пользователей: 27935
предметов: 11943
вопросов: 221566
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Українська мова

1 1.Мова- суспільне явище. Функції мови.
2 Вигук. Группи вигуків за значенням.
3 Мова і держава. Українське законодавство про мову. Мовні обов’язки громадян.
4 Частка як службова частина мови. Види часток за роллю у слові і реченні. Правопис часток.
5 Українська мова - національна мова українського народу
6 Морфологічний склад сполучників. Правопис сполучників.
7 Основні стилі сучасної української літературної мови. Мовні особливості стилів.
8 Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності і підрядності
9 Мовна норма літературної мови та її соціальне значення.
10 Групи прийменників за походженням і морфологічним складом. Правопис прийменників.
11 Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему. Основні фонетичні одиниці української мови: звук, склад, фонетичне слово, фраза.
12 Прийменник як службова частина мови. Вживання прийменників з відмінковими формами іменників.
13 Наголос в українській мові. Роль наголосу в розрізненні слів і їх форм.
14 Правопис часток НЕ, НІ з іменниками і прикметниками.
15 Значення прислівника, його граматичні ознаки як самостійної частини мови. Розряди прислівників за значенням.
16 Особливості правопису прислівників.
17 Зміни голосних звуків у потоці мовлення. Вимова голосних звуків.
18 Правопис НЕ з дієсловами, дієприслівниками та дієприкметниками.
19 Спрощення в групах приголосних. Вимова звукосполучень приголосних.
20 Дієприслівник як незмінювана дієслівна форма. Особливості його творення
21 Подовження приголосних звуків. Вимова подовжених приголосних
22 Дієприкметник як відмінювана дієслівна форма. Особливості його творення
23 Принципи українського правопису: фонетичний, морфологічний, традиційний, диференціюючий.
24 Відмінювання прикметників. Тверда і м’яка групи прикметників.
25 Правила вживання апострофа. Вимова слів з апострофом.
26 Дієвідмінювання дієслів: І і ІІ дієвідміна
27 Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, я, ю, є, і. Вживання м’якого знака
28 Категорія способу дієслова. Правопис дієслів умовного і наказового способів
29 Подовження і подвоєння приголосних звуків. Позначення цих явищ на письмі
30 Вживання часових форм дієслова
31 Правопис слів іншомовного походження
32 Дві основи дієслова.
33 Написання чоловічих і жіночих прізвищ, імен, по батькові українського та іншомовного походження.
34 Значення і граматичні ознаки дієслова як самостійної частини мови.
35 Правопис найбільш уживаних суфіксів та префіксів.
36 Особливості відмінювання та правопису займенників різних груп за значенням.
37 Предмет і завдання лексикології. Лексичне значення слова.
38 Групи займенників за значенням і граматичними ознаками.
39 Активна і пасивна лексика української мови, сфери її поширення.
40 Займенник як самостійна частина мови. Співвідношення займенників з іншими частинами мови
41 Лексика української мови з погляду на її походження.
42 Відмінювання і правопис порядкових числівників
43 Багатозначність слів у сучасній українській мові.
44 Відмінювання і правопис кількісних числівників
45 Омоніми, їх види: омоформи, омофони, омографи.
46 Групи числівників за будовою.
47 Антоніми, їх види. Антонімічні пари. Стилістична функція антонімів.
48 Форми іменників четвертої відміни
49 Синоніми, їх види. Синонімічний ряд. Стилістична функція синонімів.
50 Форми іменників третьої відміни
51 Фразеологія української мови. Типи фразеологічних одиниць. Використання фразеологізмів у різних стилях української мови.
52 Іменник як самостійна частина мови. Граматичні категорії іменника.
53 Поняття про лексикографію. Словники як відображення історії і культури українського народу. Види словників
54 Форми іменників другої відміни
55 Словотвір. Словотворчі засоби української мови.
56 Незмінювані іменники.
57 Будова слова. Морфеми та їх види. Стилістичне забарвлення значущих частин слова.
58 Предмет морфології. Частини мови і принципи їх виділення
59 Написання складних прикметників
60 Відмінювання іменників множинної форми.
61 Форми іменників першої відміни
62 Числівник як самостійна частина мови. Розряди числівників за значенням і граматичними ознаками.
63 Поділ іменників на відміни і групи
64 Прикметник як самостійна частина мови. Розряди прикметників за значенням.
65 Вживання великої літери у власних назвах. Лапки у власних назвах.
66 Ступені порівняння якісних прикметників
67 Написання складних і складноскорочених іменників
68 Категорія виду дієслова
69 Відмінювання прикметників. Повні і короткі прикметники
70 Співвідношення між звуками та буквами. Голосні і приголосні звуки.
14.06.2015; 18:01
хиты: 8447
рейтинг:+2
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь