пользователей: 30072
предметов: 12324
вопросов: 233379
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Українська мова (все в одному )

1 № 1.1. Мова як суспільне явище. Основні функції мови: комунікативна, мислетворча, пізнавальна, культуроносна, естетична, експресивна. 2. Вигук. Групи вигуків за значенням.
2 № 2.1. Мова і держава. Українське законодавство про мову. Мовні обов’язки громадян. 2. Частка як службова частина мови. Види часток за роллю у слові і реченні. Правопис часток.
3 № 3.1. Українська мова - національна мова українського народу. 2. Морфологічний склад сполучників. Правопис сполучників.
4 № 4.1. Основні стилі сучасної української літературної мови. Мовні особливості стилів. 2. Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності і підрядності.
5 № 5.1. Мовна норма літературної мови та її соціальне значення. 2. Групи прийменників за походженням і морфологічним складом. Правопис прийменників.
6 № 6.1. Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему. Основні фонетичні одиниці української мови: звук, склад, фонетичне слово, фраза. 2. Прийменник як службова частина мови. Вживання прийменників з відмінковими формами іменників.
7 № 7.1. Наголос в українській мові. Роль наголосу в розрізненні слів і їх форм. 2. Особливості правопису прислівників.
8 № 8.1. Правопис часток НЕ, НІ з іменниками і прикметниками. 2. Значення прислівника, його граматичні ознаки як самостійної частини мови. Розряди прислівників за значенням.
9 № 9.Зміни голосних звуків у потоці мовлення. Вимова голосних звуків. 2. Правопис НЕ з дієсловами, дієприслівниками та дієприкметниками.
10 № 10.1.Спрощення в групах приголосних. Вимова звукосполучень приголосних. 2. Дієприслівник як незмінювана дієслівна форма. Особливості його творення.
11 № 11.1. Подовження приголосних звуків. Вимова подовжених приголосних. 2. Дієприкметник як відмінювана дієслівна форма. Особливості його творення.
12 № 12.1. Принципи українського правопису: фонетичний, морфологічний, традиційний, диференціюючий. 2. Відмінювання прикметників. Тверда і м’яка групи прикметників.
13 № 13.1. Правила вживання апострофа. Вимова слів з апострофом. 2. Дієвідмінювання дієслів: І і ІІ дієвідміна.
14 № 14.1. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, я, ю, є, і. Вживання м’якого знака. 2. Категорія способу дієслова. Правопис дієслів умовного і наказового способів.
15 № 15.1. Подовження і подвоєння приголосних звуків. Позначення цих явищ на письмі. 2. Вживання часових форм дієслова.
16 № 16.1. Правопис слів іншомовного походження. 2. Дві основи дієслова.
17 № 17.1. Написання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові українського та іншомовного походження. 2. Значення і граматичні ознаки дієслова як самостійної частини мови.
18 № 18.1. Правопис найбільш уживаних суфіксів та префіксів. 2. Особливості відмінювання та правопису займенників різних груп за значенням.
19 № 19.1. Предмет і завдання лексикології. Лексичне значення слова. 2. Групи займенників за значенням і граматичними ознаками.
20 № 20.1. Активна і пасивна лексика української мови, сфери її поширення. 2. Займенник як самостійна частина мови. Співвідношення займенників з іншими частинами мови.
21 № 21.1. Лексика української мови з погляду на її походження. 2. Відмінювання і правопис порядкових числівників.
22 № 22.1. Багатозначність слів у сучасній українській мові. 2. Відмінювання і правопис кількісних числівників.
23 № 23.1. Омоніми, їх види: омоформи, омофони, омографи. 2. Групи числівників за будовою.
24 № 24.1. Антоніми, їх види. Антонімічні пари. Стилістична функція антонімів. 2. Форми іменників четвертої відміни.
25 № 25.1. Синоніми, їх види. Синонімічний ряд. Стилістична функція синонімів. 2. Форми іменників третьої відміни.
26 № 26.1. Фразеологія української мови. Типи фразеологічних одиниць. Використання фразеологізмів у різних стилях української мови. 2. Іменник як самостійна частина мови. Граматичні категорії іменника.
27 № 27.1. Поняття про лексикографію. Словники як відображення історії і культури українського народу. Види словників. 2. Форми іменників другої відміни.
28 № 28.1. Словотвір. Словотворчі засоби української мови. 2. Незмінювані іменники.
29 № 29.1. Будова слова. Морфеми та їх види. Стилістичне забарвлення значущих частин слова. 2. Форми іменників першої відміни.
30 № 30.1. Предмет морфології. Частини мови і принципи їх виділення. 2. Написання складних прикметників.
31 № 31.1. Відмінювання іменників множинної форми. 2. Числівник як самостійна частина мови. Розряди числівників за значенням і граматичними ознаками.
32 № 32.1. Поділ іменників на відміни і групи. 2. Прикметник як самостійна частина мови. Розряди прикметників за значенням.
33 № 33.1. Вживання великої літери у власних назвах. Лапки у власних назвах. 2. Ступені порівняння якісних прикметників.
34 № 34.1. Написання складних і складноскорочених іменників. 2. Категорія виду дієслова.
35 № 35.1. Відмінювання прикметників. Повні і короткі прикметники. 2. Співвідношення між звуками та буквами. Голосні і приголосні звуки.
14.06.2015; 13:04
хиты: 13347
рейтинг:+1
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь