пользователей: 28060
предметов: 12024
вопросов: 223915
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

№ 2.1. Мова і держава. Українське законодавство про мову. Мовні обов’язки громадян. 2. Частка як службова частина мови. Види часток за роллю у слові і реченні. Правопис часток.

 

 

  1. Українське законодавство про мову.

 Варто зазначити, що Укр.законодавство про мову бере початок від березня 1918 p., коли було прийнято Закон ЦР про державну мову. У іє. 10 Конституції незалежної України, прийнятій 28 чер­вня 1996 p., записано: «Державною мовою в Україні є україн­ська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціо­нування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України».

Мова виражає єдність держави. У націонал. Державі ототожнюються держава,нація і мова. Одним і з найвищих виявів самоутвердження нації є державний статус її мови, який законодавчо забезпечує єє функціонування в усіх без винятку сферах суспіл.життя. Стосовно ж національних меншин зазначимо, що всі між­народні правові документи вимагають, щоб національні мен­шини, досконало оволодіваючи своєю мовою, у повному об­сязі володіли й мовою країни свого проживання. Державність ієї..мови має бути реалізована в галузі народної освіти,діяльності державних органів та адміністративних органів,у сфері науки техніки ,культури,мистецтва та іє..

Держава повинна забезпечити  можливість вивчення рідної мови на всіх рівнях освіти.

МОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН

Мова – запорука iснування народу. Захищаючи рiдну мову, ти захищаєш свiй народ, його ієїсть, його право на iснування, право на майбутнє. Не ухиляйся іє ієї боротьби! Громадяни повині захищати свою рідну мову,володіти нею,вивчати її,розмовляти нею,допомагати вивчити бажаючим мову.

2)Частка – службова частина мови,яка надає словам або реченням певних смислових чи емоційно-експресивних відтінків,а також слугує для творення нових слів та граматичних форм.( Та хутенько ж, бо Усте)

За значенням і вживанням (роллю в речені) частки поділяються на фразов і (або модальні) , словотворчі, формотворчі.

Модальні частки поділ.на кілька типів 1)вказівні(це,то,ось,он,ото),2) підсилювальні:аж,же,би,б,то,і,таки.3) стверджувальні: так, еге, атож, аякже, авжеж,4) питальні: чи, хіба, невже, що за;5) заперечні: ні, ані, не;6)спонукальні: хай, нехай, би, б, ну, давай, бодай, годі;7)порівняльнімов, немов, наче, неначе, як,8)означальні: якраз, саме, справді, точно, власне, рівно;майже, приблизно, мало не, трохи, ледве, трохи не 9)видільні: тільки, тільки не, лише, лиш, лишень, хоч, хоча, хоч і, хоча б;

Словотворчі частки використав. для творення нових слів.  Це афікси будь-,небудь-,казна-,хтозна-,аби-,де-,ся(сь),-б,-би,(дехто,абихто,хтось,ніби)

Формотворчі частки слугують для твор(різних граматичних форм).:1)наказового способу(хай,нехай),2)умовного(би,б)3)найвищого ступення порівняння прикметників і прислівників(най-)

3.   Виконайте орфографічно – пунктуаційне оформлення тексту.

Однак повернімося в наші дні замислімося над долею України, її майбутнім яке залежить сьогодні насамперед від послідовності та рішучості в проведенні заходів спрямованих на формування підвалин поліетнічної, але власне української держави на реальне утвердження державності української мови в усіх сферах використан


14.06.2015; 13:04
хиты: 574
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь