пользователей: 28194
предметов: 12087
вопросов: 226984
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Дискреційна фіскальна політика. Стимулююча й стримуюча фіскальна політика.

ДИСКРЕЩЙНА Ф1СкАЛЬНА ПОЛ1ТИКА - це політика, при якій уряд свідомо маніпулюе податками та державними ви-датками з метою зміни реального обсягу національного виробництва та зайнятості, контролю за інфляцією та прискоренням економічного зростання.

Основні засоби (інструменти) дискреційної фіскальної політики

Зміна  програм  суспільних  po6біт  та   iнших  програм, пов'язаних з витратами держави;

Зміна програм «трансфертного типу» (перерозподільчих).

Циклічні зміни рівня податкових ставок. Дискреційна фіскальна політика в чaci пролонгова-на, бо зміни структури державних витрат або ставок оподатку­вання передбачають тривале обговорення цих заходів у вищому законодавчому органі. Дискреційна фіскальна політика з метою стимулювання су­купного попиту (AD) в період кризи передбачае цілеспрямова-не свідоме складання державного бюджету з дефіцитом або зниження ставок оподаткування.Стимулююча фискальна політика (фокальна експансія):в короткостроковому періоді - мае за мету подолання циклічної кризи в економіці i передбачае зростання держав­них витрат (G), зниження податків (Т) або комбінуе ці заходи; в довгостроковому періодi політика зниження податків (Г) може привести до розширення пропозиції факторів ви­робництва i зростання економічного потенціалу.

Стримуюча фіскальна політика (фіскальна рестрикція) - мае за мету обмеження циклічного підйому економіки i пе­редбачае зниження державних витрат (G), збільшення податків (Г) або комбінування цих заходів в цій фазі економічного циклу. В короткостроковому періоді заходи стримуючої фіскальної  політики дозволяють знизити темпи інфляції (Р) ціною зростання безробіття (и) i скорочення виробництва (Q). В довгостроковому періоді збільшення податкового тиску може викликати стійке скорочення сукупної пропозиції (AS) i активізацію елементів механізму стагфляції, особливо за умов пропорційного скорочення державних витрат за вciмa статтями бюджету, що призводить до значного скорочення державних швестищй в шфраструктуру ринку праці.

48. Модель впливу державних витрат та податків на сукупний обсяг виробництва. Мультиплікатор     державних     витрат     i     податковий     мультиплікатор. Мультиплікатор збалансованого бюджету.

 

 

де m т - податковий мультиплікатор;

с'- гранична схильність до споживання.

Податковий мультиплікатор показуе, що зростання податків на певну величину зменшуе (знак «-») обсяг виробни­цтва на більшу величину i навпаки, при зменшенні ставок оподаткування T(Y) на певну величину, рівноважний обсяг виробництва (У) збільшуеться на більшу величину.Якщо державні витрати (G) та автономні податкові відрахування (Т) зростають на одну i ту ж величину (AG = AT), то i рівноважний обсяг виробництва зростае. У даному випадку мова йде про мультиплікатор збалансованого бюд­жету, який завжди менший або дор1внюе 1.

 

 

Мультиплікатор державних витрат (тс) обчислюеться за формулою:

Якщо ж планові витрати будуть враховувати вплив прибут-кових податків (тобто Т = T(Y)'Y) мультиплікатор державних витрат визначатиметься за такою формулою:

 

 

Мультиплікатор державних витрат показує, наскільки зміняться сукупні доходи (AF) при зміні державних витрат (AG)Hal.


хиты: 624
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
макроэкономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь