пользователей: 28054
предметов: 12022
вопросов: 223856
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Основні макроекономічні показники: національний обсяг виробництва, загальний рівень цін, зайнятість.

Національний обсяг виробництва. Даний показник призначений для того, щоб встановити обсяг продукції та послуг, вироблених у суспільстві за певний період часу. За методикою, яка використовується в більшості країн, виготовлену національну продукцію чисельно виражають показником ВВП. ВВП визначають як сумарну ринкову вартість всіх кінцевих тoвapiв та послуг, вироблених у кpaїнi за рiк. До ВВП не входять проміжні товари, тобто тi, що використовуються для виробництва інших товарів: сировина, матеріали, паливо, електроенергія тощо. Додана вартчсть (ДВ) - це вартість, яка створена в процeci виробництва на даному підприємстві i визначає його реальний внесок у створення вартості конкретного продукту. Додана вартість включає заробітну плату, прибуток, амортизацію. Додана вартість визначається як різниця між виручкою від реалізації i вартістю матеріальних витрат на виробництво i реалізащю продукції. Якщо до показника ВВП додати різницю між надходженнями від факторів виробництва  з-за кор­дону та факторними доходами, які отримали закордоні інвестори в країни, то одержимо показник валовий національний продукт (ВНП). Чисті факторні доходи з-за кордону визначаються як різниця між доходами, отриманими громадянами даної країни за кордоном, i доходами іноземців, отриманими на території даної країни. Прибуток корпорації включає дивіденди, які виплачуються акціонерам, нерозподілений прибу­ток як джерело розширеного відтворення капіталу фірми, податок на прибуток корпорацій, який надходить державі; чистий процент (різниця між процентними платежами, які сплачує підприємницький сектор іншим макроекономічним сек­торам, та процентними платежами, які отримує підприємницький сектор від iншиx макроеконом1чних суб'егав (домашшх
господарств, держави).ВНП = ВВП + чисті факторні доходи з-за кордону.

Загальний рівень цін. Даний показник визначає середній рівень цін певної групи товapiв, який обчислюється за допомогою індексу цін. Під piвнем цін розуміють грошову oцінкy блага або сукупності благ («кошика»), яка служить масштабом цін. Індекс цін показує відносну зміну середнього рівня цін за певний період. 1ндекс цін визначається за формулою:

Індекс цін                   Ціни поточного року    

 поточного року  =   --------------------------------    • 100%

                                   Ціни базисного року

1ндекс споживчих цін показує зміну середнього рівня цін, «споживчого кошика», який зазвичай споживає середня міська родина. 1ндекс споживчих цін підраховується за типом індексу Ласпейреса, тобто індексу цiн з базисними вагами («споживчий кошик» фіксується за базисним роком). Недоліком цього індексу є те, що він не враховує зміни в  структурі споживання в поточному періоді, беручи за основу. Зайнятість. Даний показник відображає співвідношення між чисельністю дорослого працездатного населення i чисельністю безробітних у даній кpaїнi. Основним показником для обчислення безробіття i оцінки зайнятості є норма безробіття. Норма безробіття=(к-ть безроб./чисельність працездатного населення)*100%.


хиты: 823
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
макроэкономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь