пользователей: 28034
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


філософія

1 1.Поняття світогляду, філософії і мудрості
2 2. Філософія як основа світогляду
3 3. Предмет, методи, функції філософії
4 4. Основні питання філософії та різноманітність підходів до їх вирішення
5 5. Співвідношення філософії з міфом, релігією, мистецтвом, наукою.
6 6. Концепції походження філософії.
7 7. Філософська думка у стародавніх Індії та Китаю.
8 8.Антична філософія:основні періоди та філософські школи
9 9.Досократівський етап у старогрецькій філософії
10 10.Класична доба античної філософії
11 11.Елліністична і римська філософія
12 12.Філософські вчення у Західній Європі середніх віків та доби Відродження: особливості та основні течії.
13 13.Напрями західноєвропейської філософії Нового часу
14 14.Філософські ідеї мислителів-просвітників
15 15 Класична німецька філософія: джерела та суттєві риси
16 16.Філософські системи І.Канта,Ф.Шеллінга , Г. Гегеля, Д. Фоєрбаха,
17 17. Філософські ідеї К. Маркса.
18 18.Основні напрями євпропейської філософії в кінці 19-20 ст.
19 19.Оновлення класичних традицій:неокантіантсво,неогегельство.
20 20. Неомарксизм як філософська течія.
21 21.Виникнення некласичних течій: ірраціоналізм, «філософія життя», фрейдизм, прагматизм.
22 22. позитивізм і його стадії.
23 23. Екзистенціальна філософія
24 24. Еволюція релігійної філософії 20ст. (неотомізм, персоналізм, тейярдизм)
25 25. сучасна зарубіжна філософія: риси, тенденції, основні течії (феноменологія, герменевтика, структуралізм, філософська антропологія, постмодернізм)
26 26. основні періоди і особливості розвитку укр. філософії.
27 27. джерела виникнення та становлення філ думки в Київській Русі та в культурно-освітніх центрах України 14-17ст.
28 28. роль Києво-Могилянської академії у розвитку філософської освіти і професійної філософії.
29 29.Філософія Г.Сковороди
30 30.Особливості розвитку укр..філософії в 19ст.
31 31.Філософські погляди членів Кирило-Мефодївського братства.
32 32.Філософські ідеї Т.Шевченка.
33 33.Академічна філософія 19ст.»Філософія серця»П.Юркевича.Філософські ідеї українських вчених(Вернадського,Драгоманова,Потебні.)
34 34.Філософські погляди українських письменників(В.Стефаника,Л.Українки)
35 35.Філософські погляди Івана Франка
36 36. Розвиток філософської думки українськими мислителями ХХ ст.. (Винниченко, Грушевський, Донцов, Липинський, Кульчицький, Чижевський, Шлемкевич).
37 37. Новітня українська філософія.
38 38. Онтологія як учення про буття.
39 39. Буття і його основні форми.
40 Поняття матерії, руху, простору і часу.
41 41. Філософське розуміння світу.
42 42. Розвиток та його ознаки
43 43. Основні концепції розвитку.
44 44.Діалектика як теорія розвитку.
45 45. Принципи , основні закони і категорії діалектики .
46 46. Філософське осмислення природи і життя як передумов людського буття .
47 47.Основні концепції походження та сутності людини.
48 48.Співвідношення понять людини , індивіда , індивідуальності , особи , особистості .
49 49.Людина як біологічна , соціальна і духовна істота .
50 50 Проблема сенсу людського життя.
51 51 Практика і спілкування як способи буття.
52 52 Види практики.
53 53 Діяльність і практика.
54 54 Свідомість та основні форми відображення.
55 55 Сутність і структура свідомості.
56 56 Самосвідомість.
57 57.Свідомість і мова
58 58.Свідомість і творчість.
59 59.Суспільна та індивідуальна свідомість.
60 60.Основні форми суспільної свідомості.
61 61. Пізнання: основа,сутність,принципи
62 62. Чуттєве та раціональне пізнання
63 63. Проблема істини у філософії. Критерії істини
64 64. Абсолютна і відносна істина
65 65. Об*активність і конкретність істини
66 66. Наукове пізнання: рівні, форми і методи
67 67. специфіка методів гуманітарних наук
68 68. Поняття суспільства і соціальної спільноти
69 69. Філософські концепції суспільства
70 70. Специфіка соціальних законів
71 71.Зростання потреб і здібностей людини як соціальний закон
72 72.Суспільство як соціальна система що саморозвивається.
73 73.Поняття праці, виробництва, економіки і власності.
74 74.Праця як основа саморозвитку людини і самоорганізації суспільства.
75 75.Суспільне виробництво.
76 76. Матеріальна і духовна основи суспільства
77 77.Матеріальне виробництво: взаємовплив продуктивних сил і виробничих відносин.
78 78.Суспільні відносини, їх типи.
79 79.Поняття структури суспільства.
80 80.Суспільне життя,його основні сфери та взаємозвязок між ними.
81 81.Економічна сфера суспільства.
82 82.Соціальна сфера та соціальна структура суспільства.
83 83.Політична сфера суспільства.
84 84. Поняття влади, політики, держави, права.
85 85. Взаємодія правової держави та громадянського суспільства.
86 86. Духовна сфера суспільного життя та зростання її впливу на інші сфери
87 87. Співвідношення понять духовності,свідомості,ментальності та релігійності.
88 88. Взаємодія суспільства з природою.
89 89. Розвиток суспільства.
90 90. Джерела і рушії розвитку суспільства.
91 91. Суспільний прогрес та його критерії.
92 92. Особистість та її типи.
93 93. Особистість як суб’єкт суспільного розвитку.
94 94. Суспільство і особистість.
95 95. Свобода і проблема подолання відчуження у суспільстві.
96 96. Цінності, їх класифікація та значення в житті суспільства та особистості.
97 97. Проблема ціннісних орієнтацій.
98 98. Філософське тлумачення культури та її людинотворчої сутності.
99 99. Цивілізація та цивілізаційні засади суспільства.
100 100. Людство та глобальні проблеми сучасності й соціального прогнозування.
101 101. Філософське осмислення проблем трансформації та розвитку українського суспільства.
26.10.2016; 13:19
хиты: 3490
рейтинг:0
Гуманитарные науки
философия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь