пользователей: 28219
предметов: 12109
вопросов: 227657
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Поняття про лексикографію. Словники як відображення історії і культури українського народу. Види словників

Лексикографія словникарство — розділ мовознавства, пов'язаний зі створенням словників та опрацюванням їх теоретичних засад. Відповідно до цього виділяють практичну й теоретичну лексикографію. Тісно пов'язана з лексикологією. Лексикографія виникла з практичних потреб пояснення незрозумілих слів, яке початково здійснювалося у вигляді глос), тобто тлумачення написів на берегах і в тексті рукописів книг. У мовознавстві існує спеціальний розділ, що займається теорією і практикою укладання словників, - лексикографія Словники - це зібрання слів, розташованих у певному порядкуВ.они € одним із засобів нагромадження результатів пізнавальної діяльності людства, показником культури народу. Словники виконують інформативну та нормативну функції: вони універсальні інформаційні джерела для розуміння того чи того явища та найпевніша консультація щодо мовних норм.Перші словники з(явились у східних слов*ян у 18 столітті.За всю історію формування і розвитку української мови було складено сотні найрізноманітніших словників.Розрізняють енциклопедичні словники і загальномовні(філологічні).В енциклопедичному словнику описуються слова як одиниці лексичного складу мови,а наводяться відомості про позначувані ними предмети і явища в найшмршому розумінні-нгауокві поняття,біографічні довідки про окремих осіб,відомсті про населені пункти,країни,різні події.До реєстру енциклопед.словн.входять іменники та іменникові словосполучення,тобто одиниці з функцією предметних номінацій.Ці словники використовують як довідкові аидання різного обсягу і фахового призначення.Існують багатотомні праці широкого провілю-загальні енциклопедії.Склад реєстру в них розрахований на подання найширшої інформації.Перша українська енциклопедія була видана протягом 1930-1935рр. у Львові  зусиллям Наукового Товариства ім.. Т.Шевченка.(НТШ).Тритомну Українську Загальну Енциклопедію-Книгу Знання було створ. Під керівництвом професора І.Раковського.До визначних досягнень української наукової думки належить Енциклопедія Українознавства(ЕУ),створена поза межами України в умовах еміграції,зусиллям авторського колективу,очолюваного професором в.Кубійовичем.Важливу роль виконують галузеві енциклопедичні словники,присвячені висвітленню знань,пов*язаних із конкретними науковими сферамиВони створюються у формі фахових енциклопедій,словників.Загальномовні(лінгвістичні) словники пояснюють слова як лексичні одиниці(значення,походження,написання,вимову).Мовні словники можуть бути одномовні і двомовні.(«Орфографічний словник»,№Українсько-російський словник».До лінгвістичних належать словники синонімів,антонімів і омонімів.у словниках синонімів наводиться тлумаченя слів,об*єднаних у синонімічні ряди,фіксуються стилістичні відмінності між ними.у словникових статтях антонімічних словників тлумачаться протиставлювані лексичні одиниці.

 

БІЛЕТ 54


14.06.2015; 18:00
хиты: 575
рейтинг:+1
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь