пользователей: 28229
предметов: 12116
вопросов: 227945
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

№ 25.1. Синоніми, їх види. Синонімічний ряд. Стилістична функція синонімів. 2. Форми іменників третьої відміни.

Сино́німи— це слова однієї частини мови, різні за звучанням і написанням, що мають дуже близьке або тотожне лексичне значення.

Бувають синоніми лексичні і контекстуальні.Лексичні-це такі синоніми,які належать до однієї частини мови і мають певний відтінок у значенні.Наприклад,:поспішати і квапитися мають однакове значення.Серед лексичних виділяють:абсолютні(азбука-алфавіт,буква-літера),стилістичні-слова,однакові за значенням,але різні за стилістичними відтінками,тобто ті,які неоднаково використовуються у різних стилях мови.Вони мають у своєму значенні вказівку на позитивну або негативну оцінку предмета,явища,ознаки.(Гордовитий-чванливий-чванькуватий-бундючний).Семантичні(понятійні)-позначаючи один і той же предмет,відрізняються певними елементами своїх значень,що зумовлено різною мотивацією цих назв(різна кількість,якість,інтенсивність ознаки).(хуртовина-завірюха-заметіль-хуга)Семантичні синоніми не мають емоційного забарвлення.Семантико-стилістичні синоніми відрізняються один від одного як значенням,так і експресивним забарвленям.(пити-хлистати)Контекстуальні синоніми-це такі слова або сполучення слів,які лише в контексті мають близьке значення,а поза контекстом вони не мають загального спільного значення.наприклад:гуде вогонь..І спить в печі веселий сатана.контекстуальні синоніми творяться в процесі індивідуального мовлення і широко використовуються в художньому й публіцистичному стилях.Синоніми об*єднаються у синонімічні ряди,або гнізда,центром яких є основне,стрижневе слово,що є носієм загального значення і стилістично нейтральне:гарний-красивий-чудовий-чарівний-гожий-вродливий. Синонімічний ряд — це група слів (синонімів), що об'єднані спільним основним значенням. Синонімічні ряди об'єднують слова з гранично близькою семантикою, що належать до однієї частини мови. Стилістичні функції синонімів якісно відрізняються від семантичних "і разом із тим взаємодіють із ними. Стилістична синонімія реалізується передусім як"функція 'оцінки і стильової організації тексту. Власне стилістична функція характеризується тим, що до; денотативного значення приєднується емоційно-експресивне (конотативне) значення. Синоніми, які відрізняються оцінкою та іншими прагматичними характеристиками, називають стилістичними. Стилерозрізнювальна функція полягає у тому, що синоніми вказують на стиль, сферу використанняЗа функціями синоніми діляться на семантичні (ідеографічні), які відображують різні аспекти позначуваного (широкий — просторий, розлогий, безмежний), різний ступінь прояву ознаки, властивості, дії (великий — грандіозний) і стилістичні, що дають різну емоційно-оцінну характеристику позначуваного (лоб — чоло, палець — перст). Якщо слова суміщають ці "ролі", вони утворюють семантико-стилістичні синоніми (йти — прямувати, простувати, повзти, чухрати, шкандибати).

до третьої відміни належать іменники жіночого роду,що в називному відмінку однини мають твердий або м*який приголосний основи(ніч,кров,сіль),та іменник мати.

 

3.    Виконайте орфографічно – пунктуаційне оформлення тексту.

Гора Карадаг біля якої ро…ташований (к)октебель є унікальним геологічним об…єктом. Сто/п…десят міл…онів років тому це був діюч…й вулкан. Сліди як самого виверне…я так і наступних процесів вивітрюва…я  …творили пр…родний комплекс д…вовижної краси. Особливо вражає скеля/острів.

     Гора Карадаг біля якої розташований Коктебель є унікальним геологічним об'єктом. Сто п'ятдесят мільйонів років тому це був діючий вулкан. Сліди як самого виверження так і наступних процесів вивітрювання створили природний комплекс дивовижної краси. Особливо вражає скеля острів.                                        


14.06.2015; 13:04
хиты: 915
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь