пользователей: 28034
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Рух національного продукту і способи його розподілу. Крива Лоренца та коефіцієнт Джінні.

Розподіл продукт в національному господарстві пpoiлюcтруємо за допомогою моделі міжгалузевого балансу (моделі «витрати - випуск») В. Леонтьєва. Модель характеризується системою piвнянь:

xi=summ/k=1aikxk; і=1,2, …, м.

Значення моделі «витрати - випуск» полягає у тому, що поданий у ній баланс міжгалузевих потоків дає можливість виявити кількісну залежність між величинами валового продукту та кінцевого продукту через витрати та їхню структуру. Якщо задається величина кінцевого попиту, то за допомогою цієї системи рівнянь можна визначити обсяг валової продукції вcix галузей, необхідний для задоволення кінцевого

попиту. Розв'язок моделі має вигляд:

xi=summ/k=1aikxk;1,2,...m

де Аік - валова продукція галузі і на одиницю продукції галузі к. Розподіл як економічний процес можна розглядати як для факторів, так i для результатів виробництва. Розподіл факторів виробництва – це передумова виробництва, за якої матеріальні та трудові ресурси переливаються з менш прибуткових у більш ефективні галузi з метою найбільшої окупності кожного фактора виробництва. Розподіл результатів виробництва – це розподіл фонду споживання на доходи від праці (заробiтна плата), доходи від власності (дивіденди та проценти) та трансфертні платежі (пенсії, допомога). Функціональний розподіл доходу – розподіл грошового доходу суспільства відповідно до функції, яку виконує отримувач доходу. Сукупний дохід розподіляєтъся на: заробітну плату, ренту, процент та прибуток. Особистий розподіл доходу - розподіл грошового доходу суспільства між окремими домашніми господарствами. Сукупний дохід нерівномірно розподіляєтъся між групами домогосподарств. Крива Лоренца Економісти для ілюстрації розподілу багатства в суспільстві використовують квадрат відносності Лоренца

Крива Лоренца - графік, в якому на горизонтальній oci відкладено процент населення від найбідніших верств до найбагатших, а на вертикальній - процент одержуваного ними дохо­ду. Дана крива характеризує ступінь piвнocтi (нерівностi) в розподілі доходу. Чим більше відхилення кривої Лоренца від 6iсектриси, тим більша нерівність у розподілі дoxoдiв країни. Область ABC відбиває різницю між «абсолютно справедливим» розподілом (AC) i фактичним розподілом (ABC).

 


хиты: 643
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
макроэкономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь