пользователей: 28056
предметов: 12023
вопросов: 223880
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Педагогика

1 Поясніть значення педагогіки як науки, чи можна вважати педагогіку прикладною філософією
2 Назвіть основні категорії сучасної педагогіки, охарактеризуйте одну на вибір
3 Поясніть функції педагогіки (теоретична і технологічна)
4 Cформулюйте актуальні проблеми сучасної педагогіки
5 Назвіть основні галузі сучасної педагогіки
6 Охарактеризуйте переваги і недоліки авторитарної й гуманістичної педагогіки
7 Чи є педагогічна антропологія філософською базою виховання? Відповідь поясніть
8 Охарактеризуйте особистість як об'єкт і суб'єкт виховання
9 Сформулюйте основні фактори розвитку особистості
10 Перерахуйте і поясніть зарубіжні теорії розвитку особистості
11 Визначте сутність соціалізації та її етапи
12 Поясніть роль навчання в розвитку особистості, хто є автором культорно-історичної теорії розвитку особистості
13 Дайте визначеня "навчальної програми" та"базового навчального плану", поясніть інваріантну та варіативну складову базового навчального плану
14 Охарактеризуйте стандарти вищої та середньої освіти
15 Назвіть навчальні заклади України, охарактеризуйте їх
16 Як відбувається неперервне та додаткове навчання?
17 Охарактеризуйте табір як дитячий оздоровчий навчальний заклад
18 Дайте визначеня "дитячої та юнацької молодіжної субкультури", поясніть політичні, аполітичні, соціальні та антисоціальні молодіжні субкультури
19 Окресліть тенденції розвитку систем навчання за кордоном
20 Сформулюйте визначеня методології педагогіки, назвіть її рівні
21 Охарактеризуйте основні філософські напрями сучасної методології педагогіки
22 Класифікуйте методи науково-педагогічних досліджень
23 Поясніть сутність і структуру цілісного педагогічного процесу
24 Перерахуйте закономірності і принципи цілосного педагогічного процесу(на прикладі одного принципу поясніть його правила реалізації на практиці)
25 Поясніть терміни "педагогічна діяльність " "педагогічна майстерність", назвіть основні складові педагогічної діяльності
26 Охарактеризуйте виховний процес, його структуру та особливості інтеріоризації загально людських ціностей
27 Сформулюйте права і обов'язки класного керівника (вихователя), поясніть особливості його діяльності
28 Охарактеризуйте дидактику як наукову дисципліну, як співвідносяться процеси пізнання й учіння?
29 У чому полягає сутність навчального процесу та його двобічній характер?
30 Навчальна і пізнавальня діяльність, назвіть спільне і відмінне у протікані зазначених процесів
31 Перехуйте сучасні принципи навчаня, сформулюйте ієрархію педагогічної думки
32 Класифікуйте закономірності навчання, чи відрізняються закони навчання від їх закономірностей?
33 Назвіть основні види навчання (поясніть один із них на вибір викладача)
34 Охарактеризуйте проблемне навчання, назвіть його сильні і слабкі сторони
35 Охарактеризуйте програмованне навчання, від чого залежить його ефективність?
36 Поясніть теорію поетапного формування розумових дій (П. Гальперін)
37 Назвіть особливість дидактичної системи Л. Занкова
38 Охарактеризуйте теорію змістового узагальнення формування навчальної діяльності Ельконіна - Давидова, чи відрізняєтся ця теорія від дидактичної системи Занкова?
39 Поясніть технологію В. Біблера, С. Курганова(діалог культур)
40 Охарактеризуйте технологію гуманістничної педагогіки Амонашвілі, назвіть найвідоміших педагогів-гуманістів
41 Сформулюйте наукові засади визначення змісту освіти, назвіть основні елементи змісту освіти
42 Перерахуйте державні нормативні документи, що визначають зміст освіти у сучасних освітніх установах України
43 Чи відрізняються підручники від навчальних посібників?
44 У чому полягає культура життєвого самовизначеня особистості?
45 Інтелектуальна культура особистості, назвіть особливості її формування.
46 Етична культура особистості, назвіть основні складові та шляхи формування
47 Громадянська культура особистості, назвіть основні складові та шляхи формування 
48 Культура праці та економічна культура особистості, назвіть основні складові та шляхи формування 
49 Екологічна культура особистості, назвіть основні складові та шляхи формування 
50 Естетична культура особистості, назвіть основні складові та шляхи формування 
51 Фізична культура особистості, назвіть основні складові та шляхи формування 
52 Культура межстатевих відносин, назвіть основні складові та шляхи формування 
53 Класифікуйте методи цілісного педагогічного процесу(поясніть один метод на вибір викладача
54 Класифікуйте методи вихованння, назвіть шляхи ефективності використання їх на практиці
55 Поясніть методи формування свідомості особистості(приклад, навіювані, освітні методи і тд.)
56 Поясніть методи організації діяльності та формування досвіду громадянської поведінки(методи педагогічної вимоги, привчання і вправлення, громадська думка, методи спеціальних виховних ситуацій)
57 Поясніть методи стимулювання і мотивації діяльності та поведінки(змагання, ігри, методи заохочення й осуду, покарання)
58 Охарактеризуйте методи контролю та самоконтролю у вихованні(самоаналіз, самонавіювання, самоконтроль і самооцінка ), поясніть прийоми виховання
59 Класифікуйте методи навчання на основі зовнішніх форм їх прояву
60 Класифікуйте методи навчання на основі внутрішнього логічного шляху засвоєння знань учнями
61 Класифікуйте методи навчання на основі рівня пізнавальної самостійності й активності учнів
62 Назвіть складові бінарної класифікації методів навчання. У чому полягає загальна стратегія вибору методів і прийомів цілісного педагогічного процесу.
63 Сутність поняття "засоби цілісного педагогічного процесу". Класифікуйте їх
64 Охарактеризуйте технічні засоби педагогічного процесу. Назвіть переваги комп*ютерних технологій навчання
65 Дистанційне навчання, його особливості.
66 Класифікуйте форми організації цілісного педагогічного процесу. Назвіть основні структурні елементи уроку
67 Назвіть класифікацію уроків за дидактичною метою. Сформулюйте вимоги до сучасного уроку
68 Які форми навчання учнів на уроці ви знаєте? Поясніть особливості їх використання у цілісному педагогічному процесі.
69 Класифікуйте і поясніть нетрадиційні навчальні заняття
70 Позаурочні форми навчання, їх класифікація
71 Дайте визначення "навчальної екскурсії". Які види навчальних екскурсій ви знаєте?
72 Колективні творчі справи. Змоделюйте їх технологію організації
73 У чому полягає сутність і особливості проектування педагогічних технологій? Визначте основні ознаки педагогічної технології
74 Поясніть поняття "педагогічне спілкування", "культура педагогічного спілкування". назвість основні функції педагогічного спілкування
75 Дайте визначення "педагогічного такту". Назвіть найвідоміші стилі спілкування
76 Як відбувається розвиток комунікативних здібностей особистості? назвіть основні шляхи вдосконалення культури спілкування.
77 Сформулюйте правила, що забезпечують успіх спілкування. У чому полягає ораторське мистецтво виступаючого?
78 Поясніть специфічні ознаки техніки публічного виступу
79 Дайте визначення поняття конфлікту. Назвіть його функції й основні типи
80 Поясніть структуру та динаміку конфлікту. назвіть основні причини конфлікту
81 Сформулюйте основні способи управління конфліктною ситуацією
82 Охарактеризуйте технологію повного засвоєння знань
83 Охарактеризуйте технологію різнорівневого навчання
84 Охарактеризуйте технологію колективного взаємонавчання
85 Охарактеризуйте технологію модульного навчання
86 Охарактеризуйте технологію проектної діяльності
87 Охарактеризуйте технологію проблемного навчання
88 Охарактеризуйте технологію особистісно рієнтованого навчання
89 Охарактеризуйте технологію розвивального навчання
90 Охарактеризуйте технологію розвитку критичного мислення
91 Охарактеризуйте технологію програмованого навчання
92 Охарактеризуйте технологію інтерактивного навчання
93 Назвіть основних суб*єктів цілісного педагогічного процесу. В чому полягає суб*єктивність позиції виховання?
94 Охарактеризуйте сім*ю як суб*єкта соціалізації та виховання
95 У чому полягає взаємодія сім*ї і школи?
96 Назвіть основні етапи статевого виховання школярів та специфіку їхньої підготовки до сімейного життя
97 Для чого людині потрібна сім*я та джерела сімейної злагоди?
98 Назвіть форми і методи сексуального виховання дитини. У чому полягає соціалізація статевої поведінки особистості?
99 Періодизація вікових етапів психосексуального розвитку дитини. Особливості статевого дозрівання учнів на різних вікових етапах розвитку
100 Охарактеризуйте педагога як суб*єкта педагогічного процесу. Назвіть особливості педагогічної професії
101 Поясніть структуру діяльності вчителя. Назвіть основні види педагогічної діяльності
102 У чому полягає зміст теоретичної готовності педагога? Охарактеризуйте основні групи умінь
103 У чому полягає зміст практичної готовності педагога? Охарактеризуйте основні групи умінь
104 Дайте визначення поняття колективу, назвіть основні види й типи дитячих колективів
105 Особистість і колектив, поясніть моделі взаємодії особистості й колективу
106 Основні етапи формування дитячого колективу (А. Макаренко та ін.)
107 Сформулюйте сутність і основні принципи управління педагогічними системами
108 Назвіть основні соціально-педагогічні системи, поняття і види. У чому проявляється державно-суспільний характер управління системою освіти?
109 Охарактеризуйте освітні установи України
110 Система освіти в зарубіжних країнах. На прикладі однієї країни поясніть спільне та відмінне з українською системою освіти
111 Поясніть особливості організації науково-педагогічної праці вчителя
112 Назвіть основні категорії управління, охарактеризуйте їх методологію
113 Сформулюйте особливості еволюції управлінської думки. Визначте специфіку управління освітнім колективом
114 У чому полягають особливості управління соціальним колективом? Охарактеризуйте педагогічний колектив, його основні функції.
115 Сформулюйте показники якості управління. Як відбувається атестація педагогічних кадрів?
116 Сформулюйте основні вимоги до особистості керівника ЗНЗ
117 Перерахуйте види управлінських конфліктів, зазначте шляхи їх запобігання
118 Охарактеризуйте інноваційні процеси в освіті. В чому проявляється інноваційна спрямованість педагогічної діяльності
119 Які особливості інновацій в економіці сучасної системи освіти ви знаєте?
120 Охарактеризуйте функції управління загальноосвітньою школою
121 ДОДАТКОВО. Система розвивального навчання Занкова
122 ДОДАТКОВО. Технологія розвивального навчання Ельконіна-Давидова
123 Те, що змете зі шляху холерик, не помітить флегматик, обійде сангвиник, зазвичай, стає на заваді меланхоліка.
06.04.2014; 03:17
хиты: 22790
рейтинг:+15
Профессии и Прикладные науки
образование
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь