пользователей: 28058
предметов: 12023
вопросов: 223912
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Загальна рівновага класичної макромоделі: система взаємопов'язаних графіків.

ЗАГАЛЬНА   ЕКОНОМіЧНА   РіВНОВАГА – це стан економіки, коли на вcix ринках - благ, грошей, інвестицій, заощаджень та праці - одночасно досягається piвновага. Рівновага — це стан економіки, коли попит дорівнює пропозиції i нi один учасник ринку не зацікавлений міняти заплановані обсяги купівель або продаж. Визначити стан загальної економічної  рівноваги означае визначити умови, за яких yci макроекономічні суб'екти можуть ре­алізувати заплановані цілі. Економічна рівновага стійка, якщо під дією екзогенних імпульсів, які порушують pівновагу, економічна система сама під впливом вгyтрішніх сил повертаеться у стан рівноваги. Економічна рівновага нестійка, якщо порушена під діею екзогенних імпульсів макрорівновага не відновлюеться. Для визначення умов загальної економічної piвноваги національного ринку досліджують їx для кожного ринку окремо, а потім виводятъ умови досягнення ргвноваги на вcix ринках одночасно на основі закону Вальраса. Закон Вальраса: Якщо в народному господарстві, яке складаеться з взаемозв'язаних ринків, встановилася рівновага на (n - 1)-ому ринках, то i на n-ому ринку завжди буде рівновага.

Дослідимо умови загальної економічної рівноваги класичної макромодель. Для цього об'еднаемо графіки рівноваги ринків pecypciв, товарів, грошей та інвестицій відповідно до логіки їхнього розгляду в класичній модел1(мал.)

Пояснения до системи графіків

Побудова сукупності графіків у певній послідовності. Дае можливість продемонструвати формування економічного оптимуму за класичною моделлю рівноваги.

Pівнoвагa на ринку pecypciв (робочої сили) за класичною моделлю встановлюеться в умовах повної зайнятості.

Виробнича функція у поеднанні з ринком робочої сили показуе той реальний обсяг виробництва (пропозициї), який забезпечуе повне використання pecypciв.

Ринок грошей не впливае на величину реального продук­ту, але визначае номінальний продукт, тому він зображений як такий, що прямо не пов'язаний з іншими графіками.

Пропозиція на ринку товарів визначена виробничою функціею, тому виступае як екзогенна величина, незалежна від piвня цін. На ринку заощаджень (інвестицій) встановлюеться ставка процента, яка регулюе розподіл сукупного попиту на споживання і інвестиції.(мал..)


хиты: 1005
рейтинг:-2
Общественные науки
экономика
макроэкономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь