пользователей: 27935
предметов: 11943
вопросов: 221566
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Загальна психологія

1 1.Визначення предмету психології як науки. Напрямки і школи в психології: біхевіоризм, психоаналіз, фрейдизм, гештальтпсихологія
2 2.Поняття про відчуття. Класифікація відчуттів
3 3.Відмінність життєвих і наукових психологічних знань. Поняття про психічні явища: психічні процеси, психічні стани, психічні властивості. Сфери прояву психічних фактів
4 4. Загальні властивості відчуттів. Чутливість та її вимір. Форми змін чутливості
5 5. Місце психологічної науки в системі наук. Принципи класифікації галузей психологічної науки
6 6. Загальна характеристика сприймання. Активність і сприймання
7 7. Сучасний стан і найважливіші тенденції розвитку вітчизняної і зарубіжної психології: вчинкова психологія, когнітивна психологія, гуманістична психологія
8 8.Класифікація видів сприймання. Характеристика властивостей сприймання
9 9.Принципи психологічного дослідження. Характеристика методів дослідження в психології
10 10. Психологічна характеристика пам’яті. Теорії пам’яті. Розлади пам’яті
11 11.Поняття по методику психологічного дослідження. Етапи проведення психологічного дослідження
12 12. Класифікація видів памяті. Процеси памяті
13 13.Поняття про потреби, мотиви. Специфіка потреб людини
14 14.Характеристика процесу запам’ятовування. Умови, що сприяють успішному запам’ятовуванню
15 15.Проблема об’єктивного критерію психічного. Гіпотеза О.М.Леонтьєва про походження чутливості і її експериментальна перевірка
16 16. Збереження і відтворення як процеси памяті
17 17.Культурно-історична теорія Л.С.Виготського про походження психіки людини 18. Забування як процес памяті. Крива забування. Боротьба з забуванням
18 19.Адаптивна роль психіки в тваринному світі. Стадії філогенетичного розвитку психіки. Форми поведінки тварин на різних стадіях філогенезу
19 20.Поняття про мислення як пізнавальний процес. Визначення предмету мислення
20 21.Будова вищих психічних функцій. Перетворення інтерпсихічних відносин в інтрапсихічні. Поняття про інтеріоризацію та екстеріоризацію
21 22.Зміст мислення. Мислення як процес розв’язування мисленнєвих задач
22 23.Суспільно-історична обумовленість виникнення свідомості людини
23 24.Класифікація видів мислення. Методи діагностики мислення
24 25. Структура свідомості за А.В.Петровським. Поняття про несвідоме і неусвідомлене
25 27.Загальна характеристика діяльності, її основні поняття. Зовнішня і внутрішня діяльності: їх спільне і відмінне
26 28. Характеристика уяви як пізнавального процесу. Види уяви і прийоми уяви
27 29.Методологічне значення категорії діяльність. Види діяльностей. Діяльність і свідомість
28 30.Психологічна характеристика волі. Функції волі
29 31.Характеристика якостей уваги і їх діагностика
30 32.Структура характеру. Типологія характеру
31 33.Характеристика мотиваційних аспектів діяльності. Виникнення нових мотивів діяльності
32 34.Поняття про характер. Відмінність характерологічних рис від рис особистості і рис темпераменту
33 35.Характеристика операційних аспектів діяльності. Дії і операції в структурі діяльності. Поняття про вміння і навички. Вироблення навичок. Взаємодія навичок
34 36.Загальна характеристика здібностей. Види здібностей. Кількісний вимір здібностей (IQ). Діагностика і розвиток здібностей
хиты: 13150
рейтинг:+7
Общественные науки
психология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь