізнавальної діяльності. Поняття про інтелект.
43 43.Види мислення та їх характеристика
44 44.Основні форми мислення
45 45.Поняття про уяву .Види уяви та їх особливості.
46 46. Особливості уваги як психічного процесу
47 47. Властивості уваги. Функції уваги
48 48. Воля та її основні ознаки. Функції волі
49 49.Простий та складний вольовий акт. Характеристика етапів вольових актів.
50 50.Вольові якості особистості та їх характеристики
51 51.Поняття про емоції та почуття .Функції емоцій та почуттів.
52 52.Види емоцій. Характеристика емоційних процесів.
53 53.Види почуттів. Форми переживання почуттів.
54 54. Поняття про темперамент.Історія вчень про темперамент
55 55.Поняття про тип темпераменту. Характерні особливості кожного типу темпераменту.
56 56. Поняття характеру. Ознаки та риси характеру.
57 57.Формування характеру. Типологія характерів.
58 58. Загальне уявлення про здібності .Проблема походження здібностей. Задатки та здібності.
59 59. Рівні здібностей та їх розвиток.
60 60. Види здібностей.
20.06.2015; 17:04
хиты: 3662
рейтинг:+1
Общественные науки
психология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь