пользователей: 28043
предметов: 12014
вопросов: 223654
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» іст укр літ
» держ іспит

ВАЖЛИВІСТЬ ДОТРИМАННЯ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИХ, ЕТИЧНИХ, ЮРИДИЧНИХ ТА ІНШИХ НОРМ ПІД ЧАС РЕДАГУВАННЯ РУКОПИСУ

Психолінгвістичні норми:1) Основні завдання контролю за дотриманням психолінгвістичних норм полягають у тому, щоби з'ясувати, чи відповідають психолінгвістичні характеристики повідомлення психічним можливостям реципієнтів сприйняти й опрацювати його. У психології під сприйманням розуміють цілісне відображення людиною об'єкта чи явища, яке виникає під час безпосередньої дії продукованих цим об'єктом чи явищем фізичних подразників на органи її чуття. Результатом сприймання є образ об'єкта чи явища. Продуктивність сприймання — це максимально можлива кількість об'єктів чи явищ, які людина може сприйняти за одиницю часу.Обсяг сприймання — це максимальна кількість об'єктів чи явищ, яку може сприймати людина за відрізок часу, що не допускає руху очей для перелічування предметів.

2) Вплив уваги на сприймання. Увага — це психічний процес, який виявляється у спрямованості і зосередженості людини на певних об'єктах при одночасному абстрагуванні від інших. (мимовільна (базується переважно на орієнтувальному рефлексі "Що таке?", викликаному самим повідомленням); б) довільна (передбачає наявність у реципієнта чіткої мети й вимагає від нього певних зусиль волі для сприймання інформації, що є в повідомленні); в) після довільна (визначається здебільшого інтересом реципієнта до об'єкта, описуваного в повідомленні, та потребою отримати про нього інформацію))

3)Мисленнєвий прогноз і уява. Коли автор прагне включити в реципієнта механізм уяви (фантазії), він повинен давати реципієнтові в повідомленні якомога менше вхідної інформації. Пам'ять — це психічні процеси закріплення, збереження, відтворення та забування інформації.За тривалістю збереження виділяють три види пам'яті: сенсорна, короткочасова і довгочасова. Кожен із цих видів визначають за обсягом опрацьованої інформації і часом, який інформація може там зберігатися. Чим повідомлення є складнішим для обраної автором реципієнтської аудиторії, тим нижчим є ступінь його розуміння, й навпаки: чим простіше повідомлення, тим ступінь розуміння вищий.

Етичні норми 1) У видавничій практиці використовують цілу низку етичних норм редагування. Загальний принцип етичних норм встановлює: автор повинен так подати своє повідомлення, щоб воно завдавало якнайменшої шкоди всім сторонам. Перелік цих норм, укладений на основі кількох кодексів журналістської етики : Повідомлення повинно бути об'єктивним, тобто висвітлювати не лише позицію більшості, а й позицію меншості. У повідомленні не можна вказувати ім'я джерела інформації, коли джерело передало її за умови нерозголошення його імені.

2) У повідомленнях, де описують результати соціологічних опитувань, слід вказувати: назву організації, що провела дослідження; кількість опитаних; замовника опитування; дату, а при потребі регіон та інші суттєві особливості опитування.Опублікування мемуарів та інтерв'ю злочинців є неприпустимим.У повідомленнях неприпустима дискредитація за ознакою статі, належності до расової, етнічної, релігійної, соціальної чи національної групи.Судові звіти повинні бути виключно безсторонніми. Лікарські таємниці є дійсними і після смерті осіб, яких вони стосуються.

Юридичні норми 1) Законодавство України у сфері інформаційних ресурсів та регулювання інформаційних потоків найперше враховує норми міжнародних конвенцій та угод1, а саме: Всесвітньої конвенції про авторське право (1952 р.)2 та Європейської угоди про захист телерадіо-мовлення (1960 р., з двома протоколами). Ці міжнародні норми закладені в окремих статтях Конституції України. Крім того, в ній закладені й такі конституційні норми, що відтворюють специфіку лише нашої держави.

Конституційні норми деталізовані в низці законів, які регулюють нормативну базу інформаційних ресурсів та інформаційних потоків в Україні: "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства", "Про видавничу справу", "Про авторське право і суміжні права", "Про державну таємницю", "Про рекламу", а також окремі статті адміністра¬тивного, цивільного та кримінального кодексів.

2) Державною мовою в Україні є українська (ст. 10 Конституції). Мовою ЗМІ є українська (ст. 33 Закону "Про мови в Українській РСР"). •Публікування повідомлень офіційних державних органів може бути і українською, і російською мовами (ст.Ю, там само).•На територіях компактного проживання національних меншин такі повідомлення можуть бути розповсюджені мовами національних меншин (ст. 33, там само).Цензура.•Цензура в сфері інформаційної діяльності України заборонена. Свобода слова. Кожен громадянин України має право на свободу слова, на вільне висловлення своїх поглядів і переконань (ст. 34 Конституції). Цьому не може перешкодити навіть та ситуація, коли погляди й переконання автора й редактора — протилежні. Істинність і повнота повідомлень. Подана автором у повідомленні інформація повинна бути об'єктивною, вірогідною, повною і точною (ст. 5 Закону "Про інформацію").Тобто  редактор зобов'язаний контролювати вірогідність, тобто істинність, повідомлення . Охорона авторського права. Об'єктом авторського права у ЗМІ є повідомлення.

•Кожен громадянин (в ЗМІ — автор) має право володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної і творчої діяльності (ст. 41 Конституції).•Усі автори мають право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності, в тому числі й гонорар .•Ніхто не може використовувати або поширювати повідомлення без згоди його автора (ст. 54 Конституції, ст. 4 Закону "Про авторське право та суміжні права")

3) До державних таємниць, які заборонено публікувати, належать: стратегічні й оперативні плани, підготовка і проведення бойових операцій, розгортання військ, їх чисельність і дислокація,директиви, плани, вказівки делегаціям і особам на переговори; військове, науково-технічне співробітництво України з іншими державами; експорт та імпорт озброєння;розвідувальна і контррозвідувальна діяльність; охорона вищих органів та осіб державної влади; урядовий зв'язок; шифри. До конфіденційної інформації, яку заборонено публікувати, належать (ст. 32 Конституції):листування;лікарські таємниці;банківська інформація, зокрема грошові вклади;комерційна інформація, зокрема про прибутки від підприємництва;телефонні розмови;телеграфні повідомлення;факти усиновлення та удочеріння.


21.06.2015; 18:38
хиты: 726
рейтинг:+1
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь