пользователей: 28045
предметов: 12017
вопросов: 223690
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Загальна рівновага на ринках товарів i послуг, грошей та цінних пaпepiв. Модель IS-LM

Загальна рівновага при незмінному piвні цiн (P) на ринках товарів та послуг, грошей та цінних папepiв можлива за дотримання умов рівноваги на кожному з ринків.

Узагальнений графік Хікса - Хансена поеднуе дві криві рівноваги - криву «інвестиції - заощадження» IS та «грошову» криву LM(мал.31)

 

 

 

 

 

Ym- максимальне значения валового продукту при нульовш ставщ процента (/);

Mq0, і0) - точка рівноваги;

Р = Const;

i - ліквідна пастка.

Сумісна piвнoвara товарного та грошового ринків при незмінних цінах (Р = Const) визначаеться нормою процента (/).Рівняння лінії IS та рівняння лінії LM мають одні i тi ж параметри, тому пошук умови їх рівноваги зводиться до розв'язку системи двох рівнянь з двома невідомими, що веде до знаходження единої пари значень національного доходу (F) i ставки процента (/), за якої встановлюеться р1вновага на обох ринках.Модель IS - LM була створена прихилъниками кейнсіанської доктрини Хіксом та Хансеном, але інструментарій, запропонований ними, був прийнятий практично всіма економістами, незалежно від їхнъої концептуальної приналежності. Сумісна рівновага e досить стійким станом економіки, тому що будь-які відхилення від неї сприймаються економічними суб'ектами як несприятливі умови,які призводять до відтворення рівноваги. На кожному з ринків icнують нецінові механізми поновлення рівноваги, які базуються на реакції макроекономічних суб'ектів на виникнення дeфiцитів або надлишків. Дефіцит або надлишок на ринку благ проявляеться у відхилені рівня товарно-матеріальних запасі від запланованого підприемцями розміру, що i викликае зміни у пропозици благ. При знижені рівня товарно-матеріальних 3anaciв підприемці збільшують пропозищю благ, при їх зростанні - зменшують пропозицію благ. Дефщит або надлишок на ринку грошей проявляеться у відхиленні piвня реальних касових залишків (М/Р) від запланованої домашніми господарствами оптимальної величини. При дефіциті грошей домашні господарства намагаються поповнити розмір реальної каси (М/Р), при надлишку грошей, навпаки, зменшити розмір реальної каси М/Р. Зміни попиту i пропозиції на ринку державних oблiгaцiй впливають на ціну (курс) останніх, що призводить до зміни процентної ставки (/) в протилежному напрямку.Зміна ставки процента (i) призводить до зміни запланованих підприемцями інвестиційних витрат (/). Зростання процентноУ ставки (/) викликае зниження інвестицшних витрат (/) i, нав­паки, - зниження процентноУ ставки (/) зумовлюе підвищення інвестиційного попиту (/)


хиты: 981
рейтинг:+1
Общественные науки
экономика
макроэкономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь