пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» цивільне

цивільне

1 1. Поняття приватного права. Право приватне та публічне. Співвідношення понять приватного та цивільного права.
2 2. Види цивільних правовідносин
3 3. Зміст права власності.
4 4. Правові системи приватного права
5 5. Способи виникнення права власності.
6 6. Поняття цивільно-правової відповідальності. Види та форми цивільно -правової відповідальності
7 7. Цивільне право як галузь права. Предмет, метод та функції цивільного права.
8 8. Правовий статус територіальної громади в цивільних правовідносинах.
9 9. Припинення права власності
10 10.Цивільне право як наука (цивілістика) і навчальна дисципліна.
11 11. Поняття захисту права власності. Співвідношення понять «захист права власності» і «охорона права власності».
12 12. Випадки обмеженої відповідальності
13 13. Поняття цивільного законодавства України. Акти цивільного законодавства.
14 14. Поняття об'єктів цивільних прав (правовідносин). Загальні положення про об'єкти цивільних прав (правовідносин).
15 15. Загальна характеристика речових позовів для захисту права власності
16 16. Загальна характеристика Цивільного кодексу України 2004 року
17 17. Поняття та класифікація речей. Майно. Єдиний майновий комплекс.
18 18. Поняття власності і права власності
19 19. Дія цивільних законів у часі, у просторі та за колом осіб.
20 20. Гроші та цінні папери як об'єкти цивільних прав.
21 21. Загальна характеристика та види речових прав
22 22. Застосування цивільного законодавства по аналогії. Тлумачення цивільно-правових норм
23 23. Дії та результати дій як об'єкт цивільних прав
24 24. Поняття права приватної власності.
25 25. Поняття та особливості цивільного правовідношення.
26 26. Продукти творчої діяльності як об'єкти цивільних прав.
27 27. Суб'єкти та об'єкти права приватної власності
28 28. Елементи цивільних правовідносин
29 29. Поняття та зміст особистих немайнових прав як об'єктів цивільних прав.
30 30. Поняття права державної та комунальної власності.
31 31. Зміст цивільного правовідношення. Поняття суб'єктивного цивільного права і цивільного обов'язку.
32 32. Характеристика інших об'єктів цивільних прав.
33 33. Підстави виникнення та припинення окремих видів права власності.
34 34. Види цивільних правовідносин
35 35. Поняття й ознаки правочинів. Умови дійсності правочинів.
36 36. Об'єкти та суб'єкти окремих видів права власності.
37 37. Виникнення, зміна і припинення цивільних правовідносин.
38 38. Зміст правочинів. Тлумачення змісту правочинів.
39 39. Право власності на землю.
40 40. Поняття юридичних фактів. Юридичний склад. Види юридичних фактів
41 41. Види правочинів.
42 42. Речові права на чуже майно. Загальна характеристика прав на чужі речі.
43 43. Загальні положення про фізичну особу.
44 44. Умовні правочини. Строки в правочинах.
45 45. Сервітути. Поняття та види.
46 46. Визначення, характерні риси та зміст цивільної правоздатності. Правоздатність та суб'єктивне право.
47 47. Форма правочинів. Юридичні наслідки порушення форми правочинів.
48 48. Емфітевзис
49 49. Дієздатність фізичних осіб. Обсяг дієздатності фізичних осіб
50 50. Поняття та види недійсних правочинів.
51 51. Суперфіцій
52 52. Обмеження дієздатності фізичної особи. Визнання фізичної особи недієздатною.
53 53. Наслідки визнання правочинів недійсними
54 54. Володіння та право володіння.
55 55. Поняття та значення місця проживання.
56 56. Поняття представництва, його значення та зміст.
57 57. Поняття іпотеки як права на чужі речі
58 58. Визнання громадянина безвісно відсутнім. Оголошення громадянина померлим.
59 59. Суб'єкти представництва. Повноваження представника.
60 60. Похідні речові права (право господарського відання, право оперативного управління,)
61 61. Опіка та піклування.
62 62. Виникнення та види представництва. Співвідношення інституту представництва з договором поруки, суміжними інститутами
63 63. Захист прав на чужі речі.
64 64. Поняття громадського стану. Акти громадянського стану. Порядок переміни та виправлення актових записів.
65 65. Представництво без повноважень або з перевищенням повноважень.
66 66. Поняття, юридичний статус права спільної власності.
67 67. Поняття та ознаки юридичної особи.
68 68. Довіреність та її види. Форма довіреності. Передоручення.
69 69. .Види права спільної власності
70 70. Сутність юридичної особи. Теорії юридичної особи.
71 71. Припинення довіреності. Наслідки припинення довіреності. Скасування довіреності
72 72. Прав0 спільної часткової власності: поняття, підстави її виникнення та припинення.
73 73. Види юридичних осіб.
74 74 Поняття та значення строків і термінів у цивільному праві.
75 75 Право спільної сумісної власності: поняття, підстави її виникнення та припинення.
76 76. Правосуб'єктність юридичної особи
77 77. Класифікація строків (термінів) у цивільному праві.
78 78. Порядок володіння, користування та розпорядження спільним майном.
79 79. Органи юридичної особи
80 80. Порядок числення строку, початковий і кінцевий момент його течії.
81 81. Виділ долі зі спільної власності та її відчуження. Особливості захисту права спільної власності.
82 82. Види та зміст установчих документів юридичних осіб.
83 83. Поняття позовної давності і її значення. Застосування позовної давності.
84 84. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності. Об'єкти інтелектуальної власності. Дискусійні питання до поняття об'єктів інтелектуальної власності
85 85. Філії та представництва юридичних осіб.
86 86. Види строків позовної давності.
87 87. Право інтелектуальної власності. Співвідношення права власності та права інтелектуальної власності.
88 88. Порядок виникнення юридичних осіб. Державна реєстрація юридичних осіб.
89 89.Початок і кінець течії строків позовної давності.
90 90. Поняття і Джерела авторського права. Суб'єктивне авторське право, його зміст і межі.
91 91- Припинення юридичних осіб.
92 92. Призупинення, перерва і відновлення строків позовної давності
93 93. Об'єкти авторського права. Види об'єктів, що охороняються авторським правом.
94 94. Визнання юридичної особи банкрутом. Процедура банкрутства
95 95. Наслідки спливу позовної давності.
96 96. Суб'єкти авторського права. Співавторство.
97 97. Юридичні особи приватного та публічного права.
98 98. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.
99 99. Суміжні права. Поняття і види.
100 100. Правове положення господарських товариств.
101 101. Загальні положення про особисті немайнові права. Види особистих немайнових прав.
102 102. Поняття і джерела права промислової власності. Об'єкти правової охорони.
103 103. Поняття та види кооперативів.
104 104. Зміст та здійснення особистих немайнових прав.
105 105. Суб'єкти права промислової власності. Оформлення прав на об'єкти промислової власності.
106 106. Форми участі держави в цивільних правовідносинах.
107 107. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи.
108 108. Право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації суб'єктів цивільного обігу, та ознаки товарів та послуг.
109 109. Правовий статус релігійних організацій
110 110. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.
111 111. Поняття цивільно-правової відповідальності. Види відповідальності. Форми відповідальності
112 112. Поняття держави як суб'єкта цивільного права.
113 113. Захист особистих немайнових прав.
114 114. Умови цивільно-правової відповідальності.
10.06.2015; 21:32
хиты: 9115
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
гражданское право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь