пользователей: 28048
предметов: 12018
вопросов: 223696
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» іст укр літ
» держ іспит

держ іспит

1 Автор рукопису. Групи авторів за типом повідомлення, за майстерністю подання інформації, за обсягом тезаурусів та за переслідуваною метою
2 Автор рукопису. Групи авторів за типом повідомлення, за ступенем самостійності, за досвідом готування повідомлень
3 ВАЖЛИВІСТЬ ДОТРИМАННЯ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИХ, ЕТИЧНИХ, ЮРИДИЧНИХ ТА ІНШИХ НОРМ ПІД ЧАС РЕДАГУВАННЯ РУКОПИСУ
4 ВЕРСТКА. ВИДИ ВЕРСТАННЯ. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ НАД ВЕРСТКОЮ.
5 ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДІВ РЕДАГУВАННЯ. ФОРМАЛІЗОВАНІ І НЕФОРМАЛІЗОВАНІ МЕТОДИ РЕДАГУВАННЯ.
6 ВИЗНАЧЕННЯ ПОМИЛКИ. ПОМИЛКИ (ІСТОТНІ І НЕІСТОТНІ). ВИДИ ПОМИЛОК.
7 ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ РУКОПИСУ ДО ВИДАВНИЦТВА. ВЛАСНИЙ СТИЛЬ ВИДАВНИЦТВА.
8 ЕТАПИ ВИДАВНИЧОГО ПРОЦЕСУ (АВТОРСЬКИЙ, РЕДАКЦІЙНИЙ, КОНСТРУЮВАННЯ, ПОЛІГРАФІЧНОГО ВІДТВОРЕННЯ, ТИРАЖУВАННЯ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ).
9 ЗАВДАННЯ І ЗНАЧЕННЯ РЕДАГУВАННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА І ПРЕДМЕТА РЕДАГУВАННЯ.
10 ЗАРОДЖЕННЯ І ЕТАПИ ПОШИРЕННЯ ДРУКАРСТВА В СВІТІ. ПЕРШІ УКРАЇНСЬКІ ДРУКАРІ.
11 ЗНАЧЕННЯ Г. НАРБУТА ДЛЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ШРИФТОВОЇ ШКОЛИ.
12 КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ВИПРАВЛЕННЯ. МЕТОД ЗАМІНИ І МЕТОД ВСТАВЛЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ.
13 КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ВИПРАВЛЕННЯ. КОН’ЮНКТУРНЕ ТА КОМПЕНСАЦІЙНЕ ВИПРАВЛЕННЯ.
14 КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ВИПРАВЛЕННЯ. МЕТОД ПЕРЕРОБЛЕННЯ.
15 КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ВИПРАВЛЕННЯ. МЕТОД ПЕРЕСТАВЛЕННЯ І МЕТОД ВИДАЛЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ.
16 КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ВИПРАВЛЕННЯ. МЕТОД СКОРОЧЕННЯ ТА ОПРАЦЮВАННЯ. ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ.
17 КОМПОЗИЦІЯ РУКОПИСУ. ВИДИ КОМПОЗИЦІЇ. ОСОБЛИВОСТІ КОЖНОГО ВИДУ КОМПОЗИЦІЇ.
18 18) КОНСТРУКЦІЯ КНИГИ. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ КНИГИ (КНИЖКОВИЙ БЛОК І ЙОГО КОМПОНЕНТИ, КНИЖКОВІ ОПРАВИ ТА ОБКЛАДИНКИ, СУПЕРОБКЛАДИНКА).
19 19) КОРЕКТУРА. НЕОБХІДНІСТЬ КОРЕКТУРНОГО ПРОЧИТАННЯ РУКОПИСУ. ПОМІТКИ ДЛЯ ВИПРАВЛЕННЯ БУКВ І ЗНАКІВ.
20 20) КОРЕКТУРНЕ ВИПРАВЛЕННЯ (АВТОРСЬКЕ І РЕДАКТОРСЬКЕ). УМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ КОРЕКТУРИ.
21 21. КОРЕКТУРНИЙ ВІДБИТОК. ВИДИ КОРЕКТУРНИХ ВІДБИТКІВ. ВИМОГИ ДО КОРЕКТУРНИХ ВІДБИТКІВ.
22 22. ВИДИ І МЕТОДИ КОРЕКТОРСЬКОГО ЧИТАННЯ.
23 23. ЛІНГВІСТИЧНІ НОРМИ РЕДАГУВАННЯ. ВАЖЛИВІСТЬ ЇХ ДОТРИМАННЯ РЕДАКТОРОМ У РОБОТІ НАД АВТОРСЬКИМ ТЕКСТОМ.
24 24. ЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТІВ. ВИМОГИ ДО ОЗНАЧЕНЬ. ЗАКОНИ ЛОГІКИ І ЇХ ЗНАЧЕННЯ У РОБОТІ РЕДАКТОРА НАД АВТОРСЬКИМ ОРИГІНАЛОМ. ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ЛОГІЧНИХ ПОМИЛОК.
25 25.МЕЖІ ВТРУЧАННЯ РЕДАКТОРА В АВТОРСЬКИЙ ОРИГІНАЛ
26 26. МЕТА І ЗАВДАННЯ РЕДАГУВАННЯ. МЕТОДИ І МЕТОДИКИ РЕДАГУВАННЯ. МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА РЕДАГУВАННЯ.
27 27. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ (параметричні, спискові......)
28 28. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ КОМПОЗИЦІЇ. НЕДОЛІКИ КОМПОЗИЦІЇ І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ У РОБОТІ НАД ТЕКСТОМ.
29 29. НОРМИ БЕЗМАКЕТНОГО І МАКЕТНОГО ВЕРСТАННЯ.
30 30. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТЕОРІЇ ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ТЕОРІЇ РЕДАГУВАННЯ.
31 31. ОСОБЛИВОСТІ ВЕРСТАННЯ ТЕКСТІВ РІЗНИХ ВИДІВ.
32 32. ООБЛИВОСТІ НЕТЕКСТОВОЇ ЧАСТИНИ РУКОПИСУ (ВЕРСТАННЯ ТАБЛИЦЬ, ФОРМУЛ, ІЛЮСТРАЦІЙ).
33 33. ОСОБЛИВОСТІ РЕДАГУВАННЯ ПЕРЕКЛАДІВ.
34 34.ПЕРЕВІРКА ФАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ. ВИМОГИ, ЯКІ СТАВЛЯТЬСЯ ДО РЕДАКТОРА У РОБОТІ З ЦИФРАМИ І ЦИТАТАМИ.
35 35. ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ РЕДАГУВАННЯ (ВИНИКНЕННЯ, СТАГНАЦІЯ, ВІДРОДЖЕННЯ, НАГРОМАДЖЕННЯ РЕДАКЦІЙНИХ ФАКТІВ, ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕДАГУВАННЯ ЯК НАУКИ).
36 36. ПОНЯТТЯ ТЕКСТУ У РЕДАКТОРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ. ОСНОВНИЙ ТЕКСТ, ДОДАТКОВИЙ ТЕКСТ, ДОПОМІЖНИЙ ТЕКСТ. ОЗНАКИ ТЕКСТУ.
37 37. ПОНЯТТЯ ФАКТУ І ФАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ РУКОПИСУ. СИСТЕМА ФАКТІВ ТВОРУ. ОСНОВНІ ВИМОГИ У РОБОТІ З ФАКТАМИ. ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ФАКТИЧНИХ ПОМИЛОК.
38 38. ПОШИРЕННЯ КНИГОДРУКУВАННЯ В УКРАЇНІ І ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ.
39 39. ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ І ВЕРСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ВИДАННЯ (АВАНТИТУЛУ, КОНТРТИТУЛУ, ФРОНТСПІСА, ТИТУЛЬНОГО АРКУШУ, ЙОГО ЗВОРОТА, ШМУЦТИТУЛУ).
40 40. ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ І ВЕРСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ВИДАННЯ (ПЕРЕДМОВИ, ВСТУПНОЇ СТАТТІ, ПРИСВЯТИ, ЕПІГРАФА, СИГНАТУРИ, НОРМИ).
41 41. ПРИНЦИПИ ВИМІРУ ДРУКАРСЬКИХ ШРИФТІВ. СИСТЕМА ПІКА І СИСТЕМА ДІДО
42 42. РЕДАГУВАННЯ ЯК СИНТЕЗ ОПЕРАЦІЙ КОНТРОЛЮ Й ВИПРАВЛЕННЯ. МЕЖІ УСУНЕННЯ ПОМИЛОК. СТУПІНЬ РЕДАГОВАНОСТІ ТЕКСТІВ.
43 43. РЕДАКТОРСЬКА ПІДГОТОВКА ВИДАНЬ. ОСОБЛИВОСТІ РЕДАГУВАННЯ ГАЗЕТНИХ І ЖУРНАЛЬНИХ ТЕКСТІВ.
44 44.РЕДАКТОРСЬКА ПІДГОТОВКА ВИДАНЬ. ОСОБЛИВОСТІ РЕДАГУВАННЯ ДОВІДКОВИХ ТЕКСТІВ ТА ДОВІДКОВИХ ВИДАНЬ.
45 45. РЕДАКТОРСЬКА ПІДГОТОВКА ВИДАНЬ. ОСОБЛИВОСТІ РЕДАГУВАННЯ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ І НАУКОВИХ ВИДАНЬ.
46 46. РЕДАКТОРСЬКА ПІДГОТОВКА ВИДАНЬ. ОСОБЛИВОСТІ РЕДАГУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ.
47 47. РЕДАКТОРСЬКА ПІДГОТОВКА ВИДАНЬ. ОСОБЛИВОСТІ РЕДАГУВАННЯ рекламних видань.
48 48. РЕДАКТОРСЬКА ПІДГОТОВКА ВИДАНЬ. ОСОБЛИВОСТІ РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТІВ ДЛЯ ДОШКІЛЬНЯТ І МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
49 49. РЕДАКТОРСЬКА ПІДГОТОВКА ВИДАНЬ. ОСОБЛИВОСТІ РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТІВ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ
50 50. РЕДАКЦІЙНА НОРМА, ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ, СТРУКТУРА НОРМ. ОСНОВНА СУПЕРЕЧНІСТЬ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ. ПОТУЖНІСТЬ І ДИНАМІЧНІСТЬ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ.
51 51. РЕЦИПІЄНТ. ГРУПИ РЕЦИПІЄНТІВ ЗА МОЖЛИВІСТЮ СПРИЙМАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ РІЗНОЇ СИНТАКСИЧНОЇ СКЛАДНОСТІ, ЗА РІВНЕМ ЗНАНЬ СТРУКТУРИ ПОВІДОМЛЕННЯ І ЗА ПРОФЕСІЙНИМ РІВНЕМ.
52 52. РЕЦИПІЄНТ. ГРУПИ РЕЦИПІЄНТІВ ЗА РІВНЕМ СЕМАНТИЧНОЇ СКЛАДНОСТІ ЇХ ТЕЗАУРУСІВ, ЗА ДОВІЛЬНІСТЮ І МОТИВАМИ СПРИЙМАННЯ
53 53. РОЛЬ АВТОРА У ВЗАЄМОДІЇ АВТОР-ЧИТАЧ. ФОНОВІ ЗНАННЯ (КОМУНІКАТИВНИЙ ФОН), ТИПИ ФОНОВИХ ЗНАНЬ.
54 54.РУБРИКАЦІЯ. ВИДИ РУБРИК. СПОСОБИ НУМЕРАЦІЇ РУБРИК
55 55. СТАНОВЛЕННЯ РЕДАГУВАННЯ В УКРАЇНІ. ЛЬВІВСЬКА ТА КИЇВСЬКА ШКОЛИ РЕДАГУВАННЯ.
56 56. СТОРІНКА СКЛАДАННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТОРІНКИ СКЛАДАННЯ.
57 57. ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМАТУ ВИДАННЯ. ПОНЯТТЯ «МОВА ФОРМАТУ»
58 58. ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ОБСЯГУ ВИДАННЯ, АВТОРСЬКОГО І ВИДАВНИЧОГО МАТЕРІАЛІВ
59 59. СТРУКТУРА НЕТЕКСТОВОЇ ЧАСТИНИ ОРИГІНАЛУ. ОСОБЛИВОСТІ ВЕРСТАННЯ ТАБЛИЦЬ, ФОРМУЛ, ІЛЮСТРАЦІЙ
60 60. СУЧАСНІ ОРФОГРАФІЧНІ НОРМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. ВАЖЛИВІСТЬ ЇХ ДОТРИМАННЯ ПІД ЧАС РЕДАГУВАННЯ РУКОПИСУ
61 61. УКРАЇНСЬКІ ДРУКАРНІ ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ШКОЛИ РЕДАГУВАННЯ І ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ.
62 62. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ ВИДАННЯ. ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО ВИДАНЬ. ОСОБЛИВОСТІ ШРИФТОВОГО ОФОРМЛЕННЯ ВИДАНЬ, РОЗРАХОВАНИХ НА ДІТЕЙ (ДО 10 РОКІВ, 11-17 РОКІВ)
63 63. ШРИФ ВИДАННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ШРИФТ». СУЧАСНІ КИРИЛИЧНІ ШРИФТИ. ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ.
64 64. ПОНЯТТЯ АПАРАТ ВИДАННЯ. НАЙВАЖЛИВІШІ ЕЛЕМЕНТИ АПАРАТУ ВИДАННЯ.
65 65. ОСНОВНІ ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ І ВЕРСТАННЯ ТЕКСТУ
66 66. ПОНЯТТЯ РЕЖИСУРА ТА АРХІТЕКТОНІКА ВИДАННЯ
67 67. Типологія помилок. Основні види помилок писемної комунікації
68 68. Типологія помилок. Неточне слововживання.
69 69. Типологія помилок. Неточне формотворення.
70 70. Основні положення Закону «Про видавничу справу»
71 71. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНУ ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА
72 72. Плагіат, піратство та інші порушення авторського права.
73 73. ЗАКОН УКР. ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА. МАЙНОВІ ТА НЕМАЙНОВІ ПРАВА АВТОРА.
74 74. ЗАКОН ПРО ІНФОРМАЦІЮ
75 75. Закон доступ до публічної інформації
76 76. ПРО ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ПРИМІРНИК
77 77. ПОНЯТТЯ ГАРНІТУРА, КЕГЕЛЬ НАКРЕСЛЕННЯ ШРИФТУ
78 78. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ І РЕДАГУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
21.06.2015; 18:38
хиты: 2157
рейтинг:+1
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь