пользователей: 28051
предметов: 12019
вопросов: 223713
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Спрощення в групах приголосних. Вимова звукосполучень приголосних.

1.У сучасній українській мові спрощення спостерігається в таких групах приголосних:

[ждн - жн]: тиждень - тижня, тижневий;Іздн - зн]: виїздити - виїзний;[стн - сн]: честь - чесний, користь - корисний, якість - якісний;[стл - сл]: щастя - щасливий, стелити - слати;[скн - сн]: тріск - тріснути, блиск - блиснути;[зкн - зн]: бризкати - бризнути.[лни] -[ни]: сонце (давньорус. сьлньце);[рди]-[ри]: серце (давньорус. сьрдьце);[сткл] - [скл]: скло (давньорус. стькло).випадає середній приголосний (д, к, т):

В окремих словах спрощення відбувається лише в усному мовленні, а на письмі воно не передається: шістнадцять [иґісна'ц':ат'], шістсот [ш'іс:о'т], баластний, контрастний, компостний, аванпостний, форпостний.

Аналогічно не вимовляється приголосний [т] у прикметниках, утворених за допомоги суфікса -ськ-, -ств- від іменників іншомовного походження: студент - студентський, інтелігент - інтелігентський, турист - туристський, агент - агентство.

У словах кістлявий, пестливий, хвастливий, хвастнути, випускний, хворостняк спрощення не відбувається у вимові й не передається на письмі.

Подовжені приголосні вимовляються трохи протяжніше, ніж звичайно, і на письмі позначаються подвоєними буквами: обличчя - [облич:á], Ганна -[гáн:а].Приголосні перед апострофом завжди вимовляються твердо: в’юн -  [вйỳн], м’яч - [мйáч], дит’ясла – [дитйáсла].Тверді приголосні [д], [т], [з], [с], [ц], [л], [н], [дз] перед наступними м’якими уподібнюються за м’якістю і вимовляються м’яко: [пóв’іс'т'], [сóн'ц'а].

Відповідно до закономірностей сполучуваності звуків у мовленні деякі орфоепічні норми випливають з асимілятивних змін у групах приголосних:

1) -ться вимовляється як [ц': а]:[лиестуйец': а] - орфографічно листується; [учац': а] -учаться;

2) -шся вимовляється як [с': а]:[зв'ітуйес': а] - звішуєшся; [в'ітайес': а] - вітаєшся; [розписуйес': а] - розписуєшся;

3) -жся вимовляється як [з'с'а]:[зваз'с'а] - зважся;[не" ур'із'с'а] - не вріжся;

4) -чся вимовляється як [ц': а]:[неи морбц': а] - не морочся;

5) -жці вимовляється як [з'ц'і]:[крисвор'і'з'ц'і] - Криворіжжі; [запороз'ц'і] - запорожці.

Групи приголосних, що з'являються у словах унаслідок словотворення, спрощуються:

проїзд + н(ий) ■> [пройізний] - проїзний; контраст + н(ий) -> [контрасни'й] - контрастний; баласт + н(ий) -> [баласнисй] - баластний.Отже, написання окремих слів не відповідає вимові: [ш'існад'ц'ат'] - шістнадцять; [ш'іс: от] - шістсот; [ш'іздеис,ат] - шістдесят; [преизиеден,с,кисй] - президентський; [агенство] - агентство; [інтеил'іген,с'кий] - інтелігентський.Увага!У словах [пеистлйвий], [хвастливий], [виепускнйй] спрощення не відбувається у вимові й не передається на письмі. Також ніколи не спрощується звукосполучення [здр], [спр], [стр]:[здружйтивс'а] - здружитися;[здрауниец'а] - здравниця;[сприеймати] - сприймати;[спрац'увативс'а] - спрацюватися;[страйкувати] - страйкувати;[страховий] - страховий.

 

 

 

 

БІЛЕТ 20


14.06.2015; 18:00
хиты: 763
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь