пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Інформатика

1 1.Поняття про базу даних, концепція БД, архітектура СУБД, функціональні можливості СУБД, моделі даних.
2 10. Технологія створення нової бази даних Access. Типи даних Access. Інтерфейс прикладного вікна та вікна бази даних.
3 11. Структура таблиць в базі даних Access: поняття про поле, запис, властивості поля, властивості таблиць. Режими створення та перегляду даних у таблиці.
4 12. Введення, перегляд та редагування даних у таблиці, редагування структури таблиці. Налагодження і редагування властивостей поля. Визначення ключових полів.
5 13. Поняття та призначення індексів, їх типи. Створення простих і складених індексів.
6 14. Налагодження та редагування властивостей таблиці. Експорт, імпорт, зв’язок таблиць
7 15. Поняття зв’язку, типи зв’язків між таблицями в базах даних MS Access. Встановлення та редагування з’вязків між таблиця у вікні Схема даних
8 16. Інтерфейс вікна Схема даних та технологія керування його об’єктами. Забезпечення цілісності даних в базі даних MS Access
9 17. Робота з даними в режимі Таблиця. Запуск і структура вікна представлення даних в режимі Таблиця. Робота з записами таблиці (до запис, видалення, копіювання, пошук, сортування)
10 18. Фільтрація даних таблиці. Поняття про фільтр, його типи в базі даних MS Access. Технологія створення простих та складних фільтрів, збереження результатів фільтрації
11 19. Визначення запиту, типи та режими створення. Інтерфейс діалогового вікна для створення макету запиту та керування його об’єктами.
12 2. Файлова модель організації даних. Ієрархічні та мережеві моделі даних
13 20. Результат виконання запиту, поняття про динамічний набір даних. Створення та редагування простих і складних запитів на вибірку. Визначення умов відбору. Правила використання символів підстановки та виразів в умовах відбору
14 21.Встановлення порядку сортування результатів запиту та виводу на екран необхідних полів. Створення обчислювальних полів в запиті. Призначення та технологія роботи з Построителем выражений.
15 22.Призначення, особливості використання та технологія створення запитів з параметрами, підсумкових та перехресних запитів.
16 23.Призначення, типи, особливості використання та технологія створення запитів-дій: запити на створення таблиць, запити на видалення, запини на додавання, запити на оновлення.
17 24. Призначення, особливості використання та технологія створення запитів на мові SQL. Визначення властивостей запитів.
18 25. Поняття про звіт, призначення, типи та режими створення: з використанням Майстра звітів в режимі конструктора. Підсумки у звітах: загальні та проміжні.
19 26. Поняття про базовий звіт. Інтерфейс та структура діалогового вікна для створення та редагування макету звіту. Області макету звіту та їх призначення. Призначення Панели елементов та вікна Список полей.
20 27. Коротка характеристика елементів керування звіту, їх призначення, технологія створення, редагування та форматування. Керування об’єктами звіту, налагодження їх властивостей. Створення обчислювальних полів у звітах. Побудова арифметичних виразів.
21 28. Технологія створення багато табличних звітів. Технологія створення та вбудови підлеглих звітів. Режим попереднього перегляду звіту та технологія використання. Встановлення параметрів сторінки звіту та його друк.
22 29. Поняття про форму, призначення, типи та режими створення: з використання Майстра форм, в режимі Конструктор, в режимах Авто форма.
23 3.Реляційна модель організації даних. Реляційна бази даних та СУБД. Основи побудови та тенденції їх розвитку.
24 30. Поняття Источник данных у формах. Створення, редагування та форматування елементів управління у формах. Встановлення властивостей елементів управління: відображення стану текстового рядка, встановлення початкових значень та умов на допустимість введених значень у поле.
25 31. Створення обчислювальних полiв у формi. Манiпуляцii з об'єктами форми. Налагодження властивостей форми в дiалоговому вiкнi Свойства. Огляд та коротка характеристика параметрiв вкладки Макет та вкладки Данные вiкнa Свойства. Встановлення фiльтрiв та умов вiдбору записів для вiдобрaження в формах. Встановлення порядку сортування.
26 32. Технологiя створення форм на ocнoвi багатотабличнних запитiв.
27 33.Технологiя створення i вбудови пiдлеглих форм.
28 34.Технологiя створення набору вкладок та багатосторiнкових форм.
29 35. Створення Головної кнопкової форми з використанням Диспетчера кнопочной формы.
30 36. Поняття про макроси, їx призначення. Групи мaкpociв. Технологiя створення макросiв. Вибiр та додавання макрокоманд у макроси. Аргументи макрокомaнд. Задання умов виконання макрокоманд у мaкpoci. Зв'язування мaкpociв з подiями форм, (звiтiв) та їх елементами управлiння.
31 37.Введення в мову програмування VBA. Поняття модуля…
32 38.Поняття алгоритму та його основні властивості. Форми запису алгоритму
33 39. Базові алгоритмічні конструкції.
34 4. Визначення СУБД. Класифікація СУБД. Основні компоненти та функції СУБД. Основні властивості та можливості СУБД.
35 40 Класифікація мов високого рівня. Призначення та можливості Visual Basic
36 41 Visual Basic Основні поняття мови. Вікна діалогів
37 Встановлення параметрів редактора. Введення коду
38 Базові типи даних. Константи та змінні мови.Коментарі
39 44.Операції та оператори VBA. Поняття виразу
40 45. Процедура та функції
41 46 Типи операторів. Поняття виразу
42 47. Інтерфейс Visual Basic. Довідкова система
43 48Техеологія створення найпростішої програми.
44 5. Технологія використання БД. Призначення, особливості та можливості СУБД MS ACCESS.
45 6. Поняття про інформаційний об’єкт; нормалізація відносин; типи зв’язків та їх характеристика.
46 7.Поняття про ключ та його типи (первинний і зовнішній): обмеження цілісності; побудова інформаційно-логічної моделі.
47 8.База даних реляційного типу; реляційна структура даних; реляційна база даних; маніпулювання реляційними даними; етапи проектування структури бази даних.
48 9.Основні об’єкти бази даних. Таблиці, запити, форми, звіти, макроси, модулі та їх коротка характеристика.
49 ім’я змінної
50 ім’я_константи
28.06.2015; 14:40
хиты: 7313
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь