пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Макроэкономика

1 Економічна система як об’єкт макроекономічного аналізу. Макроекономічні суб’єкти та їх взаємодія
2 Предмет макроекономіки та її функції. Основні макроекономічні проблеми й суперечності
3 Методологія макроекономіки. Методи і принципи макроекономічних досліджень.
4 Економічне моделювання. Статистичні, порівняльної статистики і динамічні моделі.
5 Макроекономічний аналіз як інструмент пізнання. Позитивний і нормативний аналіз.
6 Становлення та розвиток макроекономіки. Сучасні макроекономічні теорії.
7 Моделі економічного кругообігу у економічній системі та їх структура.
8 Сутність системи національних рахунків (СНР) та методологічні принципи її побудови. Основні категорії СНР: додана вартість, інституційні одиниці, сектори, операції, рахунки.
9 Основні макроекономічні показники: національний обсяг виробництва, загальний рівень цін, зайнятість.
10 Валовий внутрішній продукт (ВВП) та методи його обчислення. Динаміка ВВП в Україні.
11 Номінальний і реальний ВВП. Індекс цін.
12 Тіньова економіка. Методика обчислення обсягів тіньової економіки.
13 Рух національного продукту і способи його розподілу. Крива Лоренца та коефіцієнт Джінні.
14 Сутність сукупного попиту тa його модель. Структура сукупного попиту.
15 Цінові та нецінові фактори, що впливають на сукупний попит. Крива сукупного попиту (AD).
16 сукупної пропозиції. Цінові та нецінові фактори, що впливають на ї сукупну пропозицію. Короткострокова i довгострокова криві сукупної пропозиції.
17 Кейніанська та класична крива сукупної пропозиції. Узагальнена крива сукупної пропозиції.
18 Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції. Рівноважний рівень цін та обсяг виробництва. Bapiaнти макроекономічної рівноваги.
19 "Сукупний попит - сукупна пропозиція" як базова модель економічної рівноваги. Довгострокова й короткострокова рівновага.
20 Мультиплікатор у моделі AD-AS. Парадокс ощадливості. Сучасні теорії сукупної пропозиції.
21 Функція споживання i функція заощадження. Середня i гранична схильність до споживання й заощадження.
22 Автономне споживання i чинники, що на нього впливають. Графік функції споживання (С). Графік функції заощадження (S).
23 Teopiя споживання. Кейнсіанська та неокласична концепції споживання.
24 Інвестиції як компонент сукупних витрат. Інвестиційна функція та її графік. Роль інвестиції в економіці.
25 Номінальна й реальна процентна ставка. Процентна ставка i чиста прибутковість інвестиції.
26 Автономні інвестиції. Сутність та модель мультиплікатора.
27 Індуційовані інвестиції. Модель акселератора. Модель взаємодії мультипликатора-акселератора.
28 Рівновага економічних систем та механізм її забезпечення. Рівновага ринкової та дефіцитної економіки.
29 Класична модель макроекономічної рівноваги: взаємодія ринків ресурсів; товарів, грошей та інвестицій.
30 Умови рівноваги ринку праці за класичною моделлю. Взаємозв'язок графіка рівноваги ринку праці з виробничою функцією.
31 Ринок грошей та його рівновага. Графік рівноваги ринку грошей за класичною моделлю.
32 Ринок товарів. Умови та графік рівноваги ринку товарів за класичною моделлю.
33 Ринок заощаджень. Вплив процентної ставки на ринок заощаджень. Графік рівноваги ринку заощаджень.
34 Загальна рівновага класичної макромоделі: система взаємопов'язаних графіків.
35 Ринок товарів та платних послуг. Модель "витрати - випуск". Графік "кейнсіанський хрест".
36 Встановлення рівноваги на товарному ринку без державного втручання та з ним. 1нфляційний та дефляційний розриви.
37 Модель «витікання-інєкції». Вплив ЧЕ на ВВП. Мультиплікатор податків.
38 Графік Хікса-Хансена для ринку товарів та платних послуг - крива IS. Фактори, які впливають на переміщення кривої IS
39 Ринок грошей та цінних пaпepiв. Пропозиція грошей. Мотиви попиту на гpoшi.
40 Умови рівноваги на ринку грошей та цінних пaпepiв. Крива LM. Фактори, які впливають на переміщення кривої LM.
41 41. Ринок робочої сили. Умови рівноваги на ринку робочої сили. Реальна та номінальна заробітна плата.
42 Загальна рівновага на ринках товарів i послуг, грошей та цінних пaпepiв. Модель IS-LM
43 Вплив держави на загальну piвновагу засобами монетарнї й фіскальної політики. Застосування моделі IS-LM для aналізy економіки України.
44 3мicт фіскальної політики: цілі та iнструменти.
45 Функції податків. Пpямi й нeпpямi податки та їx роль у наповненні бюджету. Принципи ефективного оподаткування.
46 Державні видатки та їx структура. Поточні та капітальні витрати держави.
47 Дискреційна фіскальна політика. Стимулююча й стримуюча фіскальна політика.
48 Модель впливу державних витрат та податків на сукупний обсяг виробництва.
49 Недискреційна (автоматична) фіскальна політика. Прогресивна шкала оподаткування. Соціальні трансферти.
50 Макро
51 Фіскальна политика й державний бюджет. Концепції збалансування державного бюджету.
52 Бюджетний дефіцит: причини виникнення i економічні наслідки. Державне бюджетне обмеження.
53 Циклічний та структурний дефіцити бюджету. Джерела дефіцитного фінансування.
54 Державний борг, його структура та економічні наслідки.. Методи управління державним боргом.
55 Грошова пропозиція та способи її вимірювання. Грошова маса i грошова база. Коефіціент монетизації.
56 Попит на гроші й фактори, що його визначають. Модель попиту на гроші Баумоля-Тобша. Механізм функціонування грошового ринку.
57 0перації центрального (національного) банку i грошова база. Інструмет центрального банку: політика облікової ставки, політика банківських резервів операцій на відкритому ринку.
58 Вплив монетарної пол1тики на економшу: полггика "дорогих" та "дешевих» грошей. Передавальний (трансм1сшний) механ1зм монетарно! пол1тик. Грошовий та депозитний мультипл1катори.
59 Суть монетарної політики. Дискреційна i недискреційна монетарна політика.
60 Стратегії монетарної політики. Таргетування як стратегія монетарної політики. Проблема ефективності монетарно політики.
61 Макроекономічна нестабільність i нерівномірність економічного розвитку. Економічні (ділові) цикли. Типи циклів. Teopiї циклічних коливань.
62 Циклічні коливання та ix види.
63 Макроекономічний аналіз циклічних коливань.
64 Кейнсіанська й неокласична теорія економічних циклів. Застосування моделі AD-AS і ІS-LM для аналізу циклічних коливань.
65 Державне антициюичне регулювання. Особливості економічного циклу України.
66 Сутність, джерела економічного зростання та методи ix обчислення. Джерела зростання економіки України.
67 Моделювання економ1чного зростання. Економ!чне зростання на основ1 моде; AD-AS i криво!' виробничих можливостей. Модель економ1чного зростанн Харода-Д омара.
68 Модель економічного зростання Р. Солоу. Теорй розвитку: пор1внялъни анал1з.
69 1нфляц1я: сутн1сть, i методи вим1рювання. Класиф1кац1я шфляцп.
70 Інфлящя попиту на ochobi моделі AD-AS:
71 Інфляція витрат (пропозиції) на основі моделі AD-AS.
72 Теоретичш пщходи до пояснения причин, шфляци. КейнЫанський i класичний погляди на шфлящю. Крива Фшнпса i iT сучасна 1нтерпретащя.
73 Сощально-еконошчщ наслщки шфляцй. 1нфляцшний податок i сеньйораж
74 Крива Лаффера для шфлящйного податку. 1нфляц1я та динамиса реально1 процентно1 ставки. Принцип Филера.
75 Антиінфляцшна політика держави i її роль у стабілізації економіки. Коефіціент дезінфляції.
76 Особливості антиінфляційного регулювання в трансформаційних економіках.
77 Механізм функціонування ринку праці.
78 Види безробіття: фрикційне, структурне й циклічне. Фактичний та природний рівень безробіття i фактори, що його визначають.
79 Кейнсіанське пояснення безробіття. Розрив безробіття як результат неефективного попиту. Неокласичні пояснения причин безробитя.
80 Економічні та соціальні наслідки безробіття. Закон i крива Оукена
81 Засоби державного регулювання зайнятості.
82 Механізм зовнішньоекономічної політики
83 Платіжний баланс. Класифікація статей платіжного балансу та ix взаємозв'язок. Платіжний баланс України.
84 Валютний курс. Реальний i ном1нальний валютн1 курси. Види валютних KypciB.
85 Міжнародні системи валютних Kypciв: Бреттон-Вудська i Ямайська. Зв'язок валютного курсу з платіжним балансом
86 Розрахунок ВВП у відкритій економіці. Мультиплікатор зовншіньої торгівлі. Гранична схильність до імпорту.
87 Система національних рахунків: сутність та основні методологічні принципи її побудови.
88 Структура системи національних рахунків: сектори, економічні операції та рахунки.
89 Валовий внутрішній продукт: сутність, зміст його елементів за виробничим методом.
90 Валовий внутрішній продукт: сутність та зміст його елементів за методом видатків та зв’язок з платіжним балансом.
91 Валовий внутрішній продукт: сутність та зміст його елементів за методом доходів.
92 Валовий нац дохід і валовий нац дохід наявний: суть і зміст їх елементів та зв’язок з плат балансом.
93 Особистий дохід: сутність та зміст його елементів. Безподатковий дохід
94 Номінальний і реальний ВВП: сутність та цінова визначеність.
95 Дефлятор ВВП: сутність і кількісна визначеність. Дефліювання та інфліювання ВВП.
96 Економічні цикли: сутність, структура, види та причини циклічних коливань.
97 Зайнятість і безробіття: види зайнятості, кількісна визначеність безробіття та його види.
98 Закон Оукена та кількісна визначеність втрат ек-ки від циклічного безробіття.
99 Інфляція: сутність і кількісна визначеність, види та соц-екон наслідки.
100 Споживання та заощадження: графічна інтерпретація залежності від доходу, схильність до споживання та заощадження, недоходні чинники.
101 Сукупний По на інвестиції: його чинники та графічна інтерпретація.
102 Модель ек-го кругообігу в умовах чистого ринку. Взаємодія між домогосподарствами та підприємствами, роль фінансових посередників.
103 Модель ек-го кругообігу в умовах змішаної ек-ки. Ф-ції держави в процесі ек-го кругообігу в умовах закритої та відкритої ек-ки.
104 Сукупний По: сутність, цінові і нецінові чинники та графічна інтерпретація їх впливу на сук-й По.
105 Сукупна пропозиція (СПр): сутність та графічна інтерпритація її залежності від ціни на основі класичної моделі.
106 Сукупна пропозиція (СПр): сутність та графічна інтерпритація її залежності від ціни на основі кейсіанської моделі.
107 Рівноважний ВВП (ВВПр) на основі методу «видатки-випуск» та його графічна інтерпритація.
108 Рівноважний ВВП на основі методу “Вилучення- ін”єкції” та його графічна інтерпретація.
109 Мультиплікатор (М-р) інвестицій: сутність, схематична модель та кількісна визначеність простого мульт-ра видатків.
110 Рецесійний розрив: сутність, графічна інтерпретація та кількісна визначеність.
111 Інфляційний розрив: сутність, графічна інтерпретація та кількісна визначеність.
112 Класична теорія макроекономічного регулювання: сутність та основні положення.
113 Кейнсіанська теорія макроекономічного регулювання: сутність та основні положення.
114 Монетаристська теорія макроек.регулювання: сутність і осн.положення.
115 Неокласичні теорії макроекономічного регул-ня, їх сутність, положення.
116 Дискреційна фіскальна пол-ка: сутність та засоби впливу на ек-ку.
117 Автоматична фіскальна політика: сутність, регулююча роль в ек-ці та її обмеження.
118 Фіскальна політика з урахуванням Пр: сутність, графічна інтерпретація, крива Лаффера.
119 Фіскальна політика і держ. бюджет: бюдж. дефіцит, концепції збалансування держ. бюджету, джерела дефіцитного фін-ня.
120 Грошова Пр: сутність, ліквідність грошових активів, грошові агрегати, графічна інтерпретація.
121 Попит на гроші: види, сутність, кількісна визначеність та графічна інтерпретація.
122 Сукупний По на гроші: графічна інтерпритація та механізм відновлення рівноваги на грошовому ринку.
123 Банківська система та грошовий мультиплікатор: елементи розподілу депозитних грошей, сутність та кільк-на визначеність грош. мульт-ра.
124 Грошово-кредитне регулювання ек-ки: методи впливу на грошову Пр, політика “дорогих” та “дешевих” грошей.
125 Платіжний баланс: сутність, зміст окремих розділів та механізм регулювання.
126 Валютний курс: сутність, режими курсоутворення, паритет купівельної спроможності та зв’язок з платіжним балансом.
127 Валютні системи в розвитку: системи золотого стандарту. Бреттон-вудська система. Ямайська система.
128 Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП: графічна інтерпретація, гранична схильність до імпорту, мультиплікатор видатків у відкритій економіці.
129 Ринок праці (рп) та механізм його функціонування: класична та кейнсіанська модель рп.
130 Державне регулювання зайнятості: сутність, крива Філіпса у короткостроковоому та довгостроковому періодах, деожавні програми регулювання зайнятості.
131 Економічна нерівність та політика соціального захисту населення: сутність, крива Лоренця, система соціального захисту населення.
хиты: 53377
рейтинг:+78
Общественные науки
экономика
макроэкономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь