пользователей: 28240
предметов: 12122
вопросов: 228111
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Макроекономічна нестабільність i нерівномірність економічного розвитку. Економічні (ділові) цикли. Типи циклів. Teopiї циклічних коливань.

ЕКОНОМ1ЧНИЙ ЦИКЛ характеризуеться періодичним зростанням та падінням ділової активності, яке проявляеться у формі невідповідності попиту i пропозиції.

У загальному виді економічний цикл являе собою результат коливання piзних показників економічної активності (темшв зростання ВНП, загального обсягу продажу, загального рівня цін, рівня безробіття, завантаження виробничих потужностей та ін.).

Напрямок та ступінь зміни сукупності показників (або показника), які характеризують розвиток народного господарства, називаеться економічною кон'юнктурою.

Teopiю економічних циклів називають також теорією кон'юнктури.

Загальну тривалість циклу вимірюють часом (місяць, piк i т. п.) між двома сусідніми вищими або двома сусідніми нижчими точками економічної активності.

За тривалістю економічні цикли поділяють на короткі (малі) - коливання активності 3—4 роки; середні - коливання  активності 7-11 років та великі - з пepiодичністю 40-60 років.Kopoткi цикли

Короткі (малі) цикли пов'язані з відновленням рівноваги на споживчому ринку.

Матеріальною основою малих циклів е процеси, що відбуваються у сфері грошових відносин. Малі цикли розмежовуються грошовими кризами, що повторюються з певними закономірностями.За змістом грошові кризи виступають як кризи сфери грошо­вого o6iry i кризи сфери кредиту.

Середні циклиСередні цикли (промислові, економічні, ділові цикли) пов'язані зi зміною попиту на засоби виробництва. Матеріальною основою періодичності середніх циклів е необхідність оновлення основного капіталу. Основною властивістю промислового циклу е коливання темпів зростання ВНП за період часу, коли економічна систе­ма проходить чотири послідовні фази: кризи, депресії, пожвавлення, підйом (мал..39). Тривалість падіння вимірюється часом між вищою i наступною нижчою точками активності, а піднесення-між нижчою i наступною вищою точками активності.

Основними фазами економічного циклу е підйом та падіння, під час яких відбуваеться відхилення від cepeднix показників економічної динaмiки.

Коливання фактичного обсягу виробництва (F) по відношенню до потенційного обсягу виробництва (YF) характеризуеться показником.

Потенційний ВВП - обсяг виробництва за умов повної зайнятості

Повна зайнятість pecypciв передбачае незавантаженість виробничих потужностей на piвнi 10-20% від ix загальної кількості та зайнятість на piвні природного безробіття (5-6% від загальної чисельності робочоі сили).

Повна зайнятість pecypciB виключає їx стопроцентне вико­ристання. 3 прискоренням НТП та посиленням втручання держави в економічне життя суспільства ввдбуваеться модифкація економічного циклу. Найсильніше на зміну фаз циклу реагують обсяги виробни­цтва та зайнятості в галузях, які виробляють засоби виробни­цтва та споживчі товари довгострокового використання. В галу­зях, які випускають споживчі товари короткострокового вико­ристання (поточного споживання), коливання зайнятості i обсягів виробництва е значно меншими.

Великі хвиліМатеріальною основою великого циклу е зміна базових технологій i поколінь машин (стрибок у лінії технічного прогресу), оновлення об'ектів інфраструктури.

Великі цикли (хвилі) мають dдві фази:

I    фаза - висхідна (25-30 pp.)-

Це довготривале піднесення, що виникае на базі революційних стрибків технології i масового іх розповсюдження.

II        фаза - нисхідна (20-25 pp.) (її ще називають «великою
кризою»). Криза виникае тоді, коли стара структура економіки вступае у конфлікт з потребами нової технології, але ще не го­това до змін. У цей період гостро проявляють себе кризи середніх та малих циклів.


хиты: 529
рейтинг:+3
Общественные науки
экономика
макроэкономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь