пользователей: 28045
предметов: 12017
вопросов: 223690
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


2. Глобальна економічна система.

 

Система – множина взаємопов’язаних елементів, відокремлена від середовища і яка взаємодіє з ним як цле.

Економічна система — це надзвичайно складна категорія, що мас розгалужену структуру, систему законів її функціонування і розвитку.  Слід відзначити ієрархічну побудову систем, де є основні системоутворюючі елементи, що визначають природу економічних систем, поєднання загальноекономічних і специфічних законів.

Джерелом розвитку економічних систем, переходу однієї економічної системи у більш високу є суперечності, глибина і гострота яких визначають, чи може система бути удосконалена завдяки реформам і перейти на вищий ступінь розвитку, чи вона настільки неефективна, що лише революційні методи, тобто ліквідація її, заміна новою системою забезпечать соціально-економічний прогрес, коли йдеться про перехід від адміністративно-командної системи до ринкової економіки.

Основу економічної системи становить суспільний поділ праці. Це розподіл не лише засобів праці, а й робочої сили.

Сучасний світ - це різноманітне, суперечливе та цілісне людське суспільство, ноосфера земної кулі.

Характерними ознаками сучасного світу є:

1) різноманітність (виражається у багатоманітності народів, незалежних держав, регіонів, об'єднань країн і громадян, що розрізняються за національними, географічними, політичними, ідеологічними, соціальними, економічними та іншими ознаками).

2) суперечливість (система протиріч між держ., їх угрупуваннями, міжнац. та між нар. економікою)

3) Цілісність (взаємозалежність єдність різноманітних складових, рис та ознак сучасного світу)

Для сучасного цілісного світу характерною є тенденція глобалізації її ноосфер них процесів, яка виражається у взаємодії суспільства і природи, еколог. імперативах та межах соц.-екон. розвитку людства, нагромадженні глоб. системою, що склад. з екон., політ., соц.. та духовних сфер, які підпорядковуються внутрішнім та  зовн. закономірностям і впливають на зміст між нар. економіки.

Економічне середовище міжнародної економіки об'єднує мега-, макро-, мезо- та мікро, що пов’язуються через систему МЕВ.

Мегарівень є адекватним міжнародній економіці як складній системі.

Макрорівень представлений відкритими економіками розвинутих країн; країн, що розвиваються, і країн з перехідною економікою.

Мезорівень охоплює економічні зв'язки між регіонами, галузями та міжгалузевими комплексами окремих країн.

Мікрорівень представлений зовнішньоекономічною діяльністю фізичних та юридичних осіб.

Міжнародна економічна система (МЕС) являє собою сукупність елементів світової економіки з властивими кожному із них характеристиками; у процесі дії елементів світової економіки виникають інтегративні якості, характеристики, закономірності функціонування цієї системи. Основними елементами МЕС є окремі країни, групи країн. Можна поділити МЕС на такі групи, як високорозвинуті країни, середньорозвинуті країни, країни, що розвиваються, країни з перехідною економікою.

 


11.03.2015; 10:06
хиты: 222
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь